โครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบที่สองจากทุกศูนย์ภูมิภาค

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคกลาง

      

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

      

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคเหนือ

      

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคใต้

       


หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินของขณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด