การแข่งขัน YECC

การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Youth's Electronics Circuit Contest 2010: YECC 2010)

     การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's  Electronics Circuit Contest: YECC 2010) ประจำปี 2553 จะจัดขึ้นในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9”  ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2553  โดยการแข่งขัน YECC 2010  เนคเทคได้พัฒนาโจทย์จากการแข่งขัน YECC 2009 ในปีที่แล้ว  ซึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรกรรมเพื่อเป็นการปรับปรุงให้เกษตรกรสร้างสรรค์ผลผลิตทางการเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น ซึ่งเรียกว่า “เกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Farm)”
     รายละเอียดสำหรับการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2553  (YECC 2010) มีดังนี้
1. รูปแบบการแข่งขัน
     การแข่งขันในครั้งนี้ กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตร เพื่อช่วยแก้ปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการในการเกษตร ให้เป็นกระบวนการใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น เรียกว่า “เกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Farm)” โดยการพัฒนาโครงงานจะต้องใช้บอร์ดควบคุมของเนคเทค  (Control Board) เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอื่นๆ ที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้ออกแบบเอง (บอร์ดเพิ่มเติม #1 ถึง #n)  โดยในปีนี้ เนคเทคได้ส่งบอร์ดควบคุมมาพร้อมกับคู่มือการแข่งขันล่วงหน้า เพื่อให้แต่ละทีมศึกษาการใช้งานและออกแบบระบบโดยรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับบอร์ดควบคุม
a) ศึกษาบอร์ดควบคุม YECC 2010 จากภาคผนวก ก.
b) ศึกษาการใช้ Tools ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาโครงงานจากภาคผนวก ข.
c) ออกแบบบอร์ดเพิ่มเติมที่จะนำมาเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุมเพื่อทำงานตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน ผู้เข้าแข่งขันอาจจะทดลองทำต้นแบบก่อนการแข่งขันได้ เพื่อทดสอบระบบก่อนนำมาประกอบซ้ำอีกครั้งในวันแข่งจริง
d) ให้ทีมแข่งขันจัดทำสรุปรายละเอียดโครงงาน และกรอกแบบฟอร์มรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในบอร์ดเพิ่มเติม ตามเอกสารในภาคผนวก ค. พร้อมส่งกลับมายังเนคเทค ภายในวันที่ 22 มกราคม 2553
e) จัดทำโปสเตอร์ขนาด 20x30 นิ้ว เพื่ออธิบายโครงงาน ซึ่งจะจัดแสดงบริเวณการแข่งขันฯ สำหรับให้บุคคลทั่วไปให้คะแนนด้วยสติ๊กเกอร์  เพื่อแข่งขันรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) พร้อมส่งไฟล์โปสเตอร์มายังเนคเทค ภายในวันที่ 22 มกราคม 2553

     1.1  โจทย์การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

โจทย์ข้อที่

รายละเอียด

เวลาแข่งขัน

หมายเหตุ

1

ให้ผู้แข่งขันประกอบบอร์ดควบคุม (Control Board) ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเขียนโปรแกรมควบคุมพื้นฐานตามที่กำหนด

เริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1-2 ของการแข่งขัน

แต่ละทีมจะได้รับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบบอร์ดควบคุมพร้อมโจทย์ ในวันแข่งขัน เพื่อประกอบต่อ กรรมการในวันแข่งขัน

2

ผู้เข้าแข่งขันประกอบบอร์ดเพิ่มเติม (#1 ถึง #n) ที่แต่ละทีมออกแบบเพื่อให้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่พัฒนาขึ้น

เริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1-2 ของการแข่งขัน

แต่ละทีมต้องนำ วัสดุ อุปกรณ์ ของบอร์ดเพิ่มเติมมาเองใน วันแข่งขัน โดยราคาของวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าว ต้องอยู่ใน งบประมาณ 2,500 บาท ตามบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ของแต่ละทีมที่ส่งให้กรรมการตรวจล่วงหน้าก่อนแข่งขัน (เอกสารตามภาคผนวก ค.)

3

การวัดความรู้เชิงทฤษฎี

เริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1-2 ของการแข่งขัน

ทีมจะได้รับโจทย์ในวันแข่งขัน

4

ให้ผู้แข่งขันนำเสนอผลงานและตอบคำถามต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการวันที่ 3 ของการแข่งขัน

มีเวลานำเสนอและตอบคำถาม ทีมละ 15 นาที

     1.2  งบประมาณ  สำหรับการจัดทำบอร์ดเพิ่มเติม (#1 ถึง #n)  ทีมแข่งขันจะได้รับงบประมาณในการพัฒนาบอร์ดเพิ่มเติม  รวมทั้งสิ้น 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยทีมแข่งขันต้องส่งบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ มายังเนคเทค โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มในภาคผนวก ค. และส่งกลับมาที่ คุณนวลปรางค์ เฉลิมพักตร์ ทางโทรสารหมายเลข 02-564-6757 หรือทาง email: nauprang.chagampuk@nectec.or.th  ภายในวันที่ 22 มกราคม 2553
    1.3  อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
        1.3.1 ให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ำต้องใช้ในการทำโครงงาน ภายในงบที่กำหนด (2,500 บาท) และนำมาในวันแข่งขัน
        1.3.2 ให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมนำ ICD2 หรือ CEDK-ICD มาเอง
        1.3.3 ให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมจัดเตรียมนำ Adaptor DC 12 V ที่ใช้กับบอร์ดควบคุมมาเอง
        1.3.4 กรณีอุปกรณ์ที่ทีมผู้เข้าแข่งขันไม่ครบถ้วน หรือเสียหาย  กรรมการจะอนุญาตให้มีการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้เฉพาะทีมที่มีงบประมาณเหลือจากการซื้อของในครั้งแรก (2,500 บาท) โดยทีมจะต้องแจ้งชื่อ แก่คุณนวลปรางค์ ในวันแรกของการแข่งขัน ภายในเวลา 13.30 น. ทั้งนี้ การอนุญาตซื้อเพิ่มเติมให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
    1.4  อุปกรณ์ที่คณะกรรมการ YECC จัดเตรียมให้  โดยทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ได้ฟรี มีดังนี้
        1.4.1 แต่ละทีมสามารถขอใช้ Oscilloscope ได้ และเบิกอุปกรณ์สำหรับบอร์ดควบคุม รวมถึงสาย Wire Wrap, AWG #22, AWG #26, ที่เข้าหัว RJ, ที่เข้าหัวสายแพ
        1.4.2 ให้แต่ละทีมใช้เครื่องมือสำหรับประกอบวงจรตามที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้เท่านั้น

2. ข้อกำหนดในการแข่งขัน  คณะกรรมการ YECC 2010  ได้กำหนดกติกาการแข่งขัน ดังนี้
    2.1 ข้อกำหนดทั่วไป
        2.1.1 อนุญาตให้นำตำรา เอกสาร หรือ Datasheet เข้าในบริเวณการแข่งขันได้
        2.1.2 อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัวเข้ามาใช้งานได้ทีมละ 1 เครื่อง เพื่อใช้เขียนโปรแกรมจัดทำเอกสาร หรืออ่านเอกสารเท่านั้น
        2.1.3 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขณะแข่งขัน โดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยสำหรับการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์บางตัวขณะแข่งขัน สามารถสอบถามคณะกรรมการก่อนการแข่งขันได้
        2.1.4 ให้ใช้ Tools สำหรับเขียนโปรแกรม (Coding, Compile, Debug, Program) ตามที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ Tools อื่นจากคณะกรรมการก่อนเริ่มการแข่งขัน (รายละเอียดปรากฎใน ภาคผนวก ข.)
    2.2  ข้อกำหนดในการทำโจทย์การแข่งขัน
        2.2.1 นักเรียน:  เป็นผู้ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นักศึกษาสามารถให้คำแนะนำได้
        2.2.2 นักเรียนหรือนักศึกษา:  เป็นผู้เขียนซอฟต์แวร์ และแก้ปัญหาทางทฤษฎี
        2.2.3 โจทย์แต่ละช่วงจะต้องส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
    2.3  ข้อกำหนดในการนำเสนอผลงาน
        2.3.1 การนำเสนอผลงานให้นักเรียน 2 คนเป็นผู้ดำเนินการ (นักศึกษาสามารถช่วยตอบคำถามกรรมการได้)
        2.3.2 เวลาในการนำเสนอผลงานและตอบคำถาม  มีเวลารวมทั้งสิ้น 15 นาที

3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
    การแข่งขัน YECC 2010 ปีนี้ เป็นการแข่งขันแบบทีม ซึ่งองค์ประกอบสมาชิกในทีม รวมจำนวน 4 คน ได้แก่
    3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็น Staff ค่าย NECTEC e-Camp จำนวน 2 คน
    3.2 นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วม NECTEC e-Camp ประจำปี 2552 จำนวน 2 คน
          โดยสมาชิกในทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
          มีความรู้ภาษา C หรือภาษา Assembly
          สามารถวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
          สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับงานประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์

4. ระยะเวลาในการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 2.5 วัน แบ่งเป็น ดังนี้
    4.1 การประกอบวงจร (Implementation) 2 วัน
    4.2 การนำเสนอผลงาน (Presentation) ½ วัน

5. เกณฑ์การให้คะแนน
    5.1  น้ำหนักคะแนนจากโจทย์แต่ละส่วน   

รายการ

สัดส่วนคะแนน

5.1.1 ระบบรวม (โจทย์ข้อที่ 1 และ 2) แบ่งออกเป็น

  • ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 10%

  • ความสำคัญในการแก้ปัญหาเกษตร (Impact) 20%

  • การทำงานสมบูรณ์ ถูกต้อง (Completeness) 50%

  • มีประโยชน์ (Potential) 20%

30 %

5.1.2 บอร์ดควบคุม (โจทย์ข้อที่ 1) แบ่งออกเป็น

  • ฮาร์ดแวร์ 50%

  • ซอฟต์แวร์ 50%

30 %

5.1.3 ทฤษฎี (โจทย์ข้อที่ 3)

15 %

5.1.4 การนำเสนอผลงาน (โจทย์ข้อที่ 4)

15 %

5.1.5 คะแนนพิเศษอื่น ๆ แบ่งออกเป็น

- คำถามพิธีกร คำถามละ 200 คะแนน

- ความตรงต่อเวลาในการลงทะเบียน 5 ครั้ง ครั้งละ 100 คะแนน

- ความสะอาดเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจ 2 รอบ รอบละ 250 คะแนน

10 %

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนข้อ 5.1.5 จะเป็นคะแนนอิงกลุ่ม คือคะแนนของทีมที่ได้สูงสุดคิดเป็น 100% ส่วนเปอร์เซ็นต์คะแนนของทีมที่มีคะแนนต่ำลงมาคิดจาก
              (คะแนนของทีม/คะแนนของทีมสูงสุด) x 100%
               
    5.2  เกณฑ์การหักคะแนน

รายการ

คะแนน

5.2.1 อุปกรณ์เสียหายระหว่างการแข่งขัน

 

- R, C, Socket

-100 คะแนน/ชิ้น

- RTC, RS232

-200 คะแนน/ชิ้น

- MCU

-300 คะแนน/ชิ้น

5.2.2 ปรึกษากรรมการด้านเทคนิค

-200 คะแนน/ครั้ง

6. รางวัล
    6.1 รางวัลแข่งขัน แบ่งเป็น ดังนี้
        รางวัลที่ 1    จำนวน 1 รางวัล     30,000 บาท
        รางวัลที่ 2    จำนวน 1 รางวัล    20,000 บาท
        รางวัลที่ 3    จำนวน 1 รางวัล    10,000 บาท

    6.2 รางวัลพิเศษ  แบ่งเป็น ดังนี้
        รางวัลความคิดสร้างสรรค์        จำนวน 1 รางวัล
        รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม        จำนวน 1 รางวัล
        รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)    จำนวน 1 รางวัล


7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    7.1  รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ กติกาการแข่งขัน หรือปัญหาทางเทคนิค ติดต่อ
        คุณเจษฎา กาญจนะ
        โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2541
        e-mail:
    7.2  รายละเอียดทั่วไปของการแข่งขัน ติดต่อ
        คุณนวลปรางค์ เฉลิมพักตร์
        โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2317
        email:
        คุณนิรมล ประทีปะจิตติ
        โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2324
        email: