รายชื่อโครงงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ YSC 2014โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014)

โครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค

1 Y14TCSC001 ระบบป้อนกลับซึ่งใช้ตัวควบคุมแบบโครงข่ายประสาทเทียบสำหรับการควบคุมชีพจรในโปรแกรมนำออกกำลังกายด้วยแอนิเมชั่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม สามเสนวิทยาลัย นางสาวจิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ นางสาวฐิตารีย์ ตันประเสริฐ เด็กหญิงธีราพร ตันประเสริฐ
กลาง

2 Y14TCSC002 การบีบอัดภาพเครลื่อนไหวของระบบกล้องวงจรปิดโดยใช้อัลกอริทึมการบีบอัดหลายมิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายศุภวิชญ์ โชคเชาว์วรรธน์ นายรณกร รัตนกรพันธ์
กลาง

3 Y14TCSC003 ระบบการส่งข้อมูลแบบอนาล็อกที่ใช้เส้นสัญญาณซ้ำซ้อนคู่
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายธนโชติ กตัญญุตาพันธุ์ นายพชร จันทร์รุ่งมณีกุล นายวงศกร สัทธรรมนุวงศ์ กลาง

4 Y14TCSIS06 การศึกษาและพัฒนาการเล่นเกมนิม(Nim) เพื่อใช้ในการวางแผนการเล่นสำหรับปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ความรู้เรื่องลำดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม ขอนแก่นวิทยายน นายนาคิน สัจจะเขตต์ นายฤทธิเกียรติ หมู่ผึ้ง นายชานนท์ อึ้งปัญสัตวงศ์ นายสุวิจักขณ์ กิ่งศักดิ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ

5 Y14TENC015 ความแตกต่างของรูปแบบคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นของกุ้งขาว Litopenaeusvannameiในช่วงเวลาที่มีการทำกิจกรรมต่างกัน วิศวกรรมศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายธวัชชัย สุดใจ นางสาวญาณิศา ลิ่มตระการ นางสาวอาทิมา วงศ์วรรณ
กลาง

6 Y14TENC016 การพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของแบบจำลอง AIR BOAT ด้วยตัวตรวจวัดค่าความเร็วเชิงมุม วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางวารินทร์ จงธรรม์ นายเฉลิมพล โพธิ์เที้ยม นายอิสริย บุญแจ้ง นายณัฐวัตร จันทบาล กลาง

7 Y14TENIS64 เครื่องย้อมเส้นไหมด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ทีม สิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวชุติกาญจน์ ยอดสิงห์ นางสาวยงธิดา แสวงสุข นางสาวศุทธหทัย เฉลียวไว ตะวันออกเฉียงเหนือ

8 Y14TENIU19 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของแมลงตับเต่าและการประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทีม เมืองกาฬสินธุ์ นายประเดิม วรรณทอง นางสาวชนิดา บุญวงค์ นางสาววราภรณ์ ภูคงน้ำ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

9 Y14TENS007 รถไถพรวนดินระหว่างแถวปลูกพืชผักและให้ปุ๋ยอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โศภนคณาภรณ์ นางกาญจนา ปานสังข์ เด็กชายปิยะวัฒน์ มากศรี เด็กชายวรวุฒิ ดวงแก้ว เด็กชายทยาวัต ยืนยัน ใต้

10 Y14TENS014 การผลิตเส้นใยคอมโพสิตเพื่อกำจัดน้ำมันจากน้ำเสีย วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวจิรฐา ทองแก้ว นางสาวขัตติยาภรณ์ ทิพย์รองพล นางสาวญาณัจฉรา นวลปาน นายจักรภพ นพรัตน์ ใต้

11 Y14TEGC001 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าพลังงานสงอาทิตย์ โดยอาศัยหลักการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย chlamydomonas reinhardtii ที่ยึดเกาะบนขั้วไฟฟ้าแตกต่างกัน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายนิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ นางสาวภรภัทร เอกอาทร นางสาวธนัชญา ขอร่วมกลาง นางสาวปวริศา ตรุยานนท์ กลาง

12 Y14TEVIS40 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเส้นใยและสารเคลือบเส้นใย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล สีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา” นายสมเกียรติ แก้ววิเวก นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทึก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

13 Y14TEVN033 ชีววิทยาของแมงมุมและการประยุกต์ใช้ใยแมงมุมในการดูดซับโลหะหนัก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล ตาคลีประชาสรรค์

นางกนกภรณ์ นิลสนธิ นายอริญชัย นิลสนธิ

เหนือ

14 Y14TEVC007 ใยบวบซับเสียง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม เตรียมอุดมศึกษา นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นายกฤติน รัตนานนท์ นายณพวุฒิ ศิริรักษ์
กลาง

15 Y14TEVC035 การเพิ่มประสทธิภาพโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสาปะหลังด้วยฟางข้าว และแกลบ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจุฑารัตน ใจงาม

นางสาวจราพัชร ชัยหาญศักดิ์ นางสาววริญญา เทียมนพมาศ นางสาวโสภิต มโนทรัพย์ศักดิ์ กลาง

16 Y14TEVC045 การผลิตและศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากดินฟอกสีที่ผ่านการใช้งานแล้ว
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ ดร.อุษา จีนเจนกิจ

นางสาวปพิชญา รงค์เดชประทีป นางสาวมาริสา เตชะสนธิชัย
กลาง

17 Y14TEVIU14 การดูดซับแก๊สคาร์บอนจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์โดยใช้เส้นใยพืชและแคลเซียมออกไซด์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นางสาวสุจิตรา สุแพง นางสาวสิรารี บริเอก นายธนชิต บานมีทะ ตะวันออกเฉียงเหนือ

18 Y14TEVN022 นวัตกรรมลดฝุ่นถนนลูกรังด้วยสารสกัดจากน้ำทิ้งโรงงานกระดาษสา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฏร นายสุเมธ จันทร์สุคนธ์ นายจิตรภาณุ จันมะโน นางสาวกิตติยา ปงรังษี เหนือ

19 Y14TEVS018 การพัฒนาคุณภาพของเส้นใยกล้วย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เด็กหญิงสุรีย์พร ตรีเพชรประภา เด็กหญิงกาญจนา คมกล้า เด็กหญิงธิดารัตน์ เพียรจัด ใต้

20 Y14IPAC001 สเปกโทรสโคปสำหรับการต่อเชื่อมกับกล้องถ่ายภาพชนิดดีเอสแอลอาร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ บุคคล มหิดลวิทยานุสรณ์ ดร.สมพร บัวประทุม

นายกฤตภาส บุญปสาท

กลาง

21 Y14TPAN004 การใช้ระบบไมโครฟลูวิดิกส์เพื่อช่วยในการแตกตัวของเซลล์สาหร่าย ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ บุคคล สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนิรุต ผุสดี นายญาณาธิป ทิพย์เมืองพรหม

เหนือ

22 Y14TPAC001 แถบวัดความเข้มรังอุลตราไวโอเลตจากสารสีธรรมชาติ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายวานิช น้อยแสง นางสาวญานิกา สุทธิธารสุวรรณ นางสาวธัญชนก แย้มมาก นางสาวปรัศนียา พันธ์รัศมี กลาง

23 Y14TPAC008 การพัฒนาอปกรณ์ตรวจจบกลิ่นโดยใช้สารสกดคลอโรฟลล์ธรรมชาติ
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม

นางสาวสิริกร ทองสมฤทธ์ นางสาวพรชนก ชานาญอักษร

นางสาววรรณลดา ศรแก้ว กลาง

24 Y14TPAC016 ลิฟต์พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์

นายณัฐชนน รุ่งเรืองวุฒิกุล นายปณชัย นาคบรรพ์ นายภาคิน ภักดีเทวมิตร กลาง

25 Y14TPAIU02 กล้องจุลทรรศขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม อนุกูลนารี นางมัลลิกา อุทรักษ์ เด็กชายจักกาย ศรีสวัสดิ์ เด็กชายจักรพงษ์ จิตสงวน เด็กชายณัฐภัทร บุญเพิ่ม ตะวันออกเฉียงเหนือ

26 Y13TMAIS22 การหาโอกาสเกิดเซตและ n สิ่งอันดับที่มีสมบัติบางประการ โดยใช้พหุนามไซโคลโตมิค คณิตศาสตร์ บุคคล แก่นนครวิทยาลัย นางทิวาพร เศรษฐโสภณ นายวารุทร ถวิลรักษ์

ตะวันออกเฉียงเหนือ

27 Y14TMAC002 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาและความยาวของขดเกลียว คณิตศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจีรวรรณ อุปมาณ นายสรวิชญ์ สาครินทร์ นายจิรพัฒน์ จิรนิรันดร์กุล นายณัฐนนท์ ลิ้มทรัพย์เจริญ กลาง

28 Y14TMAC004 การหาตำแหน่งของจุดภายในสี่เหลี่ยม
ที่ทำให้ผลคูณของพื้นที่สามเหลี่ยมย่อยมีค่าสูงสุด
คณิตศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิทธิโชค โสมอ่ำ นายปวัตน์ แก้วฤทธิ์ นายพชร นาคะยืนยงสุข นายกฤษฏิ์ จันทร์ขาว กลาง

29 Y14TMAN004 เกมคู่มหัศจรรย์โดมิเคน คณิตศาสตร์ ทีม ขาณุวิทยา ว่าที่ ร.ต.อนุเทพ เทพปัน นางสาวณัฐณิชา สุนทร นางสาวพรสวรรค์ เสือสิงห์ นายพชร รื่นรวย เหนือ

30 Y14ICHS001 การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลจากดอกดาหลา เคมี บุคคล หาดใหญ่วิทยาลัย นางวัชรี อุปถัมภ์ นางสาวปาจารี ตอนคำพา
ใต้

31 Y14TCHC014 การสังเคราะห์สาร iso-butyl gallate และ tert-butyl gallate เพื่อใช้เป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในยางพาราคอมปาวด์ เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม

นายพสธร เรืองเวชวรชัย

นายวัฒนันต์ ตั้งอุทัยสุข นายอานันท์ รัชพงษ์ไทย กลาง

32 Y14TCHC018 การศึกษาการเตรียม nanocrystalline cellulose จากกาบกล้วย ใบเตย และรากบัว เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นางสาวปริณดา เพียรโรจน์ นางสาวปาณิสรา วรรธนพิเชฐ
กลาง

33 Y14TCHC022 การลดโปรตีนก่อภูมิแพ้ในน้ำยางธรรมชาติด้วยเอนไซม์จากลำไส้ปลานิล เคมี ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นางสาวพรสวรรค์ เริ่มศรี นางสาวปวีณ์นุช ถนอมกล่อม นางสาววรรณิกา เพชรสังข์ กลาง

34 Y14TCHC033 การรักษาสภาพยางพารา ด้วย TiO2 และ พาราไนโตรฟีนอล เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ อาจารย์จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวธัญญ์นรี โชติฐิติศุภวงษ์ นางสาวปัญชิกา โกสียะกุล นายครองธรรม ธรรมลิขิต กลาง

35 Y14TCHIU06 ยืดอายุไส้กรอกหมูด้วยสารแทนนินจากพืช เคมี ทีม สมเด็จพิทยาคม นางณิชากร สงวนกลิ่น นางสาวกาญจนาพร แสนชมภู นางสาวพรพรรณ กาวี นางสาวพัชรินทร์ บริหาร ตะวันออกเฉียงเหนือ

36 Y14TCHN013 การศึกษาสภาวะและคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดจากผักปรัง ฝักกระเจี๊ยบเขียวและการประยุกต์ใช้ เคมี ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวสิริภรณ์ คลังชำนาญ นางสาวประติภา จีนะสอน นางสาววริศรา มโนนัย เหนือ

37 Y14TCHN018 การแยกหมู่เลือดของมนุษย์โดยใช้หอยทาก เคมี ทีม บุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นางสาวปลูกรัก ศรีวิเศษ นางสาวเจนจิรา ใจตาบุตร นางสาวพิชญาภัคร แหลมคม เหนือ

38 Y14TPLIS33 การศึกษาผลของข้าวเปลือกงอก ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า[Musa spp.]เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยาศาสตร์พืช บุคคล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร นายมฆวัน ศรีจันทร์

ตะวันออกเฉียงเหนือ

39 Y14TPLS022 การยืดอายุการเก็บรักษากล้วยไข่หลังการเก็บเกี่ยวด้วยมิวซิเลจจากเม็ดแมงลักและกระเจี๊ยบเขียว วิทยาศาสตร์พืช ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา นางสาวพรยมล พูลสวัสดิ์ นางสาวนลพรรณ สุขคง นายพชร สุขลิ่ม ใต้

40 Y14TPLC007 การศึกษาผลของสารขับไล่จากพืชวงศ์Lamiaceae และ Verbenaceae ต่อด้วงกนกระดก Paederus fuscipes Curtis และสาเหตุของการเกิดแผลหลังจากสัมผัสกับสารเพเดอริน วิทยาศาสตร์พืช ทีม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์

นายบุณยกร อัศวนิเวศน นายธนัชพงศ สุขเจริญโชค นายธนกร ศิริอังคณา กลาง

41 Y14TPLC044 การพัฒนาวิธีการตรวจ specific IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้จากเกสรพืชในซีรัมของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้โดยใช้เทคนิค ELISA วิทยาศาสตร์พืช ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง

นางสาวขวัญศิริ ไกรรวีงามวิจิตร

นางสาวชณา เชาวน์วาณิชย์กุล

นางสาวศศิพัชร์ วัฒนประการชัย

กลาง

42 Y14TPLIU21 การศึกษาระยะห่างของต้นข้าวในนาดำ ระยะเวลาของการตัดยอดต้นข้าวและอัตราส่วนของเมล็ดพันธ์ในนาหว่านที่ทำให้เกิดผลผลิตสูงสุด วิทยาศาสตร์พืช ทีม ปทุมราชวงศา นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ์ นางสาวอัจฉริยาพร เปการี นางสาวพิมลวัลย์ อยู่เย็น นางสาวสุนารี พันธุ์ดี ตะวันออกเฉียงเหนือ

43 Y14TPLN032 สมบัติบางประการของยางจากผลกาฝากเพื่อการนำไปใช้ปลูกติดกล้ากล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่ วิทยาศาสตร์พืช ทีม ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นายวัฒนะ ทำของดี นางสาวอารียา โนกุล
เหนือ

44 Y14TPLN046 ผลของการเคลือบผิวด้วยน้ำยางจากต้นชะอมต่อคุณภาพผลส้มเขียวหวานในระหว่างการเก็บรักษา วิทยาศาสตร์พืช ทีม ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นายณัฐวุฒิ ติ๊บสุภา นางสาวเขมิกา สุริยะโชติ นางสาวจิราภา ไชยเทพ เหนือ