ขั้นตอนการเสนอโครงงานและการพิจารณา

ขั้นตอนการเสนอโครงงานและการพิจารณา


 1.  ผู้เสนอโครงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงงาน จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น ส่งมายังศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ (ซึ่งระบุในตอนท้ายของเอกสาร) ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
 2.  พิจารณาข้อเสนอโครงงานที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3.  ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fic.nectec.or.th/และมอบเงินทุนงวดที่ 1 โครงงานละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
 4.  นักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ทำการพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์และจัดส่งผลงาน พร้อมบทคัดย่อและรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแผ่นซีดีจำนวน 2 ชุด ที่บรรจุไฟล์ข้อมูลต่อไปนี้
     4.1 ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
     4.2 ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์”)
     4.3 ไฟล์สรุปโครงงาน/บทคัดย่อ  สรุปโครงงานโดยย่อประมาณ 2 - 3 หน้ากระดาษ A 4
            (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “แบบฟอร์มสรุปโครงงาน”)
     4.4 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์แะรหัสต้นฉบับ (Source Code) (ถ้ามี)
โดยต้องส่งเอกสารรายงานและแผ่นซีดีที่บรรจุไฟล์ข้อมูลดังกล่าวที่ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลสรุปโครงงาน/บทคัดย่อผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการฯ  http://www.fic.nectec.or.th/ และ/หรือให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ ขอความร่วมมือ
 5.  พิจารณาผลงานที่ส่งมอบโดยกำหนดให้ผู้พัฒนามานำเสนอผลงานที่ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับเงินทุนงวดที่ 2 โครงงานละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทนโครงงานละ 2,000 บาท
 6.  จัดประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ โดยนักเรียนที่โครงงานได้รับรางวัลที่ 1 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวด Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา