ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

     [DOWNLOAD]

 

โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (YSC 2012)
โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด
1 Y12ICSC001 การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับการรู้จำตัวอักษรโดยวิเคราะห์เอกลักษณ์การเขียนเฉพาะบุคคล วิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคล มหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายพีร์รุจ บริบาลบุรีภัณฑ์ - - กลาง นครปฐม
2 Y12TENC008 การผลิตไม้พลาสติกจากไม้ยูคาลิปตัสผสมนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อการต้านเชื้อรา วิศวกรรมศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ ดร.อุษา จีนเจนกิจ นางสาวปราณมาศ ธีรานุวัฒน์ นายชิตปัญญา ลีลาธัญญะกิจ - กลาง นครปฐม
3 Y12TENIS08 การศึกษาผลของการปรับปรุงเส้นใยมะพร้าวต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (เกรด 1902F) และเส้นใยมะพร้าว วิศวกรรมศาสตร์ ทีม ราชสีมาวิทยาลัย นายสายัณต์ ทองตัน นายอรรถพล ไชยนา นางสาววรกมล ทานกระโทก นางสาวรัชดาวัลย์ จิรวิกรานต์กุล ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
4 Y12TENIU17 เครื่องขุดหลุม วิศวกรรมศาสตร์ ทีม มัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนม นางมณทิรา ยางธิสาร นายอุทิน เพ็ชธัมรงค์ นายสถาพร กิมาลี - ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม
5 Y12TENN067 การพัฒนากระดาษสมุนไพรพลูคาวดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เศรษฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษญุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นายจิรัฏฐ์ธีภพ พิศพันธุ์ นายจิตรเทพ ใจแสน - เหนือ พิษณุโลก
6 Y12TENN078 การตกของเมล็ดเพกา วิศวกรรมศาสตร์ ทีม เฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี เด็กหญิงแพรไหม มากมี เด็กหญิงณิชา ขัติยศ เด็กหญิงณิชกานต์ คำคูณศรี เหนือ พิษณุโลก
7 Y12TENN174 ประสิทธิภาพตัวกระจายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จากบิสกิต เถ้าเปียก และเถ้าลอย วิศวกรรมศาสตร์ ทีม บุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร นางสาวปิยาภรณ์ เชี่ยววานิช นางสาววิชญาพร กุลยวง นางสาวภัทรพร สุทธิพรมณีวัฒน์ เหนือ ลำปาง
8 Y12TENS021 ฝ้าเพดานจากไม้อัดของสมุนไพร วิศวกรรมศาสตร์ ทีม เดชะปัตตนยานุกูล นางกุลวรา เต็มรัตน์ นางสาวกรกช จิยาเพชร นางสาวอนัญญา รัตนพิบูรณ์ นางสาวสมฤทัย พรหมปลอด ใต้ ปัตตานี
9 Y12TEGIU01 ครกกระเดื่อง พลังงานลม พลังงานปั่น พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม กันทรลักษ์วิทยา นายบุญรุ้ง สีดำ นางสาวศมนวรรณ ทาทอง นางสาวพิมพิลัย บุญเพ็ง เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำนึง ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ
10 Y12IEVIU12 การศีกษาความสัมพันธ์การย่อยสลายอาหารของมดแดงกับคุณค่าทางโภชนาการในไข่มดแดง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล กันทรารมณ์ นางจตุพร พรเกียรติคุณ นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี - - ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ
11 Y12IEVS064 การพัฒนาคุณภาพของหนังเทียมจากแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล สุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ - - ใต้ สุราษฎร์ธานี
12 Y12TEVC009 เปรียบเทียบปริมาณ Neural Stem Cell จากสมองส่วน Olfactory Bulb+Telencephalon, Optic Tectum และ Cerebellum ของปลาม้าลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง นายฆนัท จันทรทองดี นายกษิจฐ์ ฉัตรศิริศุภชัย - กลาง นครปฐม
13 Y12TEVC011 ผลกระทบของสารโล่ติ๊นที่มีต่อเซลล์ในช่องลำตัวไส้เดือนดินสายพันธุ์ขี้ตาแร่ (Pheretima peguana) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาถ น้อยแก้ว นายธิติวุฒิ ไกรถิ่น นายพลกฤต ล่องสกุล - กลาง นครปฐม
14 Y12TEVC025 การดูดซับแคดเมียม (II) ไอออนจากสารละลายโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากผักตบชวา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายสาโรจน์ บุญเส็ง นายวจนะ ทวีรัตน์ นายนพรัตน์ สกลสนธิเศรษฐ์ - กลาง นครปฐม
15 Y12TEVC029 การสำรวจและเก็บฝุ่นละอองเพื่อศึกษาปริมาณความหนาแน่นและสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองภายในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ นายโชติวัฒน์ จันทรเกษม นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลทรัพย์ปรีดี - กลาง เพชรบุรี
16 Y12TEVIU08 การปลูกหญ้าปล้องอ้อยด้วยน้ำเสียจากการทำยางแผ่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม กันทรลักษ์วิทยา นางสาวนัทญาภรณ์ ยอดสิงห์ นางสาวกมลวรรณ ศิลาคำ นางสาวเมฆขลา สิงห์สวัสดิ์ นางสาวนุสรา ทองขาว ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ
17 Y12TEVN095 การศึกษาความสามารถในการกำจัดไขมันในน้ำทิ้งโดยจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดสิว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางคุณากร จิตรางกูร นางสาวพิมพ์ชนก ต๊ะแปงปัน นางสาวพิมพ์วิภา สุวรรณกาศ นางสาวสุธีรา ขุนนาม เหนือ เชียงราย
18 Y12TEVS024 การลดสารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดสารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำดิบประปาคลองอู่ตะเภาโดยกระบวนการโคแอกกูเลชั่น ของสารส้มร่วมกับวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพจากธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ นางสาวสมจิต ผอมเซ่ง นายอภิศักดิ์ ทัศนี นางสาวชนิตา แซ่จัง - ใต้ สงขลา
19 Y12TEVS043 บทบาทของหอยทากสยามในสวนยางพารา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายณัฐพงษ์ ชิณรา นายจตุพร ฉวีศักดิ์ นางสาวนันทกานตร์ ล่องโลด ใต้ สุราษฎร์ธานี
20 Y12IPAN121 การกระโดดของจิงโจ้น้ำ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ บุคคล สามัคคีวิทยาคม นางสาวจันทนา ยายอด นายณัฐพล ศรีพธูราษฎร์ - - เหนือ เชียงราย
21 Y12TPAC002 การศึกษาใบพัดกังหันลมที่มีผลต่อการหมุนในรูปร่างต่างๆ กัน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร นางสาวนภัสวรรณ สุภาพงษ์ นายพสิษฐ์ จังสายสว่าง นายสุกิจ เทพยสุวรรณ กลาง เพชรบุรี
22 Y12TPAIS24 การศึกษาความน่าจะเป็นของผลที่ได้จากการทอยลูกเต๋าด้านไม่เท่า ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม ราชสีมาวิทยาลัย อ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา นายณัฐภัทร ขุมทอง นายพีระ สีมาขจร นายธนกฤต สุคนธเมธีรัตน์ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
23 Y12TPAIS25 การศึกษาปรากฎการณ์กระแสไฟฟ้าของแอดดี้จากการตกที่ช้าลงของแท่งแม่เหล็กในท่อกลวงที่นำไฟฟ้าและไม่มีสมบัติการดึงดูดกับแม่เหล็ก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม ราชสีมาวิทยาลัย อ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา นายกิติธัช ฉัตรบุบผา นายจักรภพ ก้านจักร นายอลงกรณ์ อุ่นรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
24 Y12TPAIU12 อิฐมวลเบาส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม เขมราฐพิทยาคม นายจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์
นายระพิน วงค์หลัง
นายเชษฐเกียรติ พรมสวัสดิ์ นางสาวศิริลักษณ์ วันนา นางสาสุดารัตน์ โคตรคำ ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
25 Y12TMAC003 การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคงทนของเสาขณะเกิดแผ่นดินไหวกับคุณสมบัติของเสา คณิตศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายเดี่ยว ใจบุญ นายเสฎฐวุฒิ วรวรุณศาสตร์ นายปุณณวิช จิตเจือจุน - กลาง นครปฐม
26 Y12TMAC004 อัตราส่วนพีทากอรัสและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก คณิตศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสุพรรณี เชื้อนุ่น นายพีรกิต อุ่มบางตลาด นายณัชพล พัฒนปัญจกุล - กลาง นครปฐม
27 Y12TMAC005 การจำแนกชนิดของ trivalent graph โดยใช้รหัสเกาส์ คณิตศาสตร์ ทีม เตรียมอุดมศึกษา นายนิพนธ์ ศรีนฤมล นายกานต์ อิ่มวัฒนา นายวรฐ ภควัตสุนทร - กลาง กรุงเทพมหานคร
28 Y12TMAC009 ผลเฉลยที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาเกมส์หอคอยฮานอยกรณีที่มีจานกลม 2 อัน ไม่ติดกัน คณิตศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายธนัชกฤศ แก้วเต็ม นายอัทธวิชญ์ มานุ้ย นายเจษฎา โพดาพล นายณัฐพงศ์ ตั้งหลักชัย กลาง นครปฐม
29 Y12TMAS005 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก้วน้ำทรงกระบอกกับขนาดมุมการเอียงของแก้วน้ำ ที่ทำให้น้ำไหลออกในปริมาณที่แตกต่างกัน คณิตศาสตร์ ทีม หาดใหญ่วิทยาลัย นายบรรดิษฐ์ จันทร์ผุด เด็กชายสรวิชญ์ สาครินทร์ เด็กชายปัญญพัฒน์ บุรณพร เด็กชายพระนาย หมื่นเมือง ใต้ สงขลา
30 Y12ICHN008 ฟิล์มเพคตินจากเปลือกขาวทุเรียนรักษาบาดแผล เคมี บุคคล พระหฤทัย นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ นางสาวมานามิ โมริชิตะ - - เหนือ เชียงใหม่
31 Y12ICHS037 ใบรางจืดกำจัดฟอร์มาลีนในอาหารทะเล เคมี บุคคล เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวนิศานาถ ทองเกื้อ - - ใต้ นครศรีธรรมราช
32 Y12TCHC004 ผ้าปิดแผลจากเพคติน เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นายกฤตวิทย์ สุขเจริญ นายปพน ฉันทวานิช นายพิชญะ ปิยะจอมขวัญ กลาง นครปฐม
33 Y12TCHC014 การปรับปรุงพื้นผิวให้เป็นพื้นผิว hydrophobic เพื่อลดการติดของยางพาราบนภาชนะ เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นายไชยภพ ภูมิวัฒน์ นายกษิดิ์เดช ไตละนันทน์ นายพีรภัทร บุญญฤทธิพงษ์ กลาง นครปฐม
34 Y12TENC005 อิทธิพลของสภาวะต่างๆ ในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของแป้งและสตาร์ชเผือก เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม นายพิชญ์ พงศ์สุประดิษฐ์ นายศิรภาคย์ พงศ์พลาญชัย นายจารุกิตติ์ หมื่นไชยศรี กลาง นครปฐม
35 Y12TCHIU12 กรดธรรมชาติเพื่อยางก้อนและยางแผ่น เคมี ทีม สหราษฏร์รังสฤษดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นายสุรไกร วงศ์โสภา นางสาวศุภรัตน์ ชาธิพา - ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม
36 Y12TCHN012 ชุดตรวจสอบเหล็กในน้ำจากสารแทนนินในเปลือกกล้วย เคมี ทีม เฉลิมขวัญสตรี นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ นางสาวณัฐนิชา ยศปัญญา นางสาวแพรพลอย ภาณุทัต นางสาวมนัสวี บางชะวงษ์ เหนือ พิษณุโลก
37 Y112PLC001 ผลของสารสกัดหยาบจากใบพริกที่มีต่อการลดจำนวนของเพลี้ยแป้ง (Ferrisia virgata (Cockerell)) และเร่งการแตกรากของต้นมันสำปะหลัง วิทยาศาสตร์พืช บุคคล พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ นางสาวชมพูนุช อินทศรี - - กลาง ฉะเชิงเทรา
38 Y12IPLS054 การใช้สารสกัดจากสาหร่ายไส้ไก่ วิทยาศาสตร์พืช บุคคล สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย นางสาวญาณิศา สัจจาภรณ์ - - ใต้ ปัตตานี
39 Y12TPLIS59 ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดถั่วครก วิทยาศาสตร์พืช บุคคล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว นายนัฐพงษ์ จิตรจักร - - ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์
40 Y12TPLIU26 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยสลายพืชสดด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มกับกลุ่มจุลินทรีย์ธรรมชาติรอบโคนไผ่ วิทยาศาสตร์พืช บุคคล เดชอุดม นายชนะ ศิริวารินทร์ นายเอกชัย ทองคำ - - ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
41 Y12TPLC004 ผลของความร้อนต่อคุณสมบัติทางเคมีและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง วิทยาศาสตร์พืช ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายโอภาส พระเทพ นายนราธร จันทนลัญจกร นางสาวสาธวี อาชานานุภาพ นางสาวศินีนาฏ โรจน์สุธีวัฒน์ กลาง นครปฐม
42 Y12TEVC035 การเจริญและการติดเชื้อไมคอร์ไรซาของกล้าไม้ยางนาที่ใส่เชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาเห็ดเผาะที่ทำให้ติดอยู่ในเม็ดแคลเซียมอัลจิเนต วิทยาศาสตร์พืช ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาววรณิสร์ กลิ่นทอง นางสาวภคพร อู่เต่าบิน นางสาวแพรวา สนจีน นางสาวไอริน วิชระอนนท์ กลาง นครปฐม
43 Y12TPLIU42 ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ วิทยาศาสตร์พืช ทีม บรบือวิทยาคาร นายอรรถพล พันธุ์งาม นายปิยะณัฐ ศรีบุญเรือง นายตรีเพชร แก้วกันยา นายวิทยา ถนนนอก ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม
44 Y12TPLS019 การลดการเคลื่อนไหวของปลาดุกด้วยสมุนไพร วิทยาศาสตร์พืช ทีม สุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวพรรณนิภา จันทร์ศรี นางสาวทิพย์มณี ชาติสุทธิ์ นายศุภากร เกลี้ยงมณี ใต้ สุราษฎร์ธานี
หัวข้อพิเศษ นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด
45 Y12TTRC001 ประสิทธิภาพของมีดกรีดยางพาราที่ส่งผลต่อการลดอาการโรคอุโมงค์ข้อมือ นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายธีริทธิ์ เพลินสินธุ์ นายภูริต วัฒนทองศรี นายทินพงศ์ วงค์ภักดี กลาง ปทุมธานี
46 Y12TTRC003 การพัฒนามีดกรีดยางเพื่อลดปัญหาการกรีดยางหน้าสูง และสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นางสาวคคนานต์ โกญจนาวรรณ นางสาววลัยภรณ์ เต็งการณ์กิจ นางสาววิภาวี ปิยางสุ กลาง ปทุมธานี
47 Y12TTRIU01 เครื่องกรีดยางธาตุพนม นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา ทีม ธาตุพนม นางสาวเพ็ญประภา ยาไธสง นายชัยวัฒน์ โพธิตะนัง นางสาววาสนา เจริญเรือง นางสาวสุกัญญา พรมอารักษ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม
48 Y12ITRIU02 มีดกรีดยาง Super Easy นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา บุคคล บ้านโนนกุง นายสิทธิราช ชื่นชม นางสาวน้ำฝน บุตรโท - - ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ
49 Y12TTRIU03 การพัฒนามีดกรีดยางพาราชนิดเจ๊ะบง นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา ทีม กันทรารมณ์ นางจตุพร พรเกียรติคุณ นายสุทธิชัย จริยานพิวาทย์ นายปุริม อัมภรัตน์ นางพัชรวรรณ อินทร์ประสิทธิ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ
50 Y12TTRN048 อุปกรณ์เสริมมีดกรีดยางพาราแบบเจ๊ะบง นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา ทีม โค้งไผ่วิทยา นายเกรียงศักดิ์ คงไทย นางสาวมณทิชา สุขเปี่ยม นางสาวธิดาวรรณ พุฒจร - เหนือ กำแพงเพชร
51 Y12TTRN076 การศึกษาคุณลักษณะของมีดที่ใช้ในการกรีดยางพาราในพื้นที่อ.แม่ใจและอ.เมืองพะเยา นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา ทีม แม่ใจวิทยาคม นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี นายจักรพงศ์ ปันสุข นายนันทวัฒน์ ปัญสุวรรณ์ นางสาวกัลยรัตน์ แก้วตา เหนือ พะเยา
52 Y12TTRS003 พัฒนามีดกรีดยางพารา นวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา ทีม จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ เด็กหญิงสาวิตรี จิตสุข เด็กหญิงฐิตานันท์ เจียวก๊ก เด็กหญิงสุกัญญา ชนาชน ใต้ ตรัง