ทุนสนับสนุนและรางวัล

     โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และผลงานที่ผ่านเข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะมีรางวัลต่างๆ ดังนี้ คือ
    รางวัลที่  1    ทุนการศึกษา 60,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 รางวัล ทั้งนี้ เนคเทค และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
    รางวัลที่  2    40,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
    รางวัลที่  3    20,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
    เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
    สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัลที่ 1,  2  และ  3  จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค