รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงการ "การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YECC 2019)"

 

รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงการ และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 4,000 บาท จำนวน 22 โครงการ
“การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (YECC 2019)”
ประเภทนิสิต นักศึกษา


ลำดับ รหัส
โครงการ
ชื่อโครงงานภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ ชื่อสถาบันการศึกษา ผู้พัฒนาคนที่ 1 ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษา

1 YECC19-01 ระบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ Automatic Wastewater Treatment มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวศิรดา พันธ์จ้านงค์ นางสาวสุภัทรภร ขาวจันทร์คง
นายเดชา วิไลรัตน์

2 YECC19-02 แขนกลคนอัจฉริยะ Smart Bionics Arm มหาวิทยาลัยมหิดล นาย ปภัคกรณวงศ์ มิลินธนเวทย์ นาย เอื้ออังกูร แสงคาร์ นาย กษิดิ์เดช ตรังเกษตรสิน นายเดชา วิไลรัตน์

3 YECC19-03 กระชังปลาอัฉริยะ Smart Fish Cage มหาวิทยาลัยมหิดล นายปัญจวิชญ์ วัฒนภินันท์ชัย นายรักษ์ธนา ฟักนาค นายณัฐพงศ์ ศรีภิรมย์ นายเดชา วิไลรัตน์

4 YECC19-04 ระบบอัตโนมัติสำหรับผักปลอดสารพิษ Automatic Organic Farm มหาวิทยาลัยมหิดล นายศิริภูมิ สารติ๊บ นางสาวอภิสรา ศิริธรรมปิติ นายอภิสิทธิ์ พิทย์เลิศพิทักษ์ นายเดชา วิไลรัตน์

5 YECC19-05 Shopping Easy By Application And Robot (SEBAR) มหาวิทยาลัยมหิดล นายธนากร ทองมี นางสาวมาริสา เอี่ยมทักษิณ นายรุ่งโรจน์ โตสกุลเลิศ นายเดชา วิไลรัตน์

6 YECC19-06 แขนกลอัจฉริยะคัดแยกขยะ Smart robotic arm for garbage classification มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายมั่นคง คำผง นายพรชัย รักดี
รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

7 YECC19-07 เครื่องวัดรูปแบบการเดินด้วย LIDAR Device for measuring walking pattern using LIDAR มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายปรัชญา เวชสาร นายนฤเบศร์ ธูปแช่ม
รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

8 YECC19-08 ระบบคัดแยกผักปนเปื้นฟอร์มาลีนด้วยเทคนิคเชิงแสง Classification system for formalin contaminated
Vegetable using optical technique
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายศรัณย์ เอนกนวล นางสาวอาภรณ์ พรมกิ่ง นางสาวอลิสา ละเลิศ รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

9 YECC19-10 แขนเทียมอัจฉริยะสำหรับผู้พิการ Intelligent arm for the disabled มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวนุธิดา สมบัติหลาย

ดร.ธรรมรส รักธรรม

10 YECC19-11 ระบบการผลิตไฟฟ้าดวยฟองอากาศในน้ำ Electrical Energy Generating System by Air Bubble
In Water
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาย สิรวิชญ์ สุวาชาติ นาย ณัฐวัฒน์ โฉมประดิษฐ์
ดร.ดุสิต ธนเพทาย

11 YECC19-13 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Control System of Electric Appliances though
The Android System
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นายเกียรติศักดิ์ พอกพูน ว่าที่ ร.ต.หญิง เจนจิรา ชนะพล
ดร.ศรัณย์ คัมภีร์ภัทร

12 YECC19-15 กล่องยาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Pill Box มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นายธนรัฐ สายทองยนต์ นายพงศธร ผ่องโสภา
ดร.ศรัณย์ คัมภีร์ภัทร

13 YECC19-16 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ Automatic Drug Dispenser Robot (ADDR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นายกนกพล ทองศิริ นายพชรพล แย้มไส นายโยธิน ศรีอรัญ นายเมธา ทัศคร

14 YECC19-19 ถุงมือช่วยตรวจความผิดปรติของเต้านม Gloves Help detect Breast Abnor มหาวิทยาลัยบูรพา นายภูเบศวร์ พอดี

ดร.สัญชัย เอียดปราบ

15 YECC19-20 กังหันตีน้ำอัจฉริยะ Smart Paddle Wheel มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวอัจฉริยา มะธิมะตา นางสาวรินทร์นภา ฤทธิรงค์ นางสาวพัสวี มีสีผ่อง ดร.สัญชัย เอียดปราบ

16 YECC19-21 เครื่องทําผัดไทยอัตโนมัติ Automatic Machine Cooking มหาวิทยาลัยบูรพา นายกฤษฎา แสงเดชา นางสาวกัญญารัตน์ บุญเชิดชู
ดร.สัญชัย เอียดปราบ

17 YECC19-22 ระบบควบคุมและแจ้งเตือนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ด้วยอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Control system and status display of public lamps
By internet of thing
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นายชัชวาลย์ บัวคํา นางสาวศิรประภา ภูอุ้ม
นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว

18 YECC19-23 เครื่องควบคุมความชื้นสําหรับโรงเรือน Air Humidity Controller for Household มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นายปฏิภาณ ผันผาย นายกานต์มงคล บัวสา
นายวีรวุฒิ ขันรัตน์

19 YECC19-24 ระบบควบคุมปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในน้ำสําหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Chlorella sp
CONTROL SYSTEM OF CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
FILLING IN WATER FOR CHLORELLA SP
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นางสาวชนิสรา เสมมหาศักดิ์ นายพีรพงษ์ ทับทิม
นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว

20 YECC19-25 การพัฒนาเครื่องเหวียงแยกน้ำมันจากกล้วยหอมกรอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นายอัษฎาวุธ ลำลึก นายณัฐกานต์ สำเภา นายลัทธพล บุตรเทศ นายจำเริญ เกตุแก้ว

21 YECC19-27 ระบบช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุในห้องน้ำ Personal Accident Assistance System มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นายยุทธพงษ์ ตาระปิน นายสุริยา ไชยวรรณ นายพีรดลย์ ตนเล็ก นายจำเริญ เกตุแก้ว

22 YECC19-29 รถเข็นอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วย Smart Wheelchair for Patients มหาวิทยาลัยนเรศวร นายศุภวิชญ์ ปัญญาแฝง นายภูพัฒน์ กาสา นายอภิรุจ สุกใส รศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา