สาขาโครงงานที่เปิดรับสมัครสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ได้แก่ โครงงานทางด้านต่างๆ ต่อไปนี้
          1) การศึกษาและพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) เป็นการศึกษาหาองค์ความรู้และพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่เพื่อหาคำ ตอบหรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของ คอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรเลอร์ อาจเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ในส่วนฮาร์ดแวร์แบบใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์หรือ การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรเลอร์ใน การแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการทำงานได้ดีขึ้น เช่น การศึกษาและสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดสำหรับการประมวลผลคำ สั่งเฉพาะ 2 คำสั่ง การนำ Xbox มาต่อเป็น cluster เพื่อประมวลผลข้อมูล การออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับแก้ระบบสมการ การแสดงผลและการับ Input สำหรับ PC แบบ 3 มิติ
          2) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) เป็นการศึกษาและพัฒนาวิธีการในการจัดการระบบและควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวอย่างระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เช่น Flowcharting, Structural Programming, Object Oriented Programming (OOP) การเขียนโปรแกรมแบบ Extreme วิธีพัฒนาระบบ Dynamic System การออกแบบและวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง (SSADM) Virtual Finite State Machine (VFSM) เป็นต้น
          3) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร (Internet Networking and Communication) สาขานี้ครอบคลุมเทคโนโลยีซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสาร รับส่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันได้ เช่น การสร้างการ์ดเชื่อมโยงกับตัวเครื่องฮาร์ดแวร์การออกแบบโปรโตคอลเครือข่าย (วิธีการติดต่อของคอมพิวเตอร์) การสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายทั้งหมด รวมทั้งอินเทอร์เน็ต
          4) กราฟิก (Graphics) ซึ่งรวมถึงส่วนเชื่อมโยงกับผู้ใช้ เกี่ยวข้องกับการแสดงผลการคำนวณของคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ และการประมวลผลภาพหรือสัญลักษณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงเชื่อมโยงกับผู้ใช้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้ส่วนเชื่อมโยงกราฟิกในการเข้าโปรแกรมและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบหรือสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์
          5) การจำลองสถานการณ์ (Simulations) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจำลองสถานการณ์หรือเลียนแบบการทำงาน กระบวนการพฤติกรรมของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่จริง หรือที่คาดว่านะเป็นจริงด้วยคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยแบบจำลองเพื่อศึกษาให้เห็นจริง และหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะ ขั้นตอนการทำงานหรือพฤติกรรมของสิ่งต่างๆ ตัวแบบจำลองจะถูกสร้างโดยอาศัยการโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เช่น การจำลองฟังก์ช่นการทำงานของหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมจำลอง
          6) ความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) โปรแกรมสร้างความจริงเสมือน ทำให้ผู้ใช้รู้สึกราวกับว่ามองภาพจริง มีการเคลื่อนไหว เสียง และการตอบสนองเหมือน ความเป็นจริงเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้ใช้ให้สมจริงที่สุด เช่น VR Parachute Trainer สำหรับทหารเรือสหรัฐอเมริกา เกมที่ผู้เล่นเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง
          7) วิทยาศาสตร์การคำนวณ (Computational Science) ซึ่งรวมถึงโครงสร้างข้อมูล (Data Structures) การเข้ารหัสลับ (Encryption) การสร้างรหัส (Coding) และทฤษฎีสารสนเทศ (Information Theory) ศาสตร์ของการคำนวณที่มีประสิทธิภาพ การแปลงปัญหาที่แท้จริงให้อยู่ในรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เช่น การนำความร้อนของขดลวดในกระทะไฟฟ้ให้อยู่ในรูปสมกรการนำความร้อน จากนั้นการแก้สมการจะใช้ระเบียบวิธีที่คำนวณได้โดยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ การที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและทำงานได้ต้องอยู่ในรูปแบบพื้นฐานที่ตรงกับ ปัญหา เช่น โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้แบบเส้นตรง (array,list) แบบ queue หรือแบบ stack เป็นต้น
          8) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ความพยายามที่จะทำให้คอมพิวเตอร์คิดได้เหมือนมนุษย์ เทคนิควิธีต่างๆ ทางการคำนวณเพื่อเลียนแบบความสามารถของสมองคน เช่น โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) การคิดแบบไม่ใช่คอมพิวเตอร์ (0,1) ที่เรียกว่า Fuzzy Logic และอื่นๆ
          9) อัลกอริทึม (Algorithm Database) เป็นการศึกษาการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่มาจากหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ เสียง ภาพ วิดีทัศน์


วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
          โครงงานหรือเทคโนโลยีที่นำความรู้ หลัการ หรือทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์เพื่อให้เกิดการนำมาใช้งานด้านการผลิตหรือการใช้งานจริงในด้าน ต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา (Civil) วิศวกรรมการก่อสร้าง (Construction) วิศวกรรมเคมี (Chemical) วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial) วัสดุศาสตร์ (Material Science) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical) วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical) ระบบควบคุม (Controls) อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) และวิศวกรรมทางด้านอื่นๆ ตัวอย่างงานด้านวิศวกรรม เช่น การประดิษฐ์หุ่นยนต์ ระบบสมองกลฝังตัว การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องจักรกาลการเกษตร อุปกรณ์หรือวัสดุสำหรับบรรจุอาหาร การพัฒนาคุณภาพของยาง การเพิ่มพูนค่าของสินค้าเกษตร การประดิษฐ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุสำหรับทำอวัยวะเทียม การพัฒนาเก้าอี้รถเข็นสำหรับคนพิการ เป็นต้น

พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง (Energy & Transportation)
          เทคโนโลยี ความรู้และการประยุกต์ใช้งานเกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมการบิน (Aeronautical) วิศวกรรมอวกาศ (Aerospace) อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) การออกแบบและพัฒนายานยนต์และชิ้นส่วน (Vehicle Development) พลังงานทางเลือก พลังงานหมุนวียน พลังงานทรัพยากรชีวภาพ ตัวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีเข้ากับสิ่งประดิษฐ์ Fuel Cell การศึกษาผลของรูปทรงและมุมของใบพัดสำหรับเครื่องบิน เป็นต้น
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
การ ศึกษาเกี่ยวกับมลภาวะ (ไม่ว่าจะเป็นอากาศ น้ำ หรือดิน) รวมถึงสาเหตุและการควบคุม: นิเวศวิทยา (การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม) การจัดการระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรดิน ป่าไม้ วิธีการกำจัดขยะโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การศึกษาการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การกรองสารหนูของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปรนิกส์ในน้ำดื่ม การผลิคกระแสไฟฟ้าโดยใช้สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแบคทีเรีย เป็นต้น

วิทยาศาสตร์พืช (Plant Science)
          การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรรม (Agricultural) วิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลผลิตการเกษตร (Agronomy) การศึกษาด้านการพัฒนาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับพืชหรือการเกษตร (Development) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ระหว่างพืช กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Ecology) การศึกษาทางด้านพันธุกรรมหรือลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (Genetics) การศึกษาถึงระดับโมเลกุล/โครงสร้างของพืช/กลไกที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) การศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างทางกายภาพในระดับโมเลกุล/เซลล์/ออกแกเนล (Plant Physiology) การจัดระบบอนุกรมวิธานของพืชซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับวิวัฒนาการของพืช (Plant Systematics,Evolution) ตัวอย่างโครงงาน ได้แก่ การศึกษารูปแบบการแตกของฝักต้อยติ่ง การศึกษาชนิดของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการ ยับยั้งเชื้อ Bacilli sp. การศึกษาผลของการใช้ Buckminsterfullerene ในการปลูกพืช Brassica rapa ด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ การศึกษาทางเลือกใหม่ในการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ด้วยวิธี Asymbiotic เป็นต้น

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
    การศึกษาเกี่ยวกับมลภาวะ (ไม่ว่าจะเป็นอากาศ น้ำ หรือดิน) รวมถึงสาเหตุและการควบคุม นิเวศวิทยา (การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม) การจัดการทรัพยากรดิน ป่าไม้ วิธีการกำจัดขยะโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น การศึกษาการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การกรองสารหนูของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ในน้ำดื่ม การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแบคทีเรีย เป็นต้น


เคมี (Chemistry)
          การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ ส่วนประกอบของสารและกฎการควบคุมสาร ได้แก่ เคมีทั่วไป เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินเทรีย์ อนินทรีย์เคมี วัสดุศาสตร์ พลาสติก เชื้อเพลิง ยาฆ่าแมลง โลหะวิทยา และเคมีเกี่ยวกับดิน เป็นต้น การศึกษาเกี่ยวกับขบวนการต่างๆ ทางเคมีในสิ่งมีชีวิต (Biochemistry)

คณิตศาสตร์ (Mathematical Sciences)
          การพัฒนาปรับปรุงระบบแบบแผนทางตรรกวิทยา (Logical System) หรือ การคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical) แบบต่างๆ และการคำนวณทางพีชคณิต รวมถึงการประยุกต์หลักหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้ แคลคูลัส เรขาคณิต Abstract Algebra (พีชคณิต Abstract เป็นสาขาหนึ่งทางคณิตศาสตร์ที่ศึกษาโครงสร้างพีชคณิต เช่น กรุ๊ป ริง ฟิลด์ โมดูล เวกเตอร์ สเปช เป็นต้น) ทฤษฎีจำนวน สถิติ การิวเคราะห์เชิงซ้อนและความน่าจะเป็น ตัวอย่างเช่น วิธีการใหม่สำหรับลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signatures) การวิเคราะห์ปัญหาเรขาคณิตของ Durer เป็นต้น

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy)
          ดาราศาสตร์ ทฤษฎีหรือการคำนวณทางดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ทฤษฎี หลักการทางฟิสิกส์ และกฎที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน รวมถึงผลกระทบของพลังงานต่อสสาร ตัวอย่าง สาขาย่อยทางฟิสิกส์ อาทิเช่น ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ (Solid State และ Semiconductor Phys-ics) แสง เสียง แการได้ยิน ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อะตอม ตัวนำยิ่งยวด แม่เหล็ก กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ชีวภาพ เป็นต้น ตัวอย่างโครงงานเช่น วิธีการค้นหาและตรวจจับวัตถุต้องสงสัยที่โคจรใกล้โลก ตัวตรวจ Vltrasonic (Ultrasonic Detector) สำหรับ Gas Chromatography เทคนิคการสร้างเส้นในระดับนาโน (Nanowires) แบบใหม่โดยใช้ STM (Scanning Tunneling Microscope) เป็นต้น