คู่มือการเข้าแข่งขัน YECC 2019 รอบชิงชนะเลิศ ประเภทนิสิต นักศึกษา

 การประกวดวงจรอิเล็กทอรนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YECC 2019) รอบชิงชนะเลิศ
          จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18” (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival 2019) ระหว่าง วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

การตรวจสอบข้อมูล
          ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลตัวสะกดชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ตามประกาศรายชื่อโครงงานเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณนวลปรางค์  เฉลิมพักตร์ ทาง email:  เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว เนคเทค ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)

การติดตั้งและจัดแสดงผลงาน
          กำหนดการลงทะเบียนเพื่อติดตั้งและจัดแสดงผลงานวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 17.00-20.00 น. (วัน setup) หรือวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.-10.00 น. (วันแรกของการจัดงาน) ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลดน์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับบัตรประจำตัวสำหรับใช้ในการลง ทะเบียนและผ่านเข้า-ออกบริเวณการจัดงานเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
          ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
             1. นำผลงานที่จะจัดแสดง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมที่ต้องใช้ และโปสเตอร์มาเองเพื่อใช้ในการติดตั้งและแสดงผลงาน (โปสเตอร์ที่นำมาแสดงต้องเป็นไปตาม Template ที่เนคเทค กำหนด ดูรายละเอียดได้ที่ PosterTemplate)
             2. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมนำส่งไฟล์ต้นฉบับ (ตามข้อ 2.2) ได้ ณ บูธกิจกรรม YECC 2019 (ภายในฮอลล์)  ในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18” ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดังนี้
             2.1 ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
                   • ชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อมูลผู้พัฒนาโครงงาน (ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา สถานศึกษา โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์)
                   • สารบัญ
                   • บทคัดย่อ
                   • วัตถุประสงค์โดยละเอียด
                   • ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน การทดสอบใช้งาน
                   • ผลการทดสอบใช้งาน
                   • การวิเคราะห์ผล
                   • สรุปผล ให้เฉพาะเจาะจงในงานที่ได้กระทำไป สาระสำคัญมีความกระชับ ไม่กว้างเกินไป ไม่กล่าวถึงแนวคิดใหม่หรือสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำในโครงงาน
                   • กิตติกรรมประกาศ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่ช่วยเหลือในการทำโครงงาน รวมทั้งบุคคล บริษัท สถานศึกษาและสถาบันวิจัยที่ผู้จัดทำโครงงานได้นำความรู้ หลักการ แนวคิด หรือผลงานมาใช้ ตลอดจนผู้ให้ทุนสนับสนุนหรือวัสดุอุปกรณ์อันเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ หากผลงานมีการส่งเข้าร่วมประกวดหรือขอรับทุนจากแหล่งอื่นใดผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้เนคเทคทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
                   • บรรณานุกรม หรือหนังสืออ้างอิง ระบุถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช้ผลงานของตนเอง เช่น หนังสือ บทความวิชาการ บทความในวารสารทางวิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ เว็บไซต์ เป็นต้น ใช้วิธีการเขียนอ้างอิงในรูปแบบที่เหมาะสม
                   • ผลการทดลองใช้งานจริง
              2.2 ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ไฟล์โปสเตอร์ ทั้งที่เป็น .doc และ .pdf  จำนวน 1 ชุด โดยต้องระบุชื่อโครงการและ รหัสโครงการ ให้ชัดเจนก่อนนำส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่    
          บูธแสดงผลงานมีขนาดประมาณ กว้าง 1.8 * ลึก 1.5 * สูง 2.3 เมตร พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และปลั๊กไฟ (กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก จะจัดพื้นที่ให้ตามความจำเป็น) ศึกษาภาพประกอบได้ที่ บูธการแข่งขัน YECC 2019 โดยผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงานมาร่วมจัดแสดงเองในขนาด (Template) ตามที่เนคเทค ออกแบบไว้เท่านั้น ซึ่งสามารถโหลดไฟล์ได้ที่ Poster Template และผู้เข้าแข่งขันต้องส่งมอบไฟล์ที่ใช้ในการจัดทำโปสเตอร์ โดยรวมอยู่ในแผ่นโปรแกรมผลงาน เพื่อทางโครงการฯ อาจใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของผู้เข้าแข่งขันได้
          สำหรับ เนื้อหาบนโปสเตอร์ กำหนดให้ใส่ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนาด้านบน ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ควรประกอบด้วย รหัสโครงการ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ การทดลอง ผลการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง เอกสารอ้างอิง ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม
          เมื่อผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำบูธและ/หรือนำอุปกรณ์เข้า-ออกจากบริเวณงาน จะต้องเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมส่งใบรายการเช็คคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของเนคเทค ทุกวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนในวันแรก และเมื่อถึงเวลาเลิกงานขอให้ผู้เข้าแข่งขันปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ก่อนออกจากงาน
          ภายในบริเวณการจัดงาน ผู้เข้าแข่งขันควรระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าของตนเอง

การลงทะเบียน
          ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาร่วมงานและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของเนคเทค ทุกวันตั้งแต่วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 และ 19.00 น. โดยเนคเทค จะแจกบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และขอให้ทุกท่านติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน

การเฝ้าประจำบูธ
          ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ประจำบูธตลอดวัน โดยเฉพาะวันที่กรรมการตรวจพิจารณาโครงการ และอยู่ประจำบูธเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนที่เข้าชมงานตลอดวันงานทั้ง 3 วัน

การแต่งกาย
          เพื่อความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย ดังนี้
             วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562
                 - นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งชุดยูนิฟอร์มโรงเรียน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน
                 - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรอาจารย์ที่ปรึกษา
             วันที่ 15 มีนาคม 2562
                 - นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อยืดประจำการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน (โดยผู้จัดจะแจกเสื้อให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562)
                 - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อยืดประจำการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรอาจารย์ที่ปรึกษา (โดยผู้จัดจะแจกเสื้อให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562)

กำหนดการ
          สามารถดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]

ที่พัก
          เนคเทคจะดำเนินการจัดที่พักให้สำหรับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งจะจัดพัก ณ สินสิริ รีสอร์ท                 ถนนปัญญา-รามอินทรา กรุงเทพมหานคร แผนที่
          - Check in วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.
          - Check out วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
          หมายเหตุ: เนคเทคสนับสนุนค่าที่พัก เฉพาะcheck in 12/03/62 out 15/03/62 (3 คืน)

การจ่ายเงินทุน และเงินสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ
          1. เงินทุนสนับสนุนงวดที่ 2 แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุน 6,000 บาท เจ้าหน้าที่กิจกรรม จะดำเนินการจ่ายให้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ บูธกิจกรรม YECC 2019
          2. เงินทุนสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศสำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุนสำหรับ ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดยผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องประจำบูธนิทรรศการและลงทะเบียนเข้า-ออก ทุกวัน โดยศูนย์ประสานงานภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินดังกล่าวภายในงาน วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ บธูกิจกรรม YECC 2019 โดยใช้เอกสารประกอบ คือ ใบสำคัญรับเงินรางวัล (จะแจกให้ ณ วันงาน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง

ภูมิภาคอัตราเงินสนับสนุน
(ต่อคน/3 วัน)
อัตราเงินสนับสนุน
ค่าพาหนะ
ทุกศูนย์ประสานงานภูมิภาค600 บาทตามระเบียบของสำนักงาน

 

การรับเงินรางวัล
          โครงการที่ชนะเลิศในการแข่งขัน ฯ จะได้เงินรางวัล ดังนี้
               รางวัลที่ 1 จำนนเงิน30,000.- บาท
               รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน20,000.- บาท
               รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 10,000.- บาท
 
              สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

          การเบิกจ่ายเงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ เนคเทค จะเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) ของหัวหน้าหรือตัวแทนสมาชิกในโครงการ โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย คือ ใบสำคัญรับเงินรางวัล ของเนคเทค สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีที่ลงนามสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ โดยขอให้จัดเตรียมเอกสารส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังนี้

               การแข่งขัน YECC 2019
               งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
               ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
               ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
               112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
               ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120