ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014)

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y14TENIS38 เครื่องช่วยพยุงเดินแบบประคองไหล่ วิศวกรรมศาสตร์ บุคคล สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” นายสมเกียรติ แก้ววิเวก นายสิรภพ แก้ววิเวก

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

2 Y14TEVIS40 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเส้นใยและสารเคลือบเส้นใย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล สีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา” นายสมเกียรติ แก้ววิเวก นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทึก

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

3 Y13TMAIS22 การหาโอกาสเกิดเซตและ n สิ่งอันดับที่มีสมบัติบางประการ โดยใช้พหุนามไซโคลโตมิค คณิตศาสตร์ บุคคล แก่นนครวิทยาลัย นางทิวาพร เศรษฐโสภณ นายวารุทร ถวิลรักษ์

ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

4 Y13TMAIS23 การหาจำนวนวิธี Hamiltonain .odika Cn และ Kn คณิตศาสตร์ บุคคล แก่นนครวิทยาลัย นางกระจ่างจิต ผาณิบุศย์ นายพีรวัชร ศรีหลิ่ง

ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

5 Y13TCHIS20 การตรวจสอบไอออนของโลหะหนักโดยสังเกตการเรืองแสงของสารละลายขมิ้นที่ลดลง เคมี บุคคล แก่นนครวิทยาลัย นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ นายปณิธาน ถาเขียว

ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

6 Y14TPLIS33 การศึกษาผลของข้าวเปลือกงอก ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า[Musa spp.]เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยาศาสตร์พืช บุคคล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร นายมฆวัน ศรีจันทร์

ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์

7 Y14TCSIS06 การศึกษาและพัฒนาการเล่นเกมนิม(Nim) เพื่อใช้ในการวางแผนการเล่นสำหรับปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ความรู้เรื่องลำดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม ขอนแก่นวิทยายน นายนาคิน สัจจะเขตต์ นายฤทธิเกียรติ หมู่ผึ้ง นายชานนท์ อึ้งปัญสัตวงศ์ นายสุวิจักขณ์ กิ่งศักดิ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

8 Y14TENIS48 เซลล์สุริยะจากทรานซิสเตอร์ใช้แล้ว วิศวกรรมศาสตร์ ทีม สิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวธีรตา อินทรทัต นางสาวศุภาพิชญ์ อภัยจิตต์ นางสาวอรุณศรี เผือกแก้ว ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

9 Y14TENIS64 เครื่องย้อมเส้นไหมด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ทีม สิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวชุติกาญจน์ ยอดสิงห์ นางสาวยงธิดา แสวงสุข นางสาวศุทธหทัย เฉลียวไว ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

10 Y13TEGIS47 ถ่านไฟฉายผลไม้สด พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม สิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวณิชชนมม์ คำนึงคง นางสาวณัฐกานต์ นามสวัสดิ์ นางสาวธันย์ชนก ปริสุทธิวุฒิพร ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

11 Y14TEVIS11 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้ความต่างของอุณหภูมิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม ปทุมเทพวิทยาคาร นายศรีธร มูลมณี นายอาทิตย์ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์ นายพิชญะ มะลิงาม นายบูรณศักดิ์ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย

12 Y14TEVIS45 สารสกัดจากขมิ้นตรวจสอบโลหะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวนฤมล มะณีย์ นายชัยวัฒน์ เศรษฐวิพัฒนชัย นางสาวณัฐสินี ทวีสุข ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

13 Y14TEVIS97 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุตัวกลางจากธรรมชาติที่ต่างชนิดกัน ในการเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับด้วยสารดูดซับ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม ปากช่อง นายนิวัตร จุลรัศมิ์ นายอภิปรัชญ์ ฉ่ำชื่น นางสาววรกานต์ กลั่นกลีบ นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

14 Y13TCHIS14 การศึกษาสารกระตุ้นในน้ำเถ้าที่มีผลต่อความสามารถในการดูดซับไอโอดีนของถ่านกัมมันต์จากแกลบ เคมี ทีม ศรีสงครามวิทยา นางชุติกาญจน์ ศักดิ์สงห์ นายจักรพงษ์ ไชยพิจา น.ส.สุจีรา ศิริโสม น.ส.อาภาศิริ วงส์สมุทร ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย

15 Y13TCHIS42 การสกัดแยกและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของเคซีนจากนม เคมี ทีม สิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวกัญญาภัค วิริยะวิญญู นางสาวณธกร จึงสมาน นางสาวแพรวา กุลัตถ์นาม ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

16 Y13TCHIS50 การสกัดรงควัตถุแคโรทินอยด์จากแครอทและมะเขือเทศ เพื่อย้อมไขมัน เคมี ทีม สิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวจิรภัทร ศรีระอุดม นางสาวชญาดา หิรัญประจักษ์ นางสาวเบญญาภา ขาวงาม ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

17 Y13TCHIS53 การย้อมสีเมล็ดข้าวโดยอาศัยปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมี ทีม สิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวธนชนก พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ นางสาวพิชชา จิตต์ไชยวัฒน์ นางสาวมณีพร สำรวมจิต ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

18 Y13TCHIS61 สวิตช์อิเล็กโทรไลต์ เคมี ทีม สิรินธร นางอรวรรณ รัมพณีนิล นางสาวปรางค์วลัย หาญยิ่ง นางสาวฐิตาพร เต็งพิพัฒน์ นางสาวสุนทรี รัชตภูษิต ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

19 Y13TCHIS85 ผล ของสารสกัดหยาบจากไลเคนต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Cephalosporium sp. และ Fusarium subglutinans.ซึ่งก่อให้เกิดโรคในต้นอ้อย เคมี ทีม ภูเขียว นางปริยธิดา สารฤทธิ์ เด็กหญิงชัชญา ใจมณี เด็กหญิงพร้อมพร บุญภัทรรักษา เด็กหญิงอารียา เปรมประโยชน์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ

20 Y13TCHIS92 การเปรียบเทียบน้ำผักที่มีกรดออกซาลิกเป็นองค์ประกอบในการกำจักคราบเลือด เคมี ทีม ปากช่อง คุณครูสุภัทรา เจริญผล นายอัฑฒ์อภิ พุฒิธนินสิทธิ์ นางสาวกัลยกร ศรีสุวนันท์ นางสาวมัลลิกา ธาราธิคุณ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

21 Y13TCHIS93 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันจากอาหารทอดด้วยกระดาษชานอ้อย เคมี ทีม ปากช่อง นายนิวัตร จุลรัศมิ์ นายสุภนิจ เอี่ยมจินดา นางสาวญาณิศา พิชิตพร นางสาวสุประภาดา อาจิณกิจ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

22 Y13TCHIS96 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureusในช่องปากของสารสกัดหยาบแทนนินจากใบมันสำปะหลัง เคมี ทีม ปากช่อง นางณภัชนันท์ ภาคิณศุภเศรษฐ์ นางสาวคัชรินทร์ณี อิ่มพงษ์ นางสาวชนิสรา รุ่งรำพรรณ นางสาวสิรินารถ เพศประเสริฐ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

23 Y14TPLIS07 การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Solobacterium moorei เปรียบเทียบกับน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาด วิทยาศาสตร์พืช ทีม ขอนแก่นวิทยายน นายนาคิน สัจจะเขตต์ นาย ธนภัทร ธนพรปวรกุล นางสาว โชษิตา หันชะนา นางสาวณัฐนันท์ สำราญวงษ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

24 Y14TPLIS09 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยลิ้นมังกร วิทยาศาสตร์พืช ทีม นาโพธิ์พิทยาคม นางธนวรรณ มาลานนท์ นายอรรถวุฒิ ยงไธสง นางสาวกัญณภัทร อิ่มเอิบ นางสาวพรนิภา หลุนบูชา ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์

25 Y14TPLIS19 คุณภาพ และปริมาณของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ต่างชนิดกันและการเพิ่ม ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศและ ยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii ด้วยสารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ วิทยาศาสตร์พืช ทีม สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) นางสาวประเทืองสุข มณีล้ำ นางสาวพัชชานันท์ สาผิว นางสาวณัฐกูล ภูเดช นางสาวแพรวา ตั้งภาคภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น