ทุนสนับสนุน รางวัล และประโยชน์ที่ได้รับ

ทุนสนับสนุนและรางวัล
     ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพิจารณา จะได้รับทุนสนับสนุนโครงงาน ดังนี้
         ผลงานยอดเยี่ยม 15,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 13,000 บาท และ อาจารย์ที่ปรึกษา 2,000 บาท)
         ผลงานดี 5,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 4,000 บาท และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1,000 บาท)
         โครงงานที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน จะได้รับเกียรติบัตร
     ผลงานในแต่ละประเภทที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันชิงชนะเลิศ จะมีรางวัลต่างๆ  ดังนี้ คือ
     รางวัลที่ 1  ทุนการศึกษา 60,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 รางวัล
                     ทั้งนี้ เนคเทค และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
     รางวัลที่ 2  ทุนการศึกษา 40,000 บาท  จำนวน 3 รางวัล
     รางวัลที่ 3  ทุนการศึกษา 20,000 บาท  จำนวน 3 รางวัล
     เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
     สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ YSC
     นักเรียนที่ข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่ทางโครงการฯ จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม
     นักเรียนที่ผลงานผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     นักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
     รายละเอียดติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือที่ ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ