ผลการแข่งขัน

 


โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014)

ผลการตัดสิน

ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน การร่วมแข่งขันนานาชาติ

16 Y14TEVC045 การผลิตและศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากดินฟอกสีที่ผ่านการใช้งานแล้ว
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ ดร.อุษา จีนเจนกิจ

นางสาวปพิชญา รงค์เดชประทีป นางสาวมาริสา เตชะสนธิชัย
กลาง นครปฐม รางวัลที่ 1 Intel ISEF

40 Y14TPLC007 ผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ Lamiaceae ต่อด้วงก้นกระดก Paederus fuscipes และการหาสารยับยั้งการเกิดแผลจากโรค Paederus dermatitis เพื่อประยุกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์ R-BCC วิทยาศาสตร์พืช ทีม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์

นายบุณยกร อัศวนิเวศน นายวจนะ จงรุจิภิญโญ นายชิษะณุ ธรรมารัตน์ กลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1 Intel ISEF

41 Y14TPLC044 การพัฒนาวิธีการตรวจ specific IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้จากเกสรพืชในซีรัมของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้โดยใช้เทคนิค ELISA วิทยาศาสตร์พืช ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง

นางสาวขวัญศิริ ไกรรวีงามวิจิตร

นางสาวชณา เชาวน์วาณิชย์กุล

นางสาวศศิพัชร์ วัฒนประการชัย

กลาง นครปฐม รางวัลที่ 1 Intel ISEF

1 Y14TCSC001 ระบบป้อนกลับซึ่งใช้ตัวควบคุมแบบโครงข่ายประสาทเทียบสำหรับการควบคุมชีพจรในโปรแกรมนำออกกำลังกายด้วยแอนิเมชั่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม สามเสนวิทยาลัย นางสาวจิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ นางสาวฐิตารีย์ ตันประเสริฐ เด็กหญิงธีราพร ตันประเสริฐ
กลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2 สิทธิ์เข้าร่วม Intel ISEF

10 Y14TENS014 การผลิตเส้นใยคอมโพสิตเพื่อกำจัดน้ำมันจากน้ำเสีย วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว นางสาวขัตติยาภรณ์ ทิพย์รองพล นางสาวญาณัจฉรา นวลปาน นายจักรภพ นพรัตน์ ใต้ นครศรีธรรมราช รางวัลที่ 2 สิทธิ์เข้าร่วม Intel ISEF

21 Y14TPAN004 การใช้ระบบไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อช่วยในการแตกตัวของเซลล์สาหร่าย ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ บุคคล สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนิรุต ผุสดี นายญาณาธิป ทิพย์เมืองพรหม

เหนือ เชียงใหม่ รางวัลที่ 2 สิทธิ์เข้าร่วม I-SWEEEP

24 Y14TPAC016 ลิฟต์พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์

นายณัฐชนน รุ่งเรืองวุฒิกุล นายปณชัย นาคบรรพ์ นายภาคิน ภักดีเทวมิตร กลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3


35 Y14TCHIU06 ยืดอายุไส้กรอกหมูด้วยสารแทนนินจากพืช เคมี ทีม สมเด็จพิทยาคม นางณิชากร สงวนกลิ่น นางสาวกาญจนาพร แสนชมภู นางสาวพรพรรณ กาวี นางสาวพัชรินทร์ บริหาร ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ รางวัลที่ 3


36 Y14TCHN013 การศึกษาสภาวะและคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดจากผักปรัง ฝักกระเจี๊ยบเขียวและการประยุกต์ใช้ เคมี ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวสิริภรณ์ คลังชำนาญ นางสาวประติภา จีนะสอน นางสาววริศรา มโนนัย เหนือ พิษณุโลก รางวัลที่ 3