รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน

    ข้อเสนอโครงงานต้องมีรายละเอียดต่างๆ จัดทำเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ
    ส่วนที่ 1
    1.1 หน้าปก ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
           • ชื่อโครงงาน ภาษาไทยและอังกฤษ
           • สาขาที่เข้าประกวด
           • ผู้พัฒนาโครงงาน (ในกรณีประเภททีม ให้ระบุหัวหน้าทีม) คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง)
             ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด ระดับการศึกษา สถานศึกษา สถานที่ติดต่อ (ที่บ้าน) โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ลายเซ็น
           • และมีข้อความรับรองว่า “โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาโครงงานและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นผู้ใด
             ข้าพเจ้ายินดีและรับรองที่จะเป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมการวิจัยโครงงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยตามเจตนา”
             พร้อมลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
    1.2 เนื้อหา ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้
           • บทนำ เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งอธิบายถึงเหตุผลในการทำโครงงานและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน
           • ปัญหา (Problem or Question being addressed)
           • สมมติฐาน (Hypothesis) หรือ เป้าหมายของโครงงาน (Engineering Goals)
           • กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างละเอียด (Description in detail of method or procedures)
           • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) วิธีการ/เทคนิคที่จะใช้ในการวิคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะตอบปัญหาหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้
             หรือแผนการทดสอบการใช้งานจริงของต้นแบบที่พัฒนา
           • ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
           • บรรณานุกรม (Bibliography - Library and Internet Research) ระบุแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 5 แห่ง
             จากหนังสือ (นอกเหนือจากหนังสือประกอบการเรียนการสอนปกติ) บทความวิชาการ วารสารทางวิทยาศาสตร์ หรือ อินเทอร์เน็ต
    1.3 ประวัติของผู้พัฒนา (นักเรียน) และผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากผลงานมีการส่งเข้าร่วมประกวด
หรือขอรับทุนจากแหล่งอื่น ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
    1.4 ใบรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา
    1.5 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่ ผู้พัฒนาไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน
    ส่วนที่ 2
    2.1 อาจารย์ที่ปรึกษา คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ลายเซ็น
    2.2 ประวัติ และระบุขอบเขตงานที่เชี่ยวชาญของที่ปรึกษา
    2.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

    หมายเหตุ: ที่ปรึกษา หมายถึง ครู - อาจารย์จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
หรือ ผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานองค์กรของรัฐ