กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Youth's Electronics Circuit Contest 2010: YECC 2010)

 -----------------------------

 

วันที่หนึ่ง: วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

          08.00 - 08.15 น. ลงทะเบียน

          08.15 – 08.45 น. ชี้แจงกติการการแข่งขันให้แก่ นักเรียน/ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน

          09.15 - 11.50 น. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมประกอบวงจร ทดสอบทฤษฏี และตอบคำถาม

          10.00 – 11.30น. พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

          12.00-12.45 . พักรับประทานอาหารกลางวัน

          12.45 – 17.00 . การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่งผลงานแข่งขัน ครั้งที่ 1


 

วันที่สอง: วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

          08.30 - 09.00น. ลงทะเบียน

          09.00 - 12.00น. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมประกอบวงจร ทดสอบทฤษฏี และตอบคำถาม

          12.00 - 12.45 . พักรับประทานอาหารกลางวัน

          12.45 - 17.00 น. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่งผลงานแข่งขัน ครั้งที่ 2


 

วันที่สาม: วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553

          07.30 - 08.00 น. ลงทะเบียน

          08.00 - 13.30 น. ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน และสรุปผลการตัดสิน

          15.00 – 17.00 น. การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลพิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9