ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

  [Download]

โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (YSC 2013)

โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผล

1 Y13ICSC001 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมช่วยในการปรับปรุงการรู้จำตัวอักษรออนไลน์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ PHIA วิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคล มหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายพีร์รุจ บริบาลบุรีภัณฑ์ - - กลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

2 Y13TCSC002 การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นและเมทริกซ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายธนัชกฤศ แก้วเต็ม นายรวินทร์ นาคาดิเรกกุล นายพงศธร ชื้นประไพ - กลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

3 Y13TCSC003 การวิเคราะห์และการประยุกต์เกมส์ Bulls and Cows 5 หลัก วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจีรวรรณ อุปมาณ นางสาวฟองฟ้า ทองสมัคร์ นางสาวกอบัว กิตติรัตนาภรณ์ นางสาวณัฎฐ์นรี คำทอง กลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

4 Y13IENIU39 มีดกรีดยาง วิศวกรรมศาสตร์ บุคคล ขุนหาญวิทยาสรรค์ นางสาวไสว อุ่นแก้ว นางสาวชนาภัทร เรือนพิมพ์ - - ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 Y13TENC018 การศึกษาประสิทธิภาพ Rate gyro ในการควบคุมการบังคับ Art boat วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางวารินทร์ จงธรรม์ นายเฉลิมพล โพธิ์เที้ยม นายอิสรย บุญแจ้ง นายณัฐวัตร จันทบาล กลาง ลพบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

6 Y13TENC021 การศึกษาผลของสารตัวเติมจากของเหลือใช้ทางการเกษตรในการผลิตแผ่นยางรองส้นเท้า วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายวงศกาญจน์ กาญจนานุรักษ์ นายประกาศิต โตอารีย์ - กลาง ปทุมธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

7 Y13TENIU47 เครื่องถอนหัวมันสำปะหลังแบบพอเพียง วิศวกรรมศาสตร์ ทีม มัธยมพัชรกิติตยาภา ๑ นครพนม นางมณทิรา ยางธิสาร นางสาวขัติยภรณ์ เทพสุรินทร์ นางสาวจีรนุช เชื้อสุภา นายเอกรัตน์ ทาชมภู ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

8 Y13TENN073 เครื่องฝึกการทรงตัวสำหรับเด็กผู้พิการทางสมอง วิศวกรรมศาสตร์ ทีม เฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวบุญฑริก ภูแก้ว นางสาวธนวรรณ สังขออง นางสาวชญานิศ คำวิเศษ เหนือ พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

9 Y13TENN132 กล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษจากหมากนวล ร่วมกับไคโตซานจากเปลือกปูนาเพื่อใช้ ในการยืดอายุและรักษาคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก นางสาวจิราภา ยอดเพชร นายศราวุธ เงินจันทร์ นายพีรเดช สมมุติ นางสาวณัฐริกา ศิริพันธ์ เหนือ พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

10 Y13TENS001 อุปกรณ์พกพาสะดวกสำหรับตรวจจับโลหะ วิศวกรรมศาสตร์ ทีม เบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นายสิรวิชญ์ บุญสิทธิ์ นายณัฐวรรษ อาชวานันทกุล - ใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

11 Y13TENS005 การพัฒนาสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูกเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ที่ผสมน้ำยางพารา วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว นางสาวไธวัล มะสุวรรณ นางสาวศุภสุตา ไอยราคม - ใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

12 Y13TENS011 เครื่องหว่านเมล็ดยางพารา วิศวกรรมศาสตร์ ทีม สุราษฏร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นายศิวกร ดำด้วง นายธนากร หนูเยาว์ - ใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

13 Y13IEVC001 การศึกษาประสิทธิภาพของดินฟอกสีที่ใช้แล้วจากกระบวน
การฟอกสีน้ำมันปาล์มในการดูดซับโลหะทองแดง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล มหิดลวิทยานุสรณ์ ดร.อุษา จีนเจนกิจ นางสาวอภิษฎา จุลกทัพพะ - - กลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

14 Y13IEVC004 บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่ย่อยสลายได้สำหรับใช้ในไมโครเวฟ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล ศรีบุณยานนท์ นายนุกูล เอื้อพันธเศรษฐ นางสาวฐิติมา สมบัติทัฬห - - กลาง นนทบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

15 Y13TEVIU20 ถุงจากธรรมชาติรักษ์โลก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สามชัย นางสาววาสนา สารกรณ์ นางสาวขรินทิพย์ จันพิพัฒน์ นางสาวนันธิกา ดุลนีย์ นางสาวสุดารัตน์ แดนขนบ ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

16 Y13TEVN019 ผลสารสกัดจากเมล็ดมะขามและน้ำตะโกที่มีผลต่อคุณภาพของไม้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม มงฟอร์ตวิทยาลัย นายจักรพงษ์ บุญตันจีน เด็กชายณัฐนันท์ ทิรานนท์ เด็กชายสรวิชญ์ บุรกิจภาชัย เด็กชายภาณุพงศ์ ชาภู่พวง เหนือ เชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

17 Y13TEVN072 ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนจากกาบหมาก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม เฉลิมขวัญสตรี นางฐานียา ว่องวิญญู นางสาวพลอยไพลิน เทียนชวลิต นางสาวลักขณา ภู่ใหม่ นางสาวพรชนก ศรีตองอ่อน เหนือ พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

18 Y13TEVS006 แผ่นเยื่อคอมโพสิตชนิดยางพาราแบคทีเรียลเซลลูโลส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นายวชิระ มีวงศ์ นายภานุกร คงไสยะ นางสาวปารณีย์ ชุลีธรรม ใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

19 Y13TEVS010 ความลับในรังมดแดง(ลักษณะและพฤติกรรมของแมงมุมมดแดงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายสุรเกียรติ ตรีเพชรประภา นายชนม์เจริญ ทองเกียรติ นายวัชราทร รามสุวรรณ์ ใต้ สุราษฎร์ธานี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

20 Y13TPAC006 การศึกษาสมบัติทางกลและทางแสงของแก้วโบโรซิลิเกตที่ถูกเติมด้วย PbO2 และ TiO2 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอัมพร บุญญาสถิตสถาพร นายปณิธิ ม่วงสนิท นางสาวชนกนาถ หวังมหาพร นายตนัย บุญกอง กลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

21 Y13TPAC021 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้รงควัตถุผสมจากข้าวสาลีงอก แครอทและข้าวโพดม่วง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นายชโลธร ดาววีระกุล นายอภินัทธ์ กลมเกลี้ยง นายนคร พวงเข็มแดง กลาง เพชรบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

22 Y13TPLC016 การศึกษาการตอบสนองต่อแรงและความชื้นสัมพัทธ์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายสหกฤษณ์ ธนิกวงศ์ นายณัฐนนท์ พงษ์ดี นายพรภวิษย์ เจนจิรวงศ์ กลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

23 Y13TPAIS09 การศึกษาโฟโตเมตรีกราฟแสงของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม ขอนแก่นวิทยายน นางสาวกิติยานี อาษานอก นายพงศกร สีนนคำ นางสาวชนิสรา นามบุดดี นางสาวชัญญาพัทธ์ ใจหาญ ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

24 Y13TPAIU06 การศึกษาพลังงานความร้อนจากก้อนเชื้อเพลิงกากมะพร้าวทดแทนแอลกอฮอล์แข็ง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม ดอนจานวิทยาคม นายชุมพล ชารีแสน นางสาวรจเรข พันธะเสน นางสาวสุชาดา เฉิดทรัพย์ - ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

25 Y13TMAC002 รหัสตัวอักษรและตัวเลขสำหรับแสดงรอยพับในการพับกระดาษ คณิตศาสตร์ ทีม เตรียมอุดมศึกษา นายนิพนธ์ ศรีนฤมล นายกิจการ ประดิษฐอุกฤษฏ์ นายทฤษฎี เลาหเสรีกุล - กลาง กรุงเทพมหานคร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

26 Y13TMAN155 การศึกษาความสัมพันธ์ของผลรวมกำลังสองของคู่สันพีระมิดฐาน 2n เหลี่ยม คณิตศาสตร์ ทีม สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน์ นายปัทฐวิกรณ์ ไวยโมกข์ นายสยมภู พรมพิทักษ์ นายกรกฤษ พรพฤฒิพันธุ์ เหนือ พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

27 Y13TMAN187 คู่มหัศจรรย์ คณิตศาสตร์ ทีม ขาณุวิทยา ร.ต.อนุเทพ เทพปัน นายเอกชัย ทุกข์จาก นางสาวศิลาวัลย์ อุ่นอาวรณ์ นางสาวจิราภา มีแสงเพชร เหนือ กำแพงเพชร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

28 Y13ICHS021 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแป้งในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวของยาเม็ด เคมี บุคคล หาดใหญ่วิทยาลัย นางวัชนี อุปถัมภ์ นางสาววิมลิน จรูญวรรธนะ - - ใต้ สงขลา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

29 Y13TCSC001 การเพิ่มการละลายของสารสกัด flavonoid จากใบชาเขียวโดยใช้ cyclodextrin เป็น receptor เพื่อหาโรคมะเร็ง
เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิทธิ โชคโสมอ่ำ นายสรวิชญ์ ไชยเจริญทรัพย์ นางสาวพรนิชา ชัยวิริยะวงศ์ นายนราวิชญ์ อภิรมย์รักษ์ กลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

30 Y13TCHC006 ผลของแก๊สโอโซนที่มีต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง นางสาวณัฐนรี ทองช่วย นางสาวพรเพชร ทรงศิริทัตต์ นางสาวภัทราพร อาจพรม กลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

31 Y13TCHC009 การศึกษาอนุพันธ์ของ Porphyrin สำหรับ dyed-sensitized solar cell ด้วยวิธีการทดลอง และการคำนวณ เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายสาโรจน์ บุญเส็ง นายปัญญาวุฒิ โทณานนท์ นายวชิรวิทย์ สันตะวัน - กลาง นครปฐม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

32 Y13TCHIU03 พลาสติกจากใบยางพารา เคมี ทีม อนุกูลนารี นายธนศักดิ์ เจริญธรรม นางสาวณัฐกานต์ เกิดแก้ว นางสาวสริตา วงศ์วิลาส นางสาวอารีย์รัตน์ ขบวนแก้ว ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

33 Y13TCHIU33 ผลิตภัณฑ์เส้นผมจากเส้นใยธรรมชาติ เคมี ทีม สามชัย นางปริศนา โสภารีย์ นางสาวเนตรชนก ทองไชย นางสาววธิดา โสมูล นางสาวพวงเพชร บันโสภา ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

34 Y13TCHN110 มหัศจรรย์ของถ่านลิกไนต์คุณภาพต่ำ (ลีโอนาไดต์) กับการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เคมี ทีม บุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นายปัฐพงศ์ ไชยแสนวัง นางสาวกวิตา กิติโชตน์กุล นางสาวรัตนวรรณ อินทราชา เหนือ ลำปาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

35 Y13TPLC018 ไหมสวยด้วยนวัตกรรมธรรมชาติ วิทยาศาสตร์พืช ทีม ชลบุรี “สุขบท” นางอรพิน อินทรโฆษิต นายนัทธพงศ์ อุลลาวัลย์ นางสาวอัญชลิกา กล่อมกลาง นางสาวณิชกานต์ กลิ่นจรูญ กลาง ชลบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

36 Y13TPLC062 ผลของสารสกัดหยาบจากพืชบางชนิดที่มีต่อการฟักเป็นตัวของไข่และจำนวนการตายของหอยเชอรี่ หอยทากสยาม และหอยทากยักษ์แอฟริกา วิทยาศาสตร์พืช ทีม พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา ” นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ เด็กชายวันทา กำลัง เด็กชายภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ - กลาง ฉะเชิงเทรา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

37 Y13TPLIS19 การศึกษาสารสกัดจากฝักคูณแก่ที่มีผลต่อการตายของปลวก วิทยาศาสตร์พืช ทีม สารคามพิทยาคม นางอารีวรรณ ธาตุดี นายสิรภพ ศักดิ์สกุลวัฒนา นายพัฒชณพงศ์ แพงวิเศษ นางสาวณัฏฐิกานต์ หาริกัน ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

38 Y13TPLIS22 กระถางเพาะกล้าไม้จากใบไผ่ วิทยาศาสตร์พืช ทีม นาโพธิ์พิทยาคม นางธนวรรณ มาลานนท์ นางสาวชนกธิดา ลิไธสง นางสาวจุรีรัตน์ บาลไธสง - ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

39 Y13TPLIS25 ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเพิ่มการเจริญเติบโตต้นกล้ายางพาราโดยหินฝุ่นบะซอลต์ในจังหวัดบุรีรัมย์ วิทยาศาสตร์พืช ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร นางสาวเมธิตาพร สุชาติพงศ์ นางสาวภานุชนารถ ทวีชาติ นางสาวนุชนารถ แหวนจะโป๊ะ ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

40 Y13TPLIU11 การศึกษารูปแบบการจัดการระดับน้ำ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 วิทยาศาสตร์พืช ทีม ดอนจานวิทยาคม นายชุมพล ชารีแสน นางสาววรินทิพย์ จักรนามล นางสาวอัญชลี ภารสำเร็จ - ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

41 Y13TPLIU33 การชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในเส้นบะหมี่โดยใช้สารสกัดจากกล้วยน้ำว้า วิทยาศาสตร์พืช ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นางสาวปายฟ้า ดังก้อง นางสาวปิยธิดา ศรีวะสุทธิ์ นางสาวชววาลิน โนภาศ ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

42 Y13TPLN028 การศึกษาความเข้มข้นของสเพเลนตอลในการสลบปลา ใน ผักคราดหัวแหวน วิทยาศาสตร์พืช ทีม สามัคคีวิทยาคม นางสาววนิดา จันทรจำนงค์ นายเอกอักษรา มะสะ นางสาว ศศิธร โกษา นางสาวอารียา ละมูล เหนือ เชียงราย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

43 Y13TPLN105 พรีไบโอติกส์จากสารสกัดเพกทินในเปลือกส้มโอ วิทยาศาสตร์พืช ทีม บุญวาทย์วิทยาลัย นางสาววิจิตรา ทรงศรีสกุล นางสาวชฎาภา ธรารักษ์ นายศุภกรณ์ เพิ่มพูนทวีชัย - เหนือ ลำปาง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

44 Y13TPLN174 ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ของฟิล์มบริโภคได้ด้วยสารเพคตินจากเปลือกผลไม้บางชนิดผสมผสานสกัดจากสมุนไพรไทย วิทยาศาสตร์พืช ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวกาญจนา อั๋งสกุล นางสาวชิตณิชา ค้ำชู นางสาวศดานันท์ สุ่มมาตย์ เหนือ พิษณุโลก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

45 Y13TPLS003 ศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Candida albicans ด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพรและน้ำยางพารา วิทยาศาสตร์พืช ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว นางสาวอรอนงค์ คงจรรักษ์ นางสาวบุรัสกร ขิมมากทอง - ใต้ นครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ