YSC16

YSC16

ประกาศเรื่องการส่งเอกสารข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน

การส่งข้อเสนอโครงการ YSC 2014
ส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น
ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัด ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ยึดวันที่ในตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  - ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้วครับ กับการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 : YSC 2014

เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 : YSC 2014"
โดยนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และอยากทำวิจัยค้นหาข้อมูลใหม่ๆ
สามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน
ในภูมิภาคต่างๆ หรือที่ส่วนกลาง ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ครับ
หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ โครงการได้ที่ Facebook group : YSC Thailand