ข้อมูลรายละเอียดการประกวด

“การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18”
(Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019)


     การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Youth's Electronics Circuit Contest) เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์หรือ NECTEC eCamp โดยมหาวิทยาลัยเครือข่ายกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (หรือเนคเทค) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักโดยแต่ละค่ายจะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไปเข้าร่วมการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และนำความรู้จากการเรียนในค่ายไปคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ประสบการณ์ที่เยาวชนจะได้รับหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักคิดค้นหรือนักประดิษฐ์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระดับอาชีพต่อไปในอนาคต
     การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2019) ในรอบชิงชนะเลิศ กำหนดจัดขึ้นในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18” ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพมหานคร