ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014)

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y14ICSC001 โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อวินิจฉัยโอกาสการเกิดโรคมะเร็งจากข้อมูลคนไข้

วิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคล โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์

นายพัชรพล จันทนะ

กลาง ปทุมธานี

2 Y14IENC001 โปรแกรมต้นแบบวิเคราะห์สถานะความปลอดภัยของรถ วิศวกรรมศาสตร์ บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายรัชนิกร กุมรัมย์ นายกฤตย์ ภคเมธาวี

กลาง นครปฐม

3 Y14IEGC002 การเปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นพลังงานไฮโดรเจน โดยการใช้คุณสมบัติเพียโซอิเล็กทริกของซิงค์ออกไซด์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง บุคคล Adventist International Mission School Hiroyuki Wakui นายกวินท์ ทีนะกุล

กลาง สระบุรี

4 Y14IEVC001 ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในบริเวณกรุงเทพแลปริมณฑล

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธวัชชัย สุดใจ

นาย ธนรรชล อู่ทอง

กลาง นครปฐม

5 Y14IEVC002 การดูดซับไอออนโลหะหนักโดยใช้กาบกล้วย

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ นางสาวเฟื่องฟ้า อุ่นอบ มัชฌิมา มงคลรัตนชัย

กลาง กรุงเทพมหานคร

6 Y14IEVC003 การกำจัดโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำโดยใช้แบคทีเรียบนใบโมก

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายวัลลภ คงนะ นางสาวศรุตา ธนะสุพรรณ

กลาง นครปฐม

7 Y14IEVC004 การศึกษาการลดลงของปริมาณเหล็กไอออนและแมงกานีสไอออนที่ปนเปื้อนในน้ำ บาดาลโดยใช้โอโซนที่ผลิตโดยวิธีโคโรนาดิสชาร์จ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายนิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ น.ส.มัญชุตา จารัตน์

กลาง นครปฐม

8 Y14IPAC001 สเปกโทรสโคปสำหรับการต่อเชื่อมกับกล้องถ่ายภาพชนิดดีเอสแอลอาร์

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดร.สมพร บัวประทุม

นาย กฤตภาส บุญปสาท

กลาง นครปฐม

9 Y14IPAC002 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองสุญญากาศอย่างง่าย

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ บุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้าง

นายชยุตพล ชุณหชัชวาลกุล

กลาง ปทุมธานี

10 Y14IPAC003 การศึกษาการเคลื่อนที่ของฟองอากาศในของเหลวแบบเกลียว และสมการที่สามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของฟองอากาศในของเหลวแบบเกลียว

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ บุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ว่าที่ รต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด

นาย สิทธิโชค สมุทรไชยกิจ

กลาง ปทุมธานี

11 Y14IPAC004 การวิเคราะห์การเกิดเมฆจากทฤษฎีของโคเลอร์โดยใช้โซเดียมคลอไรด์และกรดออกซาลิกเป็นแกนกลั่นตัว

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รศ.ดร.นคร ไพศาลกิตติสกุล

น.ส.ภัทราพร สิงคนิภา

กลาง นครปฐม

12 Y14IMAC001 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์พจน์ใดๆของบวกอนุกรมกำลังใดๆ คณิตศาสตร์ บุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา นางสาว อิศราพร เพชรพนาดร

กลาง ลพบุรี

13 Y14ICHC001 การศึกษาปริมาณเอทานอลด้วยกระบวนการหมีกเซลลูโลสด้วยยีสต์ ด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 ของต้นป่านศรนารายณ์ และลูกตาล เคมี บุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศักดา จันทร์กลั่น นายเชษฐา พวงบุบผา

กลาง เพชรบุรี

14 Y14ICHC002 การศึกษาผลของสารสกัดจากรำข้าวในการยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสที่ก่อให้เกิดสีคล้ำในยางพารา เคมี บุคคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายรัฐธรรมนูญ ติยะบุตร

กลาง ปทุมธานี

15 Y14IPLC001 การเพิ่มประสิทธภาพการควบคุมโรคแอนแทรกโนสของพริกด้วยการใช้สารสกัดหยาบ จากข่า ร่วมกับสารสกัดจากจุลินทรีย์ และไคโตซาน วิทยาศาสตร์พืช บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง

นางสาวดวงหทัย ฤกษ์ลักษณกลาง นครปฐม

16 Y14IPLC002 การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อหาชีวมวล และการกระจายของชีวมวลในโครงสร้างต่างๆของ
ต้นแสมดำ(Avicennia officinalis)

วิทยาศาสตร์พืช บุคคล โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ดร.ศศิธร พ่วงปาน

น.ส.ฬียากร อนันตเดชศักดิ์

กลาง กรุงเทพมหานคร

17 Y14IPLC005 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยายืดอายุกล้วยไม้ปักแจกันตระกูลหวายพันธุ์สีขาว (Dendrobium crumenatum) ด้วยสารสกัดจากเมล็ดมะละกอ

วิทยาศาสตร์พืช บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาถ น้อยแก้ว

อริญชย์ วงศ์พร้อมมูล

กลาง นครปฐม

18 Y14TCSC001 ระบบป้อนกลับซึ่งใช้ตัวควบคุมแบบโครงข่ายประสาทเทียบสำหรับการควบคุมชีพจรในโปรแกรมนำออกกำลังกายด้วยแอนิเมชั่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางสาวจิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ นางสาวฐิตารีย์ ตันประเสริฐ เด็กหญิงธีราพร ตันประเสริฐ
กลาง กรุงเทพมหานคร

19 Y14TCSC002 การบีบอัดภาพเครลื่อนไหวของระบบกล้องวงจรปิดโดยใช้อัลกอริทึมการบีบอัดหลายมิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายศุภวิชญ์ โชคเชาว์วรรธน์ นายรณกร รัตนกรพันธ์
กลาง นครปฐม

20 Y14TCSC003 ระบบการส่งข้อมูลแบบอนาล็อกที่ใช้เส้นสัญญาณซ้ำซ้อนคู่

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายธนโชติ กตัญญุตาพันธุ์ นายพชร จันทร์รุ่งมณีกุล นายวงศกร สัทธรรมนุวงศ์ กลาง นครปฐม

21 Y14TCSC004 สุขภาพดีด้วยแอพพลิเคชั่นรู้ใจ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวกฤติยา ราชสีห์

นางสาวโมธนา ชิณโคตร นางสาวนันทวัน เตียตระกูล นางสาวพรรัตน์ โพธิสี กลาง ลพบุรี

22 Y14TCSC007 ระบบลดอุณหภูมิภายในครัวเรือน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม โรงเรียนชลกันยานุกูล นางสาวอังคณา ธรรมวิริยสติ
นายสมนันท์ สุทธิธาทิพย์
นางสาว สุธารัตน์ สุทธิธาทิพย์ นางสาว ณัฐณิชา อ่อนมั่ง
กลาง ชลบุรี

23 Y14TCSC010 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบอกตาแหน่งและข้อมูลพืชพรรณไม้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นายสุกฤษฎิ์ ตรีวาร
นายกฤตภาส นาควิจิตร นายอาชวิน พงษ์แสงคา กลาง กรุงเทพมหานคร

24 Y14TENC005 การผลิตกระดาษเปเปอร์ดิสจากกระดาษชนิด วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ นายพีชาญ อมรภูวดล นายชนาธิป หอมจันทร์ดี
กลาง เพชรบุรี

25 Y14TENC006 สติ๊กเกอร์ลดฝุ่นด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพรมงคล จิ้มลิ้ม นายปัญญ์ ศิริวิริยะกุล นายชยพล เบี้ยวไข่มุข
กลาง นครปฐม

26 Y14TENC007 การพัฒนาระบบส่งยาที่สามารถถูกฉีดได้โดยตรงและย่อยสลายได้เพื่อรักษาโรคมะเร็ง วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายชัยวัฒน์ เชอมั่ง นายตะวัน กิรติวงศ์วรรณ นางสาวนภัทร ไกรรณภูมิ นางสาววรนิษฐา อังคนุพงศ์ กลาง นครปฐม

27 Y14TENC009 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ำแบบกระจกเอียงด้านข้างโดยกระจายน้ำให้บางกับเครื่องกลั่นน้ำแบบธรรมดา วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โรงเรียนชลกันยานุกูล นายสุภาพ แป้นดี นางสาวจิติมนต์ มงคลศรีนิยม นางสาวแพรพลอย แก้วจินดา
กลาง ชลบุรี

28 Y14TENC011 Producing Electrical Energy for High Structures Inspired from Windcatchers and Wind Towers วิศวกรรมศาสตร์ ทีม chindamanee school english programกลาง กรุงเทพมหานคร

29 Y14TENC012 การศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์ม Microcrystalline cellulose (MCC) ที่สกัดจากฟางข้าวและพัฒนาฟิล์มสำหรับเคลือบผลแอปเปิล วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม นางสาวนภัสสร ธรรมวิวัฒนุกูร นางสาวตรีรัตน์ เจิดดีสกุล นางสาวนัฐมล อินแถลง กลาง ปทุมธานี

30 Y14TENC013 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Ultrasonic Gel จากสารสกัดเมือกผักปลังกับ Ultrasonic Gel ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม
นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้าง
นางสาวปทิตตา จิรถาวรกุล นางสาวมนัสมน ตีรเลิศพานิช นางสาวอนัญญา ธารวณิชย์การ กลาง ปทุมธานี

31 Y14TENC014 การเพิ่มประสิทธิภาพของถ้วยรองรับน้ำยางด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวภคนันท์ ประจง นางสาววัชรา โชคพิพัฒน์พร
กลาง นครปฐม

32 Y14TENC015 ความแตกต่างของรูปแบบคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นของกุ้งขาว Litopenaeusvannameiในช่วงเวลาที่มีการทำกิจกรรมต่างกัน วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธวัชชัย สุดใจ น.ส.ญาณิศา ลิ่มตระการ น.ส.อาทิมา วงศ์วรรณ
กลาง นครปฐม

33 Y14TENC016 การพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของแบบจำลอง AIR BOAT ด้วยตัวตรวจวัดค่าความเร็วเชิงมุม วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางวารินทร์ จงธรรม์ นายเฉลิมพล โพธิ์เที้ยม นายอิสริย บุญแจ้ง นายณัฐวัตร จันทบาล กลาง ลพบุรี

34 Y14TENC017 การใช้โปรแกรม NI LabView ควบคมและนบรวการแทรกสอดจากชดทดลอง Michelson Interferometer วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายกตศกด บญขา นาย ปณวฒน วงศแกลว นาย เสฐยรพงษ พงษเสฐยร นางสาวริตา เรืองรอง
กลาง นครปฐม

35 Y14TENC020 NEW DESIGN FOR BUILDING
WINDOW ASSEMBLY
วิศวกรรมศาสตร์ ทีม chindamanee school english programกลาง กรุงเทพมหานคร

36 Y14TENC021 Building positioning for coasts where under danger of Tsunami by Using Young Double Slit Experiment วิศวกรรมศาสตร์ ทีม chindamanee school english program Bilal Cin. Adithep Pasricha Anikarn Ghani
กลาง กรุงเทพมหานคร

37 Y14TEGC001 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าพลังงานสงอาทิตย์ โดยอาศัยหลักการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่าย chlamydomonas reinhardtii ที่ยึดเกาะบนขั้วไฟฟ้าแตกต่างกัน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายนิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ น.ส. ภรภัทร เอกอาทร น.ส.ธนัชญา ขอร่วมกลาง นางสาว ปวริศา ตรุยานนท์ กลาง นครปฐม

38 Y14TEGC004 ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นายชาญ เถาวันนี นางสาวดลพร เดชมา นางสาวมาลาตี รอดประสิทธิ์ นางสาวสวรส ศรีวิมล กลาง จันทบุรี

39 Y14TEGC005 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์สเตอริง โดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นายชาญ เถาวันนี นางสาวณัฐริกา บุญประเสริฐ นางสาวอาภาภัทร เก็จวลีวรรณ นางสาวเปมิกา โภษาคาร กลาง จันทบุรี

40 Y14TEVC002 ปะการังเทียมดูดซับตะกั่ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" นายชิด วงค์ใหญ่ นางสาวศิริพร คล้ายสุวรรณ์ นายกนกพล จิตรณรงค์
กลาง ฉะเชิงเทรา

41 Y14TEVC003 ผลของการย่อย การลอยหมึกและการฟอกกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าที่ใช้แล้วด้วยสารจากธรรมชาติที่มีต่อน้ำหนักและคุณภาพของเยื่อกระดาษ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" นางสุกัลยา วงค์ใหญ่ ด.ญ.กรรณิกา แก้ววิจิตร ด.ญ.วริศรา แก้วคำ ด.ญ.นลิน ผลพฤกษา กลาง ฉะเชิงเทรา

42 Y14TEVC004 แผ่นกาวดักจับแมลงศัตรูพืช จากวัสดุย่อยสลายได้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" นางสุกัลยา วงค์ใหญ่ ด.ญ. กานต์สิรี มีทา ด.ช. จักรินทร์ เกตุมา ด.ช.ธีระพัฒ เตียงกูล กลาง ฉะเชิงเทรา

43 Y14TEVC005 คุณสมบัติทางกายภาพของแสงที่มีผลต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นายนราทร กุลธำรงศรี นายเจษฎา จารุศรีบุญชัย นายธัญญาพงษ์ พอสอน กลาง กรุงเทพมหานคร

44 Y14TEVC006 ประสิทธิภาพของโปรตีนจากเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกา ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาถ น้อยแก้ว นางสาวนัทธมณ รุธิรโก นางสาวรมิตา เอนกพีระศักดิ์ นางสาวสุชัญญา สิทธิ กลาง กรุงเทพมหานคร

45 Y14TEVC007 ใยบวบซับเสียง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นายกฤติน รัตนานนท์ นายณพวุฒิ ศิริรักษ์
กลาง กรุงเทพมหานคร

46 Y14TEVC008 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องกรองน้ำและการนำกากตะกอนแป้งมาผลิตเป็นเอทานอล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนอุดมวิทยา นายดนัย แซ่ตั๊น นายนรัตน์ แสงกระจ่าง นายศุภชัย กลิ่นหวน นาบประพันธ์ มาลยานนท์ กลาง ปทุมธานี

47 Y14TEVC009 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของแอนาโรบิกแบคทีเรียด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบคู่อย่างง่าย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอารีย์ สักยิ้ม นางสาวภัทรอร สุวรรณสุโข นางสาวจิรัชญา วนาพันธพรกุล นางสาวโชติกา เจริญสนองกุล กลาง นครปฐม

48 Y14TEVC010 ตัวดูดซับราคาถูกจากของเสียทางการเกษตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม

น.ส. พรทิพา พูนผลทรัพย์ น.ส. จุฑาณัฐ สุจิตรานุช น.ส.ภรภัทร ทองสว่างแจ้ง กลาง นครปฐม

49 Y14TEVC011 การพัฒนาเส้นใยจากลำต้นกล้วยเพื่อดูดซับน้ำมัน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดร.อุษา จีนเจนกิจ

นายปัญญพัฒน์ บุรณพร นายกษิดิศ ไกรพัฒนพงศ์ นายภูวน วรรณธนาสิน กลาง นครปฐม

50 Y14TEVC012 ชุดทดสอบนิกเกิลในน้ำอย่างง่าย

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นาย วัลลภ คงนะ

นายพลช บุณยะตุลานนท์ นาย ชนภัทร วงศ์เจริญ
กลาง นครปฐม

51 Y14TEVC013 การศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มคุณค่าของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชและสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) ผนวกกับการเติมอากาศแบบประหยัดพลังงานสำหรับโรงอาหาร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นางชุตินธร มูลทองน้อย

นายอำพันเทพ ธารวณิชย์การ นายสิรวิชญ์ กัลยาชัยนุวัตร นายสุธินันท์ มรศิรินุเคราะห์ กลาง กรุงเทพมหานคร

52 Y14TEVC014 นวัตกรรมการปรับคุณภาพน้ำยุคใหม่จากทรายเกรดต่ำวัสดุเหลือใช้ในชุมชน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” นางอรพิน อินทรโฆษิต

นัทธพงศ์ อุลลาวัลย์ อัญชลิกา กล่อมกลาง ณิชกานต์ กลิ่นจรูญ กลาง ชลบุรี

53 Y14TEVC015 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายของระบบการทำงานของอีเอ็ม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเดี่ยว ใจบุญ

นาย ธรรมนิตย์ มุงบัง นางสาว ศศิประภา ศีระสุวรรณ์ นางสาว เสาวรส ชายแสน กลาง นครปฐม

54 Y14TEVC016 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการรั่วของน้ำมันบริเวณอ่าวไทย Mathematical modelling of oil spills in Thai gulf

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเดี่ยว ใจบุญ

นายปวีร์ อัศวกิตติพร นายเจษฎากร ยนจอหอ นายพีรดนย์ วงษ์เสรี กลาง นครปฐม

55 Y14TEVC020 การผลิตเอทานอลจากเปลือกทุเรียน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายบัญชา ก้อนทรัพย์

นายสัญญา คำภิรานนท์ นายณัฐกมล รักษ์อารีกุล นายวราพงษ์ เลิศเลียงชัย กลาง ปทุมธานี

56 Y14TEVC021 พฤติกรรมของแมลงเม่าที่ตอบสนองต่อแสงในช่วงความยาวคลื่น 380-780 nm
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายวิชิต ทองประเสริฐ

นายชาญวิทย์ ศรีแจ่ม นนทพัทธ์ เทพประสาน นายสรณัฐ ทองนพ กลาง ลพบุรี

57 Y14TEVC022 การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากครัวเรือนด้วยวิธีทางชีวภาพผ่านระบบน้ำไหลสองระนาบ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี อาจารย์ฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

นายกิตติพัฒน์ มาลัยวงศ์ นางสาวภัทรนันท์ เกษประดิษฐ์ นางสาวณัฐวรา เมืองหนู กลาง ลพบุรี

58 Y14TEVC023 ความหลากหลายของราเอคโตไมคอร์ไรซาในป่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสระบุรี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาววรณิสร์ กลิ่นทอง

นางสาวกัญญาณัฐ เพชรชู นางสาวกานต์สิรี เบญจางคประเสริฐ นางสาวธมลวรรณ ขันทองดี กลาง นครปฐม

59 Y14TEVC024 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดไคโตซานในการดักจับไขมัน Efficacy of extract of chitosan in the grease trap
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
นายศิวสรรค์ พูลศิลป์ นางสาวณิชกานต์ กิจรัตนกาญจน์
กลาง ลพบุรี

60 Y14TEVC025 การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหารด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดร.อุษา จีนเจนกิจ

น.ส. ณัฐณิชา ปล้องใหม่ น.ส. ธัญญา คุรุธัช
กลาง นครปฐม

61 Y14TEVC026 สเปรย์กำจัดไรฝุ่นสารสกัดจากหนอนตายหยาก

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนชลกันยานุกูล นางสุภาพ แป้นดี

น.ส. กุลพิมพ์พร กิตติธรรมโม น.ส. วิภาวี กวีวัฒนถาวร น.ส ชลรวี แขกสะอาด กลาง ชลบุรี

62 Y14TEVC027 แบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายพลาสติกได้จากกองขยะ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ

นายภูมิสิทธิ์ วงศ์จตุพัฒน์ นางสาวณัฐกานต์ อยู่เอี่ยม นางสาวศุภรัตน สันติวิทยารมณ์ กลาง เพชรบุรี

63 Y14TEVC029 การใช้สารสกัดจากป่านศรนารายณ์ ในการควบคุมลูกน้ำยุง Armigeres subalbatus
Extract of Agave sisalana for control of Armigeres subalbatus
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายวีรศักดิ์ จันเสนา

นางสาวณัฏฐธิดา ล้อดี นางสาวโสภิดา แกวกัลปพฤกษ์
กลาง เพชรบุรี

64 Y14TEVC030 การศึกษาการเจริญเติบโตแบคทีเรีย Clostridium botulinumโดยใช้กรดซิตริกที่ได้จากการหมักด้วยรา Aspergillus niger ในกากน้ำตาล

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

นางสาว ลักษิกา ศักดิ์ศุกล นางสาว กนกพร ไชยบำรุง นางสาว รมิตา ไข่มุกข์ กลาง ลพบุรี

65 Y14TEVC031 สบู่น้ำหมักผลไม้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนชลกันยานุกูล นางสาวสุภาพ แป้นดี

นางสาวปฏิญญา จิตต์สมุทร นางสาวสิรามล พงษ์ศิริ นางสาวชนิภา กางกั้น กลาง ชลบุรี

66 Y14TEVC035 การเพิ่มประสทธิภาพโฟมกันกระแทกจากแป้งมันสาปะหลังด้วยฟางข้าว และแกลบ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจุฑารัตน ใจงาม

นางสาวจราพัชร ชัยหาญศักดิ์ นางสาววริญญา เทียมนพมาศ นางสาวโสภิต มโนทรัพย์ศักดิ์ กลาง ปทุมธานี

67 Y14TEVC036 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าในวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เปลือกหอย เชอรี่ร่วมกับเถ้าแกลบดำ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายสิทธิพัฒน์ โฆษิตพล นายปวีณ ภัทรไพบูลย์ นายปรินทร วู กลาง ปทุมธานี

68 Y14TEVC037 การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการแพร่กระจายของปูก้ามดาบ กรณีศึกษาตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง ด.ช. สุขทวี ศรีสร้อย ด.ช.วงศธร วัฒนอมรเกียรติ ด.ช.อาทิตย์ อภิบาลปฐมรัฐ กลาง ปทุมธานี

69 Y14TEVC040 การศึกษาผลกระทบของการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและต้นข้าวโพดหวานโดยวิธีนิวเคลียร์เทคนิค

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายภัคพล ภูรัต นายธนวิชญ์ กิจบำรุง นายมนต์ชัย อังคปิยะศิริ กลาง ปทุมธานี

70 Y14TEVC042 การใช้ประโยชน์ของเปลือกส้มโอเป็นตัวดูดซับราคาถูกเพื่อกาจัดทองแดงในสารละลาย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อาจารย์จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา

นางสาวนัทธ์ชนัน ปัญจศิริ นางสาวอาทิมา สอนไทย นางสาวปัญจพร ธารงวุฒิกุล กลาง นครปฐม

71 Y14TEVC045 การผลิตและศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากดินฟอกสีที่ผ่านการใช้งานแล้ว

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดร.อุษา จีนเจนกิจ

นางสาวปพิชญา รงค์เดชประทีป นางสาวมาริสา เตชะสนธิชัย
กลาง นครปฐม

72 Y14TEVC047 การเตรียมและการนำไปใช้ของเพกตินที่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์

นาย ภาสวุฒิ ศิริทองถาวร นาย สมิทธิ์ เวชสุวรรณรักษ์
กลาง นครปฐม

73 Y14TEVC050 ระบบการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ปนเปื้อนไขมันโดยวิธีทางกายภาพร่วมกับวิธีทางชีวภาพ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นายชาญ เถาวันนี นางสาวรัตนาภรณ์ ศุภพร นางสาวธนัญญา พิทยาพิบูลย์ นางสาวชนิดาภา เหล่าศรีไพบูลย์ กลาง จันทบุรี

74 Y14TPAC001 แถบวัดความเข้มรังอุลตราไวโอเลตจากสารสีธรรมชาติ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายวานิช น้อยแสง นางสาวญานิกา สุทธิธารสุวรรณ นางสาวธัญชนก แย้มมาก นางสาวปรัศนียา พันธ์รัศมี กลาง เพชรบุรี

75 Y14TPAC002 การใช้ชุดทดลองการแทรกสอดแบบไมเคลสันในการเปรียบเทียบการหน่วงเฟส ของแผ่นหน่วงคลื่นแบบครึ่งคลื่นและแผ่นหน่วงคลื่นแบบเสี้ยวคลื่น ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายกิติศักดิ์ บุญขำ

นางสาวธนภรณ์ เจริญขวัญ นางสาวศศิชา พรเลิศ นางสาววสุพร สังขจร กลาง นครปฐม

76 Y14TPAC003 การอธิบายลักษณะการหมุนและการเคลื่อนที่ของเหรียญ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวพัชรีย์ ด่านนอก

นายชนินทร์ คำภีรกิจ

นายชนาธิป มั่งคั่ง

นายกร ศิริตันติวัฒน์

กลาง ปทุมธานี

77 Y14TPAC004 อิทธิพลของแสงสีที่ได้จากต้นกำเนิดแสง กล่องหลอด LED ที่มีผลยับยั้งต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Streptococcus sp.

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี นางกิตติมา ธีรสรเดช

นายธนวัฒน์ อุเทนะพันธุ์ นายธนธัญ แสงรุ่งเรือง


นางสาวจิดาภา วัจนะรัตน์ กลาง นนทบุรี

78 Y14TPAC005 การขึ้นรูปไม้อัดจากป่านศรนาภยน์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม

นางสาว กรรณิกา เพียแก้ว นายกันตพงษ์ อินทร์คุ้ม
กลาง เพชรบุรี

79 Y14TPAC006 แหล่งกำเนิดโฟตอนคู่พัวพันโดยแหล่งกำเนิดแสงพลังงานต่ำ 4มิลลิวัตต์

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายกิติศักดิ์ บุญขำ

นายกฤต กาลวันควานิช นาย ปฐมชัช พิริยะกุลกิจ นาย ชัยกมล อภิปัญญาวงศ์ กลาง นครปฐม

80 Y14TPAC007 การสังเคราะห์อนุภาคทองเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการเเพทย์
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางวารินทร์ จงธรรม์

นางสาวปรีดารัตน์ อินทร์พยุง นางสาวภัทราพร พรหมวนิช
กลาง ลพบุรี

81 Y14TPAC008 การพัฒนาอปกรณ์ตรวจจบกลิ่นโดยใช้สารสกดคลอโรฟลล์ธรรมชาติ

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม

นางสาว สิริกร ทองสมฤทธ์ นางสาว พรชนก ชานาญอักษร

นางสาว วรรณลดา ศรแก้ว กลาง เพชรบุรี

82 Y14TPAC009 เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง

นางสาวจิราพร ยาละมาย นายกิตติชัย ระมัดตน
กลาง ลพบุรี

83 Y14TPAC010 แผ่นฝ้ากันความร้อนจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ เปลือกหอยและกล่องนม


ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม

นางสาวปพรรษวรรณ ภู่เพชร นางสาวจาตุพร แส้ประเสริฐสม
กลาง เพชรบุรี

84 Y14TPAC011 การปรับปรุงพื้นผิวของพลาสติกที่ใช้ทำมุ้งลวดเพื่อลดอัตราการจับของฝุ่นผงในอากาศ

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาววารินทร์ จงธรรม์

นางสาวศุทธิณีย์ เศรษฐวานิช นางสาวอรณี รัตนวิโรจน์ นางสาวญาดา จันเปล่ง กลาง ลพบุรี

85 Y14TPAC012 ความโปร่งใสในการเคลือบแบบแอนไท-รีเฟลคทีฟของซิลิก้าด้วยวิธีสปินโค้ตติ้ง

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพรมงคล จิ้มลิ้ม

นาย อนาวิล โอภาสเสถียร นาย ภูดิศ พัชราธิวัฒน์ นาย สิรวิชญ์ พุฒพัฒน์ กลาง นครปฐม

86 Y14TPAC013 Magnetometer


ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายวารินทร์ จงธรรม์

นายศุภณัฐ วิโสรัมย์ นายนฤปนาถ สุขพัฒณ์ธี นายณัฐธกาญจน์. ถึงสุข กลาง ลพบุรี

87 Y14TPAC014 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในขณะขึ้นบินของปีกเครื่องบิน

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ว่าที่ ร.ต. ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิต

นางสาวนัฐลดา มีผิว นางสาวธมนวรรณ แก้วกนก นายศักดิภัทร แบบแผน กลาง ลพบุรี

88 Y14TPAC015 ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโรงอาหารโรงเรียนอุดมวิทยาด้วยแผ่นฟิล์มกากถั่วเหลืองผสมไททาเนียมไดออกไซด์

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนอุดมวิทยา นายดนัย แซ่ตั๊น นายปฏิภาณ คงใจมั่น นายปกรณ์ คงคลอด นางสาวอาริยา ประชานุรักษ์ กลาง ปทุมธานี

89 Y14TPAC016 ลิฟต์พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์

นาย ณัฐชนน รุ่งเรืองวุฒิกุล นาย ปณชัย นาคบรรพ์ นาย ภาคิน ภักดีเทวมิตร กลาง กรุงเทพมหานคร

90 Y14TPAC017 ปัจจัยความชื้นและอุณหภูมิที่ส่งผลต่อการแตกของฟองสบู่ในอากาศ

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล

น.ส. ปีย์รดา ปลาทอง น.ส.อชิรญาณ์ สุขอนนท์ นายสรสิช สมิทธินันท์ กลาง กรุงเทพมหานคร

91 Y14TPAC018 เครื่องสางป่านพลังงานกล

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม

นางสาวกฤตยากร เชี่ยวชาญ นางสาวกรันย์ลักษมณ์ รัตนวโรภาส
กลาง เพชรบุรี

92 Y14TPAC019 การสืบค้นผลกระทบของเสียงต่อการเกิดรูปร่างของผลึกน้ำแข็ง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายรัชนิกร กุมรัมย์ นาย พลช วสุธาร นางสาว เพียงรวี ศานติวงศ์สกุล
กลาง นครปฐม

93 Y14TPAC020 การศึกษาอัตราการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์จากจุดดำบนดวงอาทิตย์

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นายชาญ เถาวันนี นายศิรภัทร จึงสงวนสิทธิ์ นางสาวเบญจลักษณ์ จันทวงษ์ นางสาววิรัญชนา พิทธยาพิทักษ์ กลาง จันทบุรี

94 Y14TPAC021 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความถี่ในการขดม้วนตัวของปรากฏการณ์
Fluid Rope Trick


ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี นายชาญ เถาวันนี นางสาวเจนจิรา บำรุงศาสตร์ นางสาวธนัชญา เพิ่มวัฒนชัย นางสาวนภสร จิรธนกิตติวัฒน์ กลาง จันทบุรี

95 Y14TMAC001 การหาวิธีตั้งร้านที่ดีที่สุด คณิตศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิทธิโชค โสมอ่ำ นายกมลภพ คุ้มธนาภัทร นายกัลยกร เลาห์สัฒนะ
กลาง นครปฐม

96 Y14TMAC002 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาและความยาวของขดเกลียว คณิตศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจีรวรรณ อุปมาณ นาย สรวิชญ์ สาครินทร์ นาย จิรพัฒน์ จิรนิรันดร์กุล นาย ณัฐนนท์ ลิ้มทรัพย์เจริญ กลาง นครปฐม

97 Y14TMAC003 การหาความน่าจะเป็นและค่าคาดหวังในการซื้อของให้มีเงินทอนเสมอ คณิตศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิทธิโชค โสมอ่ำ นายศิรวิทย์ ชินฉลองพร นายชยางกูร ภูมิกำจร นางสาวธันยธรณ์ จันทิวาสน์ กลาง นครปฐม

98 Y14TMAC004 การหาตำแหน่งของจุดภายในสี่เหลี่ยม
ที่ทำให้ผลคูณของพื้นที่สามเหลี่ยมย่อยมีค่าสูงสุด
คณิตศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิทธิโชค โสมอ่ำ นายปวัตน์ แก้วฤทธิ์ นายพชร นาคะยืนยงสุข นายกฤษฏิ์ จันทร์ขาว กลาง นครปฐม

99 Y14TMAC005 เส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินม้าบนกระดานหมากรุกไปยังตำแหน่งเป้าหมาย คณิตศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิทธิโชค โสมอ่ำ นาย เคส ชลบุญญาเดช นาย กนกพันธุ์ ชัยศักดิ์ศิริ นาย นิพิฐ คงพ่วง กลาง นครปฐม

100 Y14TMAC006 กลยุทธ์ในการเล่นเกม puzzle & dragon โดยใช้กระบวนการทางคอมบินาทอริก คณิตศาสตร์ ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าที่ ร.ต. ถนอมศักดิ์ เหล่ากุล นายพันธกานต์ อุไพศิลป์สถาพร นายจตุธรรม จตุรศิล
กลาง นครปฐม

101 Y14TCHC007 ชนิดของน้ำคั้นสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับการล้างสารพิษในผัก เคมี ทีม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นายหนึ่งบุรุษ เทียมถนอม นายฉัตรวัต ตั้งศรีเกียรติกุล นายนัด ทยาทาน กลาง กรุงเทพมหานคร

102 Y14TCHC008 using melanin as an organic semiconductor for decolorization of azodyse เคมี ทีม โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา Mr.Harun Yenial นายอาราม เมธาวัชรากร นายอติกานต์
กลาง กรุงเทพมหานคร

103 Y14TCHC011 การจำลองการจับตัวกันของการยับยั้ง Human Topoisomerase II ด้วยวิธีการคำนวณพลศาสตร์การเข้าจับของโมเลกุล เคมี ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ นายพรหมพสธร ตรึกธรรม นายศิระ หอระดาน นางสาวญาณิศา พงษ์เจริญ กลาง นครปฐม

104 Y14TCHC012 การผลิตแผ่นฟิล์มและแคปซูลยาจากแป้งเผือก เคมี ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม นางสาวรติมา ฉายศิลป์ นางสาวชิษณุชา สายรัตน์
กลาง นครปฐม

105 Y14TCHC014 การสังเคราะห์สาร iso-butyl gallate และ tert-butyl gallate เพื่อใช้เป็น
สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในยางพาราคอมปาวด์
เคมี ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม

นายพสธร เรืองเวชวรชัย


นายวัฒนันต์ ตั้งอุทัยสุข นายอานันท์ รัชพงษ์ไทย กลาง นครปฐม

106 Y14TCHC015 การศึกษากลไกปฏิกิริยาทอโทเมอไรเซชั่นของสารกลุ่มแอนไฮไดรด์-อีนอลด้วยวิธีการคํานวณทางเคมีควอนตัม เคมี ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นางสาวสุกฤตา อนันตวิทยานนท์ นางสาวณัฐณิชา อ่อนน้อม
กลาง นครปฐม

107 Y14TCHC017 การศึกษาความสามารถในการดูดซับแก๊ส NO บนผิวของท่อนาโนคาร์บอนปกติ และท่อนาโนคาร์บอนที่เกิด Stone-Wales Defect เคมี ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ
นายสาโรจน์ บุญเส็ง
นายพีรพัฒน์ ศรีศุภร นายณัฐชนน นาคบรรพ์ นางสาวอภิชญา เกื้อมณี กลาง นครปฐม

108 Y14TCHC018 การศึกษาการเตรียม nanocrystalline cellulose จากกาบกล้วย ใบเตย และรากบัว เคมี ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นางสาวปริณดา เพียรโรจน์ นางสาวปาณิสรา วรรธนพิเชฐ
กลาง นครปฐม

109 Y14TCHC020 การเปรียบเทียบค่าพลังงานในวาฟเฟิลโคนแบบมีเส้นใยและไม่มีเส้นใย เคมี ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม ด.ญ.พิมพ์วิภา วุฒิ ด.ญ.อัครมณี ตันติถาวร ด.ญ.ณัฎฐญาภรณ์ สุวรรณบล กลาง ปทุมธานี

110 Y14TCHC022 การลดโปรตีนก่อภูมิแพ้ในน้ำยางธรรมชาติด้วยเอนไซม์จากลำไส้ปลานิล เคมี ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นางสาวพรสวรรค์ เริ่มศรี นางสาวปวีณ์นุช ถนอมกล่อม นางสาววรรณิกา เพชรสังข์ กลาง ปทุมธานี

111 Y14TCHC024 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวอักเสบจาก เคมี ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง นางสาวปิยมาภรณ์ เตโช นางสาวคณิศร วุฒิศุภศิริ นางสาววิรชา ดอนคำมูล กลาง ปทุมธานี

112 Y14TCHC025 ชุดตรวจสอบโลหะหนักในน้ำ เคมี ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางวารินทร์ จงธรรม์ นางสาวณัฐนันท์ ไชยศิริ นางสาวกนธิชา กลิ่นศรีสุข
กลาง ลพบุรี

113 Y14TCHC030 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
เคมี ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาววรพร ชูใจ ปรินทร เนียมนะรา นางสาวสุพิชชา ลิ้มธโนปจัย นางสาวดวงพร หลำคำ กลาง เพชรบุรี

114 Y14TCHC031 การปรับปรุงคุณภาพยางพาราด้วยจุดหลอมเหลวที่เหมาะสมในกระบวนการวัลคาไนเซชัน เคมี ทีม โรงเรียนปทุมวิไล นางสาวพรรณิภา กิจเอก นางสาวนรีกานต์ จันทรภูมิ นางสาวอริสรา หิตะโกวิท นายชัชธภูมิ สุขวิจิตร กลาง ปทุมธานี

115 Y14TCHC032 พลาสติกชีวภาพจากไคโตซานในแกนหมึก เคมี ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาววรพร ชูใจ นางสาวธันยพร ทองสุขใส นางสาวนิพาพร ดอนท้ายเมือง นางสาวนวพร พันจริต กลาง เพชรบุรี

116 Y14TCHC033 การรักษาสภาพยางพารา ด้วย TiO2 และ พาราไนโตรฟีนอล เคมี ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อาจารย์จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวธัญญ์นรี โชติฐิติศุภวงษ์ นางสาวปัญชิกา โกสียะกุล นายครองธรรม ธรรมลิขิต กลาง นครปฐม

117 Y14TCHC034 การพัฒนาชุดตรวจตรวจวินิจฉัยชนิดกระดาษสำหรับทดสอบ เคมี ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพรมงคล จิ้มลิ้ม นางสาวอภิชญา เทพทวีพิทักษ์ นางสาวอรวรรยา ปิ่นแสง นายนิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ กลาง นครปฐม

118 Y14TPLC003 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การฟักออกเป็นตัวของไข่ และการตายของหนอนไหม วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" นางสุกัลยา วงค์ใหญ่ นางสาวอรพรรณ ลัดดางาม นางสาวอินทิวร กิจจานุกิจวัฒนา นางสาวสุภาพร อินทนัย กลาง ฉะเชิงเทรา

119 Y14TPLC004 ผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปริมาณการย่อยเศษผัก และการตรวจสอบยาฆ่าแมลงของจิ้งหรีด วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" นางวิลาวัลย์ ยั่งยืน นางสาว ธีราพร สมประยูร นางสาว ณฐมน ไทยสุริยะ นางสาว ศศิกาญจน์ ธีระนาวิน กลาง ฉะเชิงเทรา

120 Y14TPLC005 ผลของสารสกัดที่ได้จากใบย่านางตำแหน่งต่างๆในการยับยั้งอาการเล็บผุจาก Candida albicans วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางมะลิวัลย์ กอสกุล นางสาวปาลิดา พีรโชติกพันธุ์ นางสาวภิชญาดา จุ้ยเจริญ นางสาวอารียา ติณสุรวัฒนา กลาง กรุงเทพมหานคร

121 Y14TPLC006 การรักษาสภาพของมะนาวพันธุ์แป้น โดยการเคลือบด้วยสารสกัดจากเมล็ดมะละกอ วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาถ น้อยแก้ว นางสาวณัฐณิชา ฟ้ารุ่งสาง นางสาวสโรชา แซ่แต้ นางสาวพิมพ์ลกัส อินทร์คง กลาง นครปฐม

122 Y14TPLC007 การศึกษาผลของสารขับไล่จากพืชวงศ์Lamiaceae และ Verbenaceae ต่อด้วงกนกระดก Paederus fuscipes Curtis และสาเหตุของการเกิดแผลหลังจากสัมผัสกับสารเพเดอริน

วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์

นาย บุณยกร อัศวนิเวศน นาย ธนัชพงศ สุขเจริญโชค นาย ธนกร ศิริอังคณา กลาง กรุงเทพมหานคร

123 Y14TPLC009 การพัฒนาน้ำยารักษาตัวอย่างพืชทับแห้งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาววรณิสร์ กลิ่นทอง นาย อติวิชญ์ เล้าเจริญ นาย พณิช พัฒนกำจรกิจ นาย ณภัทร สุริยะธำรงกุล กลาง นครปฐม

124 Y14TPLC010 การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการย่อยและหมักเซลลูโลสจากไม้ยางพาราเพื่อให้ได้เอททานอล วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง

นางสาววรัญญา พุทธศักดา นางสาวเอมมิกา หลิมสกุล


กลาง นครปฐม

125 Y14TPLC011 ประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากฟักข้าว วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง

นายนวกฤช กิจสุวรรณไพศาล

นางสาวทัตติยา วิษณุโยธิน นางสาวมนรวี ชัยเวชสกุล

กลาง นครปฐม

126 Y14TPLC012 ผลของความดันในการระเบิดไอน้ำต่อองค์ประกอบทางเคมีของไม้ยางพาราสายพันธุ์ RRIM600
วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง

นางสาวณัจยา ติลกการย์ นางสาวชลาลัย ภูริเริงภูมิ

นายตะวัน เชยอักษร

กลาง นครปฐม

127 Y14TPLC017 ผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ Piperaceae ต่อการการยับยั้งเชื้อรา วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

นายขุนทอง คล้ายทอง นางสาวพิชญามน มหารัตนวงศ์ นางสาวปรินทร พลอมร

นางสาวนลินี ฐานเพชร

กลาง ปทุมธานี

128 Y14TPLC024 การเปรียบเทียบการดูดซับสารหนูจากดอกดาวเรืองและผักตบชวา วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวกิตติยา ภูงามนิล

เด็กหญิงโสภิดา พิมพ์เจริญ


เด็กหญิงชุลิตา พราววิโรจน์


กลาง ปทุมธานี

129 Y14TPLC025 การศึกษาคุณภาพชีสจากโปรตีนถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrill แทนโปรตีนจากน้ำนมวัว วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนชลกันยานุกูล นางสาวสุภาพ แป้นดี

น.ส.ณัฐมน แก่นจันทร์

น.ส.ธนัชชา ศิริไพบูลย์

น.ส.ปภาวี พรมแก้ว

กลาง ชลบุรี

130 Y14TPLC026 การศึกษาสารสกัดหยาบจากดาวเรือง ทานตะวันและสาบเสือ ที่ส่งผลต่อการควบคุมหรือ กำจัดไส้เดือนฝอยชนิด วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

นางสาวชัชญา วุฒิศักดิ์


นางสาวภัททิยา อรรถการพงษ์ นางสาวอัจฉราพร สุขีวุฒิ

กลาง ลพบุรี

131 Y14TPLC028 การใช้น้ำมันอบเชยเพื่อลดอัตราการปนเปื้อนของเชื้อราในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

นางสาวชนาภาส สุนทรสุข

นางสาวรักศิริ ทองแผ่น


กลาง ลพบุรี

132 Y14TPLC030 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ

นางสาวเบญญาภา มีสุพรรณาพร

นางสาวชญาพร เพ็งแพง


กลาง ลพบุรี

133 Y14TPLC033 ศึกษาประสิทธิภาพเอนไซม์จากผลไม้ในการสกัดดีเอ็นเอ

วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายวิชิต ทองประเสริฐ นางสาวนัตยา ชาวไทย นางสาวสุธิตา รอดปิ่นทอง


กลาง ลพบุรี

134 Y14TPLC036 การยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้โรคตายพรายและโรคใบจุดในกล้วยโดยใช้สารสกัดหยาบจากเศษใบป่านศรนารายณ์เหลือทิ้ง

วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม

นางสาวแพรววดี สุขสมบูรณ์ นายธีรรินทร์ ตั้งพงศ์ทอง

นายณัฐวุฒิ จันทร์เพ็ญ

กลาง เพชรบุรี

135 Y14TPLC037 ผลของอุณหภูมิและค่า pHของสารละลายต่อการเพิ่มปริมาณสารกาบาในข้าวกล้องงอก

วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม

นางสาวสริยาภา วงษ์ศรีสังข์ นางสาวเกตุศิริ หงษ์เวียงจันทร์


กลาง เพชรบุรี

136 Y14TPLC039 การยับยั้งเชื้อรา Phytophthora infestans ในต้นมะเขือเทศโดยใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ที่ได้จากการย่อยเศษใบป่านศรนารายณ์เหลือทิ้ง วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นายจรดล จันทร์สว่าง

นางสาวณัฏณิชา ศรีประเวช

นางสาวศิริลักษณ์ เหมือนอ่วม

กลาง เพชรบุรี

137 Y14TPLC040 การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger และ Trichoderma sp. ที่เกิดในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าด้วย สารสกัดสมุนไพร วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ

นางสาวณัฐธยาน์ บุญมาก


นางสาวนพวรรณ ธนาสารพูนผล


กลาง เพชรบุรี

138 Y14TPLC041 การชะลอการเน่าเสียของน้ำตาลสดด้วยสารสกัดหยาบจากพะยอม วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ

นางสาวณัฐธิดา ทองเหลือ

นางสาวระพีพรรณ จิตรธรรม

นายธัชนนท์ ขุนทอง

กลาง เพชรบุรี

139 Y14TPLC042 ผลของแสงสีและความเข้มแสงต่อปริมาณสารสาคัญในข้าวกล้องงอก วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม

นายกันต์ธร ภัทรพรไพโรจน

นายวีรวิชญ์ ลัคนาชัยวงศ์


กลาง เพชรบุรี

140 Y14TPLC043 การศึกษาสารสกัดสมุนไพรที่ช่วยยับยั้งเชื้อราที่ก่อโรคลำต้นเน่าของยางชำถุง วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ

นางสาวธนสิรี บัวช่วง

นางสาวปณิชญา บัณฑิตพรรณ

นางสาวภาณุมาส กลมเกลี้ยง

กลาง เพชรบุรี

141 Y14TPLC044 การพัฒนาวิธีการตรวจ specific IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้จากเกสรพืชในซีรัมของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้โดยใช้เทคนิค ELISA วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง

นางสาว ขวัญศิริ ไกรรวีงามวิจิตร

นางสาว ชณา เชาวน์วาณิชย์กุล

นางสาว ศศิพัชร์ วัฒนประการชัย

กลาง นครปฐม

142 Y14TPLC047 ศึกษาผลของการดูแลและยืดอายุกล้วยไม้ด้วยกรดซาลิไซลิกที่มีความหนืดสูง วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวมษสุวัลย พงษ์ประมูล นาย ปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา

นายจิรภัทร จารุทรรศนา

นายสกนต์ธี รุ่งสว่าง

กลาง นครปฐม

143 Y14TPLC051 การใช้ไคโตซานเพิ่มประสิทธิภาพการสะสมทองแดงของดาวเรืองฝรั่งเศส
ในหลอดทดลอง
วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายโอภาส พระเทพ

นายธนัช โรจน์รุ่งศศิธร

นายกศิดิศ อันมหาพงษ์

นายพัชระ แย้มจันทร์

กลาง นครปฐม

144 Y14TPLC052 การผลิตสาร Phytosteryl glucoside จากแปะตำปึง
ในหลอดทดลอง
วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายโอภาส พระเทพ

นายภูริเดช จิตสัมพันธเวช

นายพิพรรธน์ ปึงเสียงดี

นายวัชรชัย จิระมหาวิทยากุล

กลาง นครปฐม

145 Y14TPLC053 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสและการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากใบเชียงดา (Gymnema inodorum) และใบชะพลู (Piper sarmentosum) วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายโอภาส พระเทพ

นายสุทธิภัทร หวังผลพัฒนศิริ

นายวรเศรษฐ์ ฉัตรอำไพวงศ์

นายศิรวิทย์ วัยนิพิฐพงษ์

กลาง นครปฐม

146 Y14TPLC054 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกส้มโอ พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง โดยการทดสอบด้วยวิธี Somatic Mutation and Recombination Test (SMART) ในแมลงหวี่ วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายโอภาส พระเทพ

นายฉัตรชนก สิริรัตนาวงศ์

นางสาวพรพิชชา ราคชิต

นายกิจเกษม เกียรติกุลวัฒนา

กลาง นครปฐม