ข้อกำหนดหลักสำหรับโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2562

การทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน
     เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน ประกอบด้วย
     1. ข้อตกลงการรับทุนสนับสนุน จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งผู้พัฒนาโครงการทุกคนต้องลงนามในเอกสารฉบับนี้ให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ฉบับ โดยให้เลือกปริ้นท์ข้อตกลงการรับทุนสนับสนุนในหน้าที่เป็นชื่อโครงการ/รหัสโครงการของตัวเอง จำนวน 2 ฉบับเพื่อนำมาลงนาม สามารถดาวน์โหลดข้อตกลงการรับทุนสนับสนุนได้ที่นี่
         1.1 ข้อตกลงการรับทุทนสนับสนุนสำหรับทีมที่มีผู้พัฒนา 2 คน [คลิก]
         1.2 ข้อตกลงการรับทุทนสนับสนุนสำหรับทีมที่มีผู้พัฒนา 3 คน [คลิก]
     2. สำเนาบัตรประจำตัว ที่ลงนามสำเนาถูกต้อง และยังไม่หมดอายุ ของผู้พัฒนาโครงการทุกคน รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวนคนละ 1 ฉบับ
     3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น ของหัวหน้าทีมผู้พัฒนา ที่ลงนามสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
     4. ใบสำคัญรับเงินของหัวหน้าทีมผู้พัฒนา ที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารกรุงเทพตามข้อ 4. โดยสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินมากรอกข้อมูลได้ที่นี่ [คลิก] จำนวน 1 ฉบับ
     จากนั้นให้ดำเนินการส่งเอกสารตามข้อ 1. - 4. กลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
             คุณนวลปรางค์  เฉลิมพักตร์ (โครงการ YECC 2019)
             กลุ่มงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
             ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
             ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
             112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
             ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กำหนดส่งมอบผลงานรอบสอง
     โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน สามารถเริ่มพัฒนาโครงการได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งผู้พัฒนาต้องส่งผลงานรอบสอง ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 24.00 น.

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องส่งมอบ มีดังนี้
     1. ผู้พัฒนาจัดทำโครงงานให้สมบูรณ์ และอัพโหลดวีดิทัศน์การสาธิตโครงงาน ความยาวเนื้อหาระหว่าง 4-7 นาที บน YouTube โดยอาจารย์ที่ปรึกษาค่ายฯ รวบรวมโครงงานและลิงค์ YouTube มายังเนคเทคทางเมล์
     2. รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด และ CD-ROM จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
          (1) ชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อมูลผู้พัฒนาโครงงาน (ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา สถานศึกษา โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์)
          (2) สารบัญ
          (3) บทคัดย่อ
          (4) วัตถุประสงค์โดยละเอียด
          (5) ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน การทดสอบใช้งาน
          (6) ผลการทดสอบใช้งาน
          (7) การวิเคราะห์ผล
          (8) สรุปผล ให้เฉพาะเจาะจงในงานที่ได้กระทำไป สาระสำคัญมีความกระชับ ไม่กว้างเกินไป ไม่กล่าวถึงแนวคิดใหม่หรือสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำในโครงงาน
          (9) กิตติกรรมประกาศ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่ช่วยเหลือในการทำโครงงาน รวมทั้งบุคคล บริษัท สถานศึกษาและสถาบันวิจัยที่ ผู้จัดทำโครงงานได้นำความรู้ หลักการ แนวคิด หรือผลงานมาใช้ ตลอดจนผู้ให้ทุนสนับสนุนหรือวัสดุอุปกรณ์อันเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ หากผลงานมีการส่งเข้าร่วมประกวดหรือขอรับทุนจากแหล่งอื่นใดผู้จัดทำและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้เนคเทคทราบเป็นลาย ลักษณ์อักษรด้วย
          (10) บรรณานุกรม หรือหนังสืออ้างอิง ระบุถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช้ผลงานของตนเอง เช่น หนังสือ บทความวิชาการ บทความใน วารสารทางวิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ เว็บไซต์ เป็นต้น ใช้วิธีการเขียนอ้างอิงในรูปแบบที่เหมาะสม
     3. ผลการทดลองใช้งานจริง

     ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอจะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกและส่งคืนเงินทุน

การประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ
     1. ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา และโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
     2. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม 2562 กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน YECC 2019
ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ fic.nectec.or.th/yecc18 หรือ FB: NECTEC eCamp-YECC