กำหนดการ

รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal) กรกฎาคม- 31 สิงหาคม 2555
ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน27 กันยายน 2555 
ระยะเวลาพัฒนาโครงงานกันยายน-ธันวาคม 2555
ทำสัญญาและพิธีมอบทุนตุลาคม 2555
จัดค่ายวิทยาศาสตร์    ตุลาคม 2555
กำหนดส่งมอบผลงาน7 มกราคม 2555
ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ28 มกราคม 2555
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ12-14 กุมภาพันธ์ 2555
การประกวดในงาน Intel ISEF12-17 พฤษภาคม 2555

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยศูนย์ฯ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า