รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน

    ข้อเสนอโครงงานต้องมีรายละเอียดต่างๆ จัดทำเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ
ส่วนที่ 1
    1.1  หน้าปก ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

               

           • ชื่อโครงงาน ภาษาไทยและอังกฤษ
           • สาขาที่เข้าประกวด
           • ผู้พัฒนาโครงงาน (ในกรณีประเภททีม ให้ระบุหัวหน้าทีม) คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง) ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด ระดับการศึกษา สถานศึกษา สถานที่ติดต่อ (ที่บ้าน) โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ลายเซ็น
           • และมีข้อความรับรองว่า “โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาโครงงานและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นผู้ใด ข้าพเจ้ายินดีและรับรองที่จะเป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมการวิจัยโครงงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยตามเจตนา”  พร้อมลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

    1.2  เนื้อหา ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้
    • บทนำ  เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งอธิบายถึงเหตุผลในการทำโครงงานและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน
    • ปัญหา (Problem or Question being addressed)
    • สมมติฐาน (Hypothesis) หรือ เป้าหมายของโครงงาน (Engineering Goals)
    • กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างละเอียด (Description in detail of method or procedures)
    • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  วิธีการ/เทคนิคที่จะใช้ในการวิคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะตอบปัญหาหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือ แผนการทดสอบการใช้งานจริงของต้นแบบที่พัฒนา
    • ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
    • บรรณานุกรม (Bibliography - Library and Internet Research) ระบุแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 5 แห่ง จากหนังสือ (นอกเหนือจากหนังสือประกอบการเรียนการสอนปกติ) บทความวิชาการ วารสารทาง          วิทยาศาสตร์ หรือ อินเทอร์เน็ต
    1.3  ประวัติของผู้พัฒนา (นักเรียน) และผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากผลงานมีการส่งเข้าร่วมประกวด หรือขอรับทุนจากแหล่งอื่น ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
    1.4  ใบรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา
    1.5  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่ ผู้พัฒนาไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน

ส่วนที่ 2
    2.1  อาจารย์ที่ปรึกษา  คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สังกัด  สถานที่ติดต่อ  โทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล์  ลายเซ็น
    2.2 ประวัติ และระบุขอบเขตงานที่เชี่ยวชาญของที่ปรึกษา
    2.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ:  ที่ปรึกษา หมายถึง ครู - อาจารย์จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ ผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานองค์กรของรัฐ