เอกสารประกอบการรับเงินรางวัล ทุนการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC 2010)
ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขัน ฯ จะได้เงินรางวัล ดังนี้
                @ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 30,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
                @ รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 20,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
                @ รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
                @ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 5,000 บาท
                @ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 5,000 บาท
                @ รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ทุนการศึกษา จำนวนเงิน 5,000 บาท

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้
1. ใบสำคัญรับเงินของศูนย์ฯ โดยให้กำหนดตัวแทนในทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ เป็นผู้รับเงิน จำนวน 1 คน เท่านั้น สามารถ Download เอกสารใบสำคัญรับเงินได้ที่นี่ [คลิก] จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น ประเภทออมทรัพย์ ของตัวแทนโดยชื่อต้องเป็นคนเดียวกันกับในข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย จำนวน 1 ชุด (หากไม่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงิน ขอแนะนำให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพใหม่)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทนโดยต้องเป็ฯคนเดียวกันกับในข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4. จากนั้น ทำการจัดส่งเอกสารตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. มาที่

                นางสาวนวลปรางค์  เฉลิมพักตร์
                งานพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านไอที
                ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอที
                ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
                ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


กรุณาส่งเอกสารมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2553 หากเลยกำหนดเวลา ท่านจะได้รับเงินรางวัลล้าช้าไปอีก 30 วันทำการ แต่หากท่านส่งเอกสารเข้ามาครบถ้วนถูกต้องตรงตามกำหนดเวลา ท่านจะได้รับเงินโดยโอนผ่านเข้าบัญชีที่ท่านได้แจ้งมาภายในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ดังนั้น รบกวนดำเนินการจัดส่งเอกสารมาเป็นการด่วน เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

AttachmentSize
ReceiptVoucher-YECC.pdf82.34 KB