ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 : YSC 2014

ประกาศผลข้อสเนอโครงงาน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014)
ที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้
 

ภูมิภาคผลการพิจารณา                                 หมายเหตุ
1. ภาคกลาง   22 ต.ค. 2556
2. ภาคเหนือ  
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)     
5. ภาคใต้
   22 ต.ค. 2556

     สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงต้นเดือนมกราคม 2557
โดยขอให้ส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2557 หรือ วันอื่นตามที่ศูนย์ประสานงานนั้นๆ กำหนด ทั้งนี้ ในปีนี้ งดการจ่ายเงินทุนในรอบแรก

โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพิจารณาในรอบนำเสนอผลงาน ในเดือนมกราคม 2557 จะได้รับทุนสนับสนุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
    1. ผลงานยอดเยี่ยม 15,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 13,000 บาท และ  อาจารย์ที่ปรึกษา 2,000 บาท)
    2. ผลงานดี 5,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 4,000 บาท และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1,000 บาท)
    3. โครงงานที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน จะได้รับเกียรติบัตร
 
    สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน YSC 2014 ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการครับ