รายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วม "การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YECC 2019) ประเภทนิสิต นักศึกษา รอบแรก

 การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YECC 2019) (ประเภทนิสิต นักศึกษา) รอบแรก

รหัส
โครงการ
ชื่อโครงงาน ชื่อสถาบันการศึกษา

YECC19-01 ระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ
Automatic Wastewater Treatment
มหาวิทยาลัยมหิดล

YECC19-02 แขนกลคนอัจฉริยะ
Smart Bionics Arm
มหาวิทยาลัยมหิดล

YECC19-03 กระชังปลาอัฉริยะ
Smart Fish Cage
มหาวิทยาลัยมหิดล

YECC19-04 ระบบอัตโนมัติสำหรับผักปลอดสารพิษ
Automatic Organic Farm
มหาวิทยาลัยมหิดล

YECC19-05 Shopping Easy By Application
And Robot (SEBAR)
มหาวิทยาลัยมหิดล

YECC19-06 แขนกลอัจฉริยะคัดแยกขยะ
Smart robotic arm for garbage classification
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

YECC19-07 เครื่องวัดรูปแบบการเดินด้วย LIDAR
Device for measuring walking pattern using LIDAR
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

YECC19-08 ระบบคัดแยกผักปนเปื้อนฟอร์มาลีนด้วยเทคนิคเชิงแสง
Classification system for formalin contaminated
Vegetable using optical technique
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

YECC19-09 การจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมในบ้านอัจฉริยะ
Optimal Energy Management in Smart Home
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

YECC19-10 แขนเทียมอัจฉริยะสำหรับผู้พิการ
Intelligent arm for the disabled
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

YECC19-11 ระบบการผลิตไฟฟ้าดวยฟองอากาศในน้ำ
Electrical Energy Generating System by Air Bubble in Water
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

YECC19-12 อุปกรณ์ช่วยเตือนภัยสำหรับชาวต่างชาติ
warning Apparatus for Foreigners
มทร.อีสาน นครราชสีมา

YECC19-13 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Control System of Electric Appliances though the Android System
มทร.อีสาน นครราชสีมา

YECC19-14 เครื่องรดน้ำส่วนหย่อมอัตโนมัติ
Automatic Garden Watering System
มทร.อีสาน นครราชสีมา

YECC19-15 กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Pill Box
มทร.อีสาน นครราชสีมา

YECC19-16 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
Automatic Drug Dispenser Robot (ADDR)
มทร.อีสาน นครราชสีมา

YECC19-17 ระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
Intellingent farm management system
มทร.อีสาน นครราชสีมา

YECC19-18 บ้านอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ
Genius Home for Elder Care
มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

YECC19-19 ถุงมือช่วยตรวจความผิดปรติของเต้านม
Gloves Help detect Breast Abnor
มหาวิทยาลัยบูรพา

YECC19-20 กังหันตีน้ำอัจฉริยะ
Smart Paddle Wheel
มหาวิทยาลัยบูรพา

YECC19-21 เครื่องทําผัดไทยอัตโนมัติ
Automatic Machine Cooking
มหาวิทยาลัยบูรพา

YECC19-22 ระบบควบคุมและแจ้งเตือนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะด้วยอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Control system and status display of public lamps by internet of thing
มทร. ล้านนา เชียงใหม่

YECC19-23 เครื่องควบคุมความชื้นสําหรับโรงเรือน
Air Humidity Controller for Household
มทร. ล้านนา เชียงใหม่

YECC19-24 ระบบควบคุมปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ
สําหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp
CONTROL SYSTEM OF CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
FILLING IN WATER FOR CHLORELLA SP.
มทร. ล้านนา เชียงใหม่

YECC19-25 การพัฒนาเครื่องเหวียงแยกน้ำมันจากกล้วยหอมกรอบ มทร.ล้านนา เชียงราย

YECC19-26 โดรนสำหรับเดินสายไฟเบอร์ออฟติก
Drone for Fiber optic installation
มทร.ล้านนา เชียงราย

YECC19-27 ระบบช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุในห้องน้ำ
Personal Accident Assistance System
มทร.ล้านนา เชียงราย

YECC19-28 โรงปลูกสมุนไพรไทยอัจฉริยะ
Smart Plant for Thai Herbs
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

YECC19-29 รถเข็นอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วย
Smart Wheelchair for Patients
มหาวิทยาลัยนเรศวร