ทุนสนับสนุนและรางวัล

          โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และผลงานที่ผ่านเข้าสู่การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะมีรางวัลต่างๆ ดังนี้ คือ
          รางวัลที่  1    ทุนการศึกษา 60,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 รางวัล ทั้งนี้ เนคเทค และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
          รางวัลที่  2    40,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
          รางวัลที่  3    20,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
          เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
          สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัลที่ 1,  2  และ  3  จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค


ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ YSC
          นักเรียนที่ข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่ทาง  โครงการฯ จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม
          นักเรียนที่ผลงานผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          นักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
          รายละเอียดติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือที่ งานพัฒนาวิชาชีพเยาวชนไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ