ทุนสนับสนุนและรางวัล

ทุนสนับสนุนและรางวัล       

โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และผลงานที่ผ่านเข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะมีรางวัลต่างๆ ดังนี้ คือ                                             รางวัลที่  1    50,000 บาท    และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงาน ISEF
                                        ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
                                        โดยเป็นประเภทบุคคล 2 รางวัล และ ประเภททีม 1 รางวัล
                                        ทั้งนี้ ศูนย์ฯ และบริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุน
                                        ค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
รางวัลที่  2    40,000 บาท    ประเภทบุคคล 2 รางวัล และ ประเภททีม 1 รางวัล
รางวัลที่  3    30,000 บาท    ประเภทบุคคล 2 รางวัล และ ประเภททีม 1 รางวัล
เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%                                                                                                                                                                                                 สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัลที่ 1,  2  และ  3  จะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ 


สิทธิพิเศษและประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ YSC

• นักเรียนที่ข้อเสนอโครงงานผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่โครงการฯ จะจัดขึ้น
  ในเดือนตุลาคม
• นักเรียนที่ผลงานผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
  กำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• นักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ