กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

                                  กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
       การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (YSC 2012)
                                วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2555
    ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
        สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันที่ 20 มีนาคม 2555
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
เวลา 09.00-10.00 น.    ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
เวลา 10.00-12.00 น.    ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-19.00 น.    ผู้พัฒนาโครงงานประจำบูธเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน
เวลา 15.00-16.00 น.    พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

วันที่ 21 มีนาคม 2555
เวลา 08.00-09.00 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
เวลา 09.00-19.00 น.    ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ YSC 2012
เวลา 09.00-10.00 น.    ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 10.00-12.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-17.00 น.    คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
เวลา 17.00-18.00 น.    คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน

วันที่ 22 มีนาคม 2555
เวลา 09.00-09.30 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.30-10.00 น.    เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
เวลา 10.00-15.00 น.    แสดงผลงาน YSC 2012
เวลา 15.00-17.00 น.    การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม