กำหนดการพิธีมอบทุน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา (รอการยืนยัน)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (รอการยืนยัน)  
ภาคเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
พิธีมอบทุน 15-17 ต.ค. 55
 
ภาคกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
พิธีมอบทุน 29-30 ต.ค. 55
 
ภาคใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
พิธีมอบทุน 2 พ.ย. 55
 


เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย

1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด
พิมพ์ด้วยกระดาษที่มีตราของเนคเทค โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน
และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามให้ครบถ้วนทั้ง 2 ชุด
ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555
ให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย

2. สำเนาบัตรประจำตัว
ที่ลงนามสำเนาถูกต้องและยังไม่หมดอายุของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน
และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี)
กรณีที่ผู้พัฒนา ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรนักเรียน
หรือ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน

3. ใบสำคัญรับเงินของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน

4. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงงานไม่สามารถมารับทุนได้
ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน
หรือบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการทำสัญญาโครงงานวิทย์ฯ

          ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน

          ใบสำคัญรับเงิน

          หนังสือมอบอำนาจ