ประกาศผลโครงงาน YSC 2012 ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน

ขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนาที่ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการ YSC 2012
และมีผู้ที่สมควรได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้

         ภาคเหนือ
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
         ภาคใต้
         ภาคกลาง

ทั้งนี้ ทางโครงการจะได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์