YSC14

ประกาศกำหนดการพิธีมอบทุนและเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์

กำหนดการพิธีมอบทุนและเข้าค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
ในแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาคได้กำหนดไว้ดังนี้ครับ
*****************************
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 17-19 ตุลาคม 2554
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554
ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2554
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2554
****************************
ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับศูนย์ประสานงานในภูมิภาคที่สังกัด เพื่อยืนยันเรื่องวัน เวลา และสถานที่อีกครั้ง

ประกาศผลรายชื่อโครงงาน YSC 2012 ที่ผ่านการคัดเลือกสมควรได้รับทุนสนับสนุน

ในที่สุดก็ได้โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนให้พัฒนาโครงงานแล้วครับ
สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 : YSC 2012"
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ โครงงาน YSC 2012 ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์
ของโครงการครับ ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกครับ

ขอเลื่อนการประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน

ตามที่ทางโครงการ YSC 2012 ได้กำหนดจะประกาศผลข้อเสนอโครงงงาน
ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน จากเดิมคือในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 นั้น เนื่องด้วยมีผู้สนใจ
ส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทางโครงการ YSC 2012
จึงขอเลื่อนการประกาศผลอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของโครงการฯ
ออกไปเป็นวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขยายเวลาเพิ่มแล้วครับ สำหรับการสมัครและส่งข้อเสนอโครงการ YSC 14

ตามที่โครงการ YSC 14 ได้ประกาศให้วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554
เป็นวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค นั้น
เนื่องจากในปีนี้ ได้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศ
ทางโครงการ YSC 14 จึงพิจารณาเห็นสมควรขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554

โครงการ YSC 2012 ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับ

โดยจะปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ YSC 2012 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 นี้
รีบส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่นได้ที่
ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
(ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)