หลักเกณฑ์การตัดสิน

หลักเกณฑ์การตัดสิน


คณะกรรมการตัดสินและเน้นในเรื่องต่อไปนี้
1)  สิ่งที่ผู้พัฒนาได้ทำในปีนี้ หรือมีพัฒนาการต่อยอดจากโครงงานเดิม
2)  ผู้พัฒนาได้ทำตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีเพียงใด
3)  รายละเอียดและความถูกต้องของงานวิจัยตามที่บันทึกในสมุดบันทึกข้อมูลโครงงาน
4)  ขั้นตอนในการทดลองใช้วิธีการที่ดีหรือไม่
          คณะกรรมการพยายามคัดเลือกงานวิจัยที่คิดค้นอย่างดี มีความสำคัญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการยกย่องผู้พัฒนาที่สามารถกล่าวถึง ผลงานของตนได้อย่างมั่นใจเต็มที่ ไม่ควรท่องจำสุนทรพจน์ คณะกรรมการสนใจจะพูดคุยกับผู้พัฒนาถึงโครงงานที่ทำ เพื่อที่จะทราบถึงความเข้าใจในโครงงานของตนตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากจะถามคำถามที่แน่นอนแล้ว คณะกรรมการอาจสอบถามเพื่อทดสอบความรู้ซึ้งในโครงงาน เช่น บทบาทของผู้พัฒนาในการทำโครงงาน สิ่งที่ไม่ได้ทำ ขั้นตอนต่อไป เป็นต้น


เกณฑ์ในการตัดสินรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
1) เทคนิค (Technical)  40 คะแนน
 แนวคิด การกำหนดปัญหาและเป้าหมายชัดเจน มีทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ มีการออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร มีแผนการออกแบบ/พัฒนาต้นแบบ/ทดสอบการใช้งานจริง การวิเคราะห์ข้อมูลมีหลักการและน่าเชื่อถือ
กรณีเป็นโครงงานประเภททดลอง มีแนวทางพิจารณาจากระดับปริมาณและคุณภาพของทักษะที่ใช้ ดังนี้
 1. มีแนวคิด และการกำหนดปัญหาชัดเจน
 2. สมมติฐาน/แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไปสู่เป้าหมายมีทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ
 3. วางแผนออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปรอย่างถูกต้อง
 4. เทคนิคที่จะใช้ประมวล/วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการ และมีความน่าเชื่อถือ
กรณีเป็นโครงงานประเภทประดิษฐ์ มีแนวทางพิจารณาจากระดับของปริมาณและคุณภาพของทักษะที่ใช้ ดังนี้
 1. มีแนวคิด และการกำหนดปัญหา/เป้าหมายชัดเจน
 2. มีแผนการออกแบบและกรรมวิธีไปสู่การสร้างต้นแบบที่ประดิษฐ์ได้จริง
 3. มีการวางแผนในการทดสอบการใช้งานจริง
 4. มีการคาดการณ์ปัญหาและมีแผนการพัฒนาต้นแบบให้ดีขึ้น

2) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  40 คะแนน
 เป็นเรื่องหรือหัวข้อที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จรง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
 ความน่าสนใจ
 1. ชี้ปัญหาที่เป็นจุดเริ่มของการเสนอโครงงานได้
 2. บอกเหตุผลว่า โครงงานที่ต้องการทำสอดคล้องกับปัญหาได้
 3. บอกเหตุผลว่า วิธีการที่ใช้เหมาะกับการแก้ปัญหาได้

 ความคิดริเริ่ม
 มีความใหม่ทั้งในหัวข้อโครงงาน วิธีการ และการออกแบบการทดลอง

 นวัตกรรม
 เป็นโครงงานใหม่ที่น่าสนใจ และมีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง/สร้างสรรค์นวัตกรรมได้
 
3) การจัดทำข้อเสนอโครงงาน   20 คะแนน
 ข้อเสนอโครงงานมีเนื้อหาและหัวข้อครบถ้วน สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ มีความชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
 1. มีเนื้อหา/หัวข้อต่างๆ ค่อนข้างครบ อ่านแล้วต้องทำความเข้าใจ แต่สามารถคาดเดาได้ว่าต้องการจะทำอะไร
 2. มีเนื้อหา/หัวข้อต่างๆ ครบ อ่านแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีว่าต้องการอะไร
 3. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มีจำนวนเหมาะสม