ผลคะแนนการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9

 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่าย NECTEC eCamp ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
คะแนน เต็ม อันดับที่ 3
อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

1. CONTROL BOARD 40 38.258 35.367 38.167 14.475 32.333 26.242 23.567 37.767 19.142 20.342 29.675 27.783 32.767 35.567 26.175 27.867 27.900 33.067 33.142 13.967
2. ระบบรวม 30 24.792 26.292 25.023 9.300 15.392 21.923 5.746 12.504 6.015 5.546 11.585 14.808 14.154 12.485 10.404 10.231 6.235 29.012 14.415 5.962
3. รายงาน 10 7.682 8.000 8.300 4.682 7.523 7.636 6.309 6.686 5.727 7.105 7.659 8.505 7.523 7.182 7.750 7.482 7.923 7.173 5.264 7.027
4. นำเสนอผลงาน 10 7.758 8.596 7.492 6.804 8.254 6.158 6.754 7.500 7.342 6.946 6.519 8.419 6.223 8.092 6.527 8.442 7.327 8.219 6.446 7.542
5. คะแนนพิเศษ 10 8.000 8.000 8.660 7.660 7.330 6.660 8.660 9.660 6.330 6.440 7.660 6.660 6.000 8.000 5.660 6.330 8.660 9.330 7.440 8.000

รวมคะแนน 86.490 86.255 87.642 42.921 70.832 68.619 51.036 74.117 44.556 46.379 63.098 66.175 66.667 71.326 56.516 60.352 58.045 86.801 66.707 42.498

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด