ขั้นตอนการเสนอโครงงานและการพิจารณา

    1. ผู้เสนอโครงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงงาน จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น ส่งมายังศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ (ซึ่งระบุในตอนท้ายของเอกสาร) ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
    2. พิจารณาข้อเสนอโครงงานที่เสนอโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    3. ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/ysc/  และมอบเงินทุนงวดที่ 1 โครงงานละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
    4. นักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือกได้รับทุน ทำการพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์และจัดส่งผลงาน พร้อมบทคัดย่อและรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด และแผ่นซีดีจำนวน 2 ชุด ที่บรรจุไฟล์ข้อมูลต่อไปนี้
        4.1 ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
        4.2 ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
              (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์”)
        4.3 ไฟล์สรุปโครงงาน/บทคัดย่อ  สรุปโครงงานโดยย่อประมาณ 2 - 3 หน้า
              กระดาษ A 4 (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “แบบฟอร์มสรุปโครงงาน”)
        4.4 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และรหัสต้นฉบับ (Source Code) (ถ้ามี)
        โดยต้องส่งเอกสารรายงานและแผ่นซีดีที่บรรจุไฟล์ข้อมูลดังกล่าวที่ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ ขอความร่วมมือ
    5. พิจารณาผลงานที่ส่งมอบโดยกำหนดให้ผู้พัฒนามานำเสนอผลงานที่ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับเงินทุนงวดที่ 2 โครงงานละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับค่าตอบแทนโครงงานละ 2,000 บาท
    6. จัดประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ โดยนักเรียนที่โครงงานได้รับรางวัลที่ 1 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวด Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา