คุณสมบัติผู้เข้าประกวดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ไม่จำกัดสัญชาติ และอายุไม่เกิน 20 ปี


เงื่อนไขทั่วไป

-     โครงงานประเภทบุคคล (1 คน) หรือ ประเภททีม (ไม่เกิน 3 คน)
      นักเรียนแต่ละคน สามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 โครงงาน
-     นักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ YSC จะไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ NSC ในปีเดียวกัน