รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน

ข้อเสนอโครงงานต้องมีรายละเอียดต่างๆ จัดทำเป็น 2 ส่วน  ดังนี้  คือ
ส่วนที่ 1

               

1.1  หน้าปก ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
       ชื่อโครงงาน  ภาษาไทยและอังกฤษ
       สาขาโครงงานที่เข้าประกวด
       ผู้พัฒนาโครงงาน (ในกรณีประเภททีม ให้ระบุหัวหน้าทีม) คำนำหน้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง) ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด ระดับการศึกษา สถานศึกษา สถานที่ติดต่อ (ที่บ้าน) โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ลายเซ็น
       และมีข้อความรับรองว่า “โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาโครงงานและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้ใดข้าพเจ้ายินดีและรับรองที่จะเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา และควบคุมการวิจัยโครงงาน ให้สมบูรณ์เรียบร้อยตามเจตนา” พร้อมลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

1.2  เนื้อหา  ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้
       บทนำ เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งอธิบายถึงเหตุผลในการทำโครงงานและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน
       ปัญหา (Problem or Question being addressed)
       สมมติฐาน (Hypothesis) หรือ เป้าหมายของโครงงาน (Engineering Goals)
       กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างละเอียด (Description in detail of method or procedures)
       การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) วิธีการ/เทคนิคที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะตอบปัญหาหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือ แผนการทดสอบการใช้งานจริงของต้นแบบที่พัฒนา
       ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
       บรรณานุกรม (Bibliography-Library and Internet Research) ระบุแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 5 แห่ง จากหนังสือ (นอกเหนือจากหนังสือประกอบการเรียนการสอนปกติ) บทความวิชาการ วารสารทางวิทยาศาสตร์ หรือ อินเทอร์เน็ต
1.3  ประวัติของผู้พัฒนา(นักเรียน) และผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากผลงานมีการส่งเข้าร่วมการประกวด หรือ ขอรับทุนจากแหล่งอื่น ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้เนคเทคทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
1.4  ใบรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา
1.5  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่ผู้พัฒนาไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน

ส่วนที่ 2
2.1  อาจารย์ที่ปรึกษา  คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ลายเซ็น
2.2  ประวัติ  และระบุขอบเขตงานที่เชี่ยวชาญ ของที่ปรึกษา
2.3  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ :   ที่ปรึกษา หมายถึง  ครู/อาจารย์จากโรงเรียน  หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือผู้ที่เป็นข้าราชการ และพนักงานองค์กรของรัฐ