ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12

 

ผลการตัดสิน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 (YSC 2010)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
รางวัล รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ประเภท สาขาโครงงาน โรงเรียน จังหวัด ผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Y10ICHIU03 ผลตอบแทนและคุณภาพของยางก้อนถ้วยระหว่างการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพกับกรดฟอร์มิก บุคคล เคมี โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ นายศุภชัย นิลดำ นางสาวดวงแข ปัญญา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Y10IEVC002 ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอาหารของลูกปลาทู ณ แหลมแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บุคคล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี นางสาวศรีสุดา โรจน์เสถียร นางสาวคณิตา สุขเจริญ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Y10TPLC001 ผลของการดัดแปลงสี รสชาติ และกลิ่นของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสารสกัดธรรมชาติต่อการป้องกันนกกินข้าวในนาหว่าน ทีม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา นางสาวสายฝน นภนิภา , นางสาวอภิชญา นพเลิศ นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 Y10TENN006 การใช้ประโยชน์ของเถ้าไม้มะขาม และเถ้าแกลบ ในการผลิตเซรามิก ทีม วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง นายเตวิชช์ ริ้วเจริญ , นายปวเรศ ฐิติชโลธร , นายรุ่งโรจน์ กอฟ นายสมศักดิ์ ก๋าทอง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 Y10TPAC002 ความสามารถของไส้เดือนในการพรวนดิน ทีม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายปาโมกข์ แสงศิรินาวิน , นายนราชัย สาคร นายนิพนธ์ ศรีนฤมล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 Y10IENS044 เครื่องถอนกล้ายางพารา บุคคล วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นายประกาศิต ล่องโลด นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 Y10TEVN005 ฟิล์มรักษาความสดผลไม้จากวุ้นเปลือกทุเรียน ทีม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ นางสาวสิตา สนธยาสถาพร , นางสาวโศรดา ไชยเมืองเล็น ,  นางสาวประภาพรรณ ขันคำ นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 Y10TPAN003 การสร้างหลุมดักเหยื่อของตัวอ่อนแมลงช้าง ทีม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย นางสาววัลลภา ยาวินันท์ , นายวิชัย เวียงเหล็ก นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 Y10TEVC007 เตาเผาลดโลกร้อน ทีม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ระยอง นายพงศธร วงศกิตตะ , นายภัทรพงศ์ วงศกิตตะ นางดวงพร เขตสาคร

รางวัลพิเศษ รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ประเภท สาขาโครงงาน โรงเรียน จังหวัด ผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลผู้สังเกตการณ์งาน Intel ISEF สำหรับนักเรียน Y10IENS044 เครื่องถอนกล้ายางพารา บุคคล วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี นายประกาศิต ล่องโลด นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
รางวัลผู้สังเกตการณ์งาน Intel ISEF สำหรับนักเรียน Y10ICHC005 การจำลองโมเลกุลเพื่อศึกษาอิทธิพลของพันธะ pseudopeptide (-CO-N(CH3)-) ต่อการเทิร์นของโปรตีน บุคคล เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม นางสาวตระการตา วรรณพานิชย์ นายสาโรจน์ บุญเส็ง
รางวัลพิเศษจากโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษา โดยเป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างที่เกี่ยวข้อง ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 2 ทุน Y10TPAC002 ความสามารถของไส้เดือนในการพรวนดิน ทีม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายปาโมกข์ แสงศิรินาวิน , นายนราชัย สาคร นายนิพนธ์ ศรีนฤมล
รางวัลพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษา 5,000 บาท Y10TPLIU06 อาหารปลาดุกสำเร็จรูปจากสาหร่ายสไปรูลิน่า ทีม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ นางสาวธนพร กุลธวัชศิริ , นางสาววิสุดา ยงประยุทธ , เด็กชายณัฐวุฒิ นาถ้ำพลอย นางขวัญจิต พันธุ์วิชัย
รางวัลพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษา 5,000 บาท Y10IPAIU01 ฝ้าเพดานจากขยะโฟมกล่องอาหาร บุคคล ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ นางสาวพิรุณพร บุษบรรณ์ นายบุญรุ้ง สีดำ

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด