เอกสารประกอบการรับเงินรางวัล ทุนการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลในโครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 (YSC 2010) ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

โครงการที่ชนะเลิศในการแข่งขัน ฯ จะได้เงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้
            @
รางวัลที่ 1 มูลค่า 50,000.- บาท

            @ รางวัลที่ 2 มูลค่า 40,000.- บาท

            @  รางวัลที่ 3 มูลค่า 30,000.- บาท

สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของหัวหน้าโครงการ (80% ของเงินรางวัล) และอาจารย์ที่ปรึกษา (20% ของเงินรางวัล) โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้

  1. ใบสำคัญรับเงินของศูนย์ของ หัวหน้าโครงการ และ อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างละ 1 ชุด [คลิก]

  2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ ในนาม หัวหน้าโครงการ และ อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างละ 1 ชุด

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง ของ หัวหน้าโครงการ และ อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างละ 1 ชุด

  4. ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษามีความประสงค์จะมอบเงินรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหนังสือแจ้งแก่ศูนย์ฯ พร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจแก่หัวหน้าโครงการด้วย [คลิก]

ทั้งนี้ ขอให้จัดเตรียมเอกสารและส่งมาที่

โครงการ YSC 2010

ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอที

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


สำหรับผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ศูนย์ฯ จะแจ้งกำหนดการเพื่อเตรียมการเข้าค่ายฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair 2010 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2553 ในโอกาสต่อไป

AttachmentSize
ReceiptVoucher-YSC.pdf82.52 KB
PowerAttorney.pdf46.2 KB