ผลการแข่งขัน

 


ผลการตัดสิน

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (YSC 2013)

ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล หมายเหตุ

1 Y13ICSC001 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมช่วยในการปรับปรุงการรู้จำตัวอักษรออนไลน์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ PHIA วิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคล มหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายพีร์รุจ บริบาลบุรีภัณฑ์ - - กลาง นครปฐม อันดับ 1 Intel ISEF

13 Y13IEVC001 การศึกษาประสิทธิภาพของดินฟอกสีที่ใช้แล้วจากกระบวน
การฟอกสีน้ำมันปาล์มในการดูดซับโลหะทองแดง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล มหิดลวิทยานุสรณ์ ดร.อุษา จีนเจนกิจ นางสาวอภิษฎา จุลกทัพพะ - - กลาง นครปฐม อันดับ 1 Intel ISEF

22 Y13TPLC016 การศึกษาผลของ ความชื้นสัมพัทธ์ ขนาดของแรง และ จำนวนเส้นขนสัมผัส ต่อการหุบใบของต้นกาบหอยแครงชนิด Dionaea muscipula เพื่อใช้ประยุกต์สร้างและพัฒนานวัตกรรมมือกล VFT 1852 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายสหกฤษณ์ ธนิกวงศ์ นายณัฐนนท์ พงษ์ดี นายพรภวิษย์ เจนจิรวงศ์ กลาง กรุงเทพมหานคร อันดับ 1 Intel ISEF

40 Y13TPLIU11 การศึกษารูปแบบการจัดการระดับน้ำ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 วิทยาศาสตร์พืช ทีม ดอนจานวิทยาคม นายชุมพล ชารีแสน นางสาววรินทิพย์ จักรนามล นางสาวอัญชลี ภารสำเร็จ นางสาวเกษทิพย์ ขันนาเลา ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ อันดับ 2


32 Y13TCHIU03 พลาสติกจากใบยางพารา เคมี ทีม อนุกูลนารี นายธนศักดิ์ เจริญธรรม นางสาวณัฐกานต์ เกิดแก้ว นางสาวสริตา วงศ์วิลาศ นางสาวอารีย์รัตน์ ขบวนแก้ว ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ อันดับ 2


34 Y13TCHN110 มหัศจรรย์ของถ่านลิกไนต์คุณภาพต่ำ (ลีโอนาไดต์) กับการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เคมี ทีม บุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายปัฐพงศ์ ไชยแสนวัง นางสาวกวิตา กิติโชตน์กุล นางสาวรัตนวรรณ อินทราชา เหนือ ลำปาง อันดับ 2 ISWEEEP

19 Y13TEVS010 ความลับในรังมดแดง(ลักษณะและพฤติกรรมของแมงมุมมดแดงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายสุรเกียรติ ตรีเพชรประภา นายณัฐพงศ์ชัย ลิ้มใจเพชร นายวัชราทร รามสุวรรณ์ ใต้ สุราษฎร์ธานี อันดับ 3


12 Y13TENS011 เครื่องหว่านเมล็ดยางพารา วิศวกรรมศาสตร์ ทีม สุราษฏร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นายศิวกร ดำด้วง นายธนากร หนูเยาว์ - ใต้ สุราษฎร์ธานี อันดับ 3


7 Y13TENIU47 เครื่องถอนหัวมันสำปะหลังแบบพอเพียง วิศวกรรมศาสตร์ ทีม มัธยมพัชรกิติตยาภา ๑ นครพนม นางมณทิรา ยางธิสาร นางสาวขัตติยภรณ์ เทพสุรินทร์ นางสาวจีรนุช เชื้อสุภา นายเอกรัตน์ ทาชมภู ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม อันดับ 3