รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน

รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน

ข้อเสนอโครงงานต้องมีรายละเอียดต่างๆ จัดทำเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ

ส่วนที่ 1
1.1  หน้าปก ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
      • ชื่อโครงงาน ภาษาไทยและอังกฤษ
      • สาขาที่เข้าประกวด
      • ผู้พัฒนาโครงงาน (ในกรณีประเภททีม ให้ระบุหัวหน้าทีม)  คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)  ชื่อ-นามสกุล  วัน-เดือน-ปีเกิด  ระดับการศึกษา  สถานศึกษา 
         สถานที่ติดต่อ (ที่บ้าน) โทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล์  ลายเซ็น
       • และมีข้อความรับรองว่า “โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาโครงงานและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นผู้ใด ข้าพเจ้ายินดีและรับรองที่จะเป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษา และควบ
คุมการวิจัยโครงงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยตามเจตนา”  พร้อมลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
1.2 เนื้อหา ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้
       • บทนำ  เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งอธิบายถึงเหตุผลในการทำโครงงานและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน
       • ปัญหา (Problem or Question being addressed)
       • สมมติฐาน (Hypothesis) หรือ เป้าหมายของโครงงาน (Engineering Goals)
       • กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างละเอียด (Description in detail of method or procedures)
       • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  วิธีการ/เทคนิคที่จะใช้ในการวิคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะตอบปัญหาหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือ แผนการทดสอบการใช้งานจริงของต้นแบบที่พัฒนา
       • ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
       • บรรณานุกรม (Bibliography - Library and Internet Research)  ระบุแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 5 แห่ง จากหนังสือ (นอกเหนือจากหนังสือประกอบการเรียนการสอนปกติ) บทความวิชาการ วารสารทางวิทยาศาสตร์ หรือ อินเทอร์เน็ต
1.3  ประวัติของผู้พัฒนา (นักเรียน) และผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4  ใบรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา
1.5  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่ผู้พัฒนาไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน

ส่วนที่ 2
2.1  อาจารย์ที่ปรึกษา  คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สังกัด  สถานที่ติดต่อ  โทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล์  ลายเซ็น
2.2 ประวัติ และระบุขอบเขตงานที่เชี่ยวชาญของที่ปรึกษา
2.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ:  ที่ปรึกษา หมายถึง ครู - อาจารย์จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ ผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานองค์กรของรัฐ