ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา YSC 2013

โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (YSC 2013)
ขอประกาศรายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนประจำปี 2555-2556 ดังนี้

ภูมิภาคผลการพิจารณา                                 หมายเหตุ
1. ภาคกลาง  
2. ภาคเหนือ  
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)     ( 28 ก.ย. 2555 )
5. ภาคใต้
 

หมายเหตุ :

          ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
          กรณีมีข้อสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อยังศูนย์ประสานงานภูมิภาค
          ที่ท่านส่งโครงงานเข้าประกวดครับ

          ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน
          ท่านสามารถเริ่มดำเนินการพัฒนาโครงงานของท่านได้ทันที ทั้งนี้
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์ประสานงานภาคภูมิภาค
          จะจัดพิธีมอบเงินทุนและทำสัญญา ตลอดจนค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายในเดือนตุลาคม 2555
          โดยจะได้แจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์หลักของโครงการ
          หรือ Facebook ของโครงการครับ