กำหนดการ วิธีการแข่งขัน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

 

 

 

 

 

 

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านค่าย NECTEC eCamp ประจำปี 2561 ซึ่งค่ายเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมค่ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีมละ 2 คน ให้ร่วมแข่งขันทักษะความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ KidBright

กำหนดการ
     ศูนย์ประสานงานส่งรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าร่วม ภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
     ณ วันแข่งขันเดือนมีนาคม 2562 การแข่งขันจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 2 วันแรกของ

วิธีการแข่งขัน
    ในการแข่งขัน ผู้แข่งขันจะต้องแก้ปัญหาโจทย์หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บคะแนนเป็นรอบ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมจากทุกรอบสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ
โจทย์และกิจกรรมกำหนดโดยกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ไฟฟ้าพื้นฐานและทักษะอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น ที่ได้เรียนรู้จากค่ายฯ ความรู้และทักษะที่ผู้แข่งขันควรมี ได้แก่
รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หลักการทำงาน และวิธีการใช้งานเบื้องต้น
     การอ่านค่าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
     ความรู้วงจรตรรกะ (logic circuit) พื้นฐาน
     การอ่านแผนผังวงจร (schematic)
     ทักษะการบัดกรี
     ความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อหาจุดผิดในวงจรและการแก้ไข
     ทักษะการถอดอุปกรณ์ออกจากแผงวงจร
     ทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     ความสามารถในการเขียนแผนผังวงจรจากวงจรจริงที่ไม่ซับซ้อน

กิจกรรมอื่นๆ
    กิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วม ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีรางวัลพิเศษและจัดขึ้นในทั้ง 3 วัน ของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ได้แก่
     การแข่งขันในหัวข้อพิเศษ (ชิงรางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์)
     ตอบคำถามพิธีกร
     รับชมนิทรรศการ และรับฟังการนำเสนอโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ข้อบังคับทั่วไปของการประกวดแข่งขัน
     (1) ให้ผู้แข่งขันถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด การตักเตือน ตัดคะแนน ตัดสิทธิการได้รับพิจารณารับรางวัล ตลอดจนการตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน เป็นสิทธิของคณะกรรมการจัดการแข่งขันต่อ ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือข้อบังคับ หรือทุจริตในการแข่งขัน
     (2) อนุญาตให้ใช้หนังสือ ตำรา หรือเอกสาร ในระหว่างการแข่งขัน เพื่อใช้ค้นหาความรู้ทางเทคนิคเท่านั้น
     (3) ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในระหว่างการแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความไม่ยุติธรรมต่อผู้แข่งขันอื่น
     (4) อนุญาตให้เฉพาะผู้แข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และบุคคลที่ได้รับอนุญาต เข้าพื้นที่จัดการแข่งขัน
     (5) ห้ามมิให้ผู้แข่งขันปรึกษาหรือได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น นอกจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้แข่งขันนั้นได้เปรียบต่อผู้แข่งขันอื่น
     (6) ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้น หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในวิธีการใช้งาน ให้สอบถามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
     (7) อนุญาตให้เบิกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการประกอบวงจรได้ เช่น สายไฟขนาด 22 AWG, 26 AWG ตะกั่วบัดกรี เป็นต้น ณ จุดบริการที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
     (8) ต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองเท่าที่จำเป็น อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย