แบบฟอร์มสรุปโครงงาน

แบบฟอร์มสรุปโครงงาน


ชื่อโครงงาน   (ภาษาไทย)......................................……………………………………………...........
                        (ภาษาอังกฤษ)......................................…………………………………………….......
รหัสโครงงาน………………………........................สาขา……………...……………......……………....

ผู้พัฒนาโครงงาน
1) ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)..............................…………………...........
วัน/เดือน/ปีเกิด……………..…ระดับการศึกษา….................สถานศึกษา.........................................
ที่อยู่….....………………………………………………………………………………………….…………......
โทรศัพท์...................โทรศัพท์มือถือ..................โทรสาร........................E-mail...........................
2) ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)………………………………………………....
วัน/เดือน/ปีเกิด……………..…ระดับการศึกษา….................สถานศึกษา........................................
ที่อยู่….....………………………………………………………………………………………….………….....
โทรศัพท์....................โทรศัพท์มือถือ.................โทรสาร.........................E-mail.........................
3) ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)………………………………………………...
วัน/เดือน/ปีเกิด……………..…ระดับการศึกษา….................สถานศึกษา........................................
ที่อยู่….....………………………………………………………………………………………….………….....
โทรศัพท์..................โทรศัพท์มือถือ....................โทรสาร........................E-mail..........................
อาจารย์ที่ปรึกษา.........................................................................................................................
บทคัดย่อ
....................................................................................................................................................
วัสดุอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้
...................................................................................................................................................
วิธีการ/หลักการ
...................................................................................................................................................
วิเคราะห์/สรุปผลที่ได้
..................................................................................................................................................
ประโยชน์/การประยุกต์ใช้งาน
..................................................................................................................................................