ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014)

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y14ICHIU11 การทำแอลกอฮอล์แข็งจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วกับแป้งทดแทน เคมี บุคคล ศรีสะเกษวิทยาลัย นางรัชนี กมล เด็กชายสรวิชญ์ ติดมา

ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

2 Y14IPLIU16 การบำบัดน้ำเสียด้วยสารสกัดหยาบจากพืชที่มีแทนนินสูงร่วมกับพืชน้ำ วิทยาศาสตร์พืช บุคคล ขุขันธ์ นายวีระพล ภาระเวช นายนันทวัฒน์ แซ่ตัน

ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

3 Y14TENIU03 การ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินความเหมาะสมของที่ดินใน การทำแผนที่สำหรับปลูกมันสำปะหลัง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วิศวกรรมศาสตร์ ทีม เดชอุดม นางสาวสุภักดิ์ กุลโท นางสาวกนกวรรณ ช่วงชัย นายรัชพล ปริโยทัย นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

4 Y14TENIU10 เครื่องบำบัดน้ำสีย้อมโดยกระบวนการโฟโต้คะตะลิสต์ร่วมกับการดูดซับ วิศวกรรมศาสตร์ ทีม กระแชงวิทยา นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา นายอภิสิทธิ์ นันคำ นางสาวสุริฉาย จันทร์อบ นางสาวอุไรภรณ์ ยี่สุ่น ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

5 Y14TENIU16 เครื่องนวดข้าวพลังงานสะอาด วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นายเจตพัฒน์ บุญเสริม นางสาวธนพร จันทรโคตร
ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

6 Y14TENIU19 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของแมลงตับเต่าและการประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทีม เมืองกาฬสินธุ์ นายประเดิม วรรณทอง นางสาวชนิดา บุญวงค์ นางสาววราภรณ์ ภูคงน้ำ
ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

7 Y14TENIU21 เตาย่าง 3 in 1 วิศวกรรมศาสตร์ ทีม ปลาปากวิทยา นายสิทธิชัย ยางธิสาร นายอภิชิต กอมสิน นายธีรกานต์ ดีละ นางสาวลลิดา ดวงบุปผา ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

8 Y14TENIU27 หุ่นพลีชีพกู้ระเบิด แบบประหยัดพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ ทีม นารีนุกูล นางสมปอง ตรุวรรณ์ นายธนกร ศิริผลา นายอภิสิทธิ์ บุญสาม นายนนทการณ์ มังคลา ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

9 Y14TEGIU01 ประสิทธิภาพของตัวให้ความร้อนแบบจานสะท้อนแสงพาราโบลาในเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบไอน้ำ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม บึงมะลูวิทยา นายวงศ์พันธ์ เวียงนนท์ นายเกียรติศักดิ์ วงค์งาม นายณัฐพล อ่อนศรี นายสมทรง วงใหญ่ ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

10 Y14TEGIU02 Thermoelectric : Green Energy House Model พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม เชียงยืนวิทยา นายนิติกร คำชุม นายวีระยุทธ ราชปัญญา นางสาวหนึ่งฤทัย สันดี นายสุนทร ผาลาด ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

11 Y14TEGIU04 พลังงานเอทานอล พลังงานทางเลือกจากน้ำแช่ข้าว พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นายสุวิทย์ บุตรวัง นายกฤษฎา มะละกา นางสาวธัญญารัตน์ ดังสีสัตย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

12 Y14TEVIU13 ศึกษาการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเลียนแบบบึงธรรมชาติโดยใช้พืชในท้องถิ่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม ดอนจานวิทยาคม นายชุมพล ชารีแสน นายณัฐกมล ถินกะไสย นายสิทธินนท์ เทพบำรุง
ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

13 Y14TEVIU14 การดูดซับแก๊สคาร์บอนจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์โดยใช้เส้นใยพืชและแคลเซียมออกไซด์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นางสาวสุจิตรา สุแพง นางสาวสิรารี บริเอก นายธนชิต บานมีทะ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

14 Y14TEVIU15 แผ่นวุ้นดูดซับตะกั่วในน้ำเสียด้วยสารแทนนิน gallic acid จากเปลือกไม้สีเสียด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นางภาวิณี สุพลแสง นายบดินทร์ ศรีเจริญ นายอัษฎายุทธ เคนไชยวงศ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

15 Y14TEVIU16 การพัฒนาท่อระบายน้ำในคันนาเพื่อดูดซับสารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มที่สลายตัวเร็วโดยใช้เปลือกหอยน้ำจืด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม ปลาปากวิทยา นายสิทธิชัย ยางธิสาร นายถนอมชัย ไชยรักษ์ นายพิชาภพ ลาจ้อย นายจิรภัทร ไชยเสนา ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

16 Y14TPAIU02 กล้องจุลทรรศขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม อนุกูลนารี นางมัลลิกา อุทรักษ์ เด็กชายจักกาย ศรีสวัสดิ์ เด็กชายจักรพงษ์ จิตสงวน เด็กชายณัฐภัทร บุญเพิ่ม ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

17 Y14TPAIU05 การเปรียบเทียบรูปแบบของฐานสปริงเกอร์ที่ส่งผลต่อแรงดันและการกระจายตัวของน้ำ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายสมคิด รูปเหมาะ นายอภิสิทธิ์ เรืองสุวัฒน์ นายภูริพัฒน์ ขันทุวาร นางสาวสุภาภรณ์ ผลประสาท ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

18 Y14TPAIU07 การศึกษาประสิทธิภาพการอบแห้งของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ นางสาวทรายแก้ว ประครองศรี นางสาวนงรัช แสบงบาล นางสาวเบญจพร โหระเวส ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

19 Y14TPAIU10 ไส้เบาะโซฟาจากถุงพลาสติกลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นายชาลี สุพลแสง นางสาวปานระวี คำสงค์ นายกฤษฎา มะละกา นายสุวิทย์ บุตรวัง ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

20 Y14TMAIU04 ผลผลิตในการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ คณิตศาสตร์ ทีม ขุนหาญวิทยาสรรค์ ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย บุญหนัก เด็กหญิงปาลิดา สมรัตน์ เด็กหญิงวัชรมน บุญตา เด็กชายชนินกร อุ่นแก้ว ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

21 Y14TMAIU05 การประเมินความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์จากเตยหนาม คณิตศาสตร์ ทีม ขุนหาญวิทยาสรรค์
นางสาวจันทร์สุมาลี จันทะวงษ์ นางวิภาวดี คำแดง นายพิสิทธิ์ ถนอม ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

22 Y14TCHIU02 การเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนในน้ำปลาร้าจากการหมักด้วยรำข้าวต่างชนิดกัน เคมี ทีม เดชอุดม นางนราภรณ์ โคลงชัย นางสาวสิริรัตน์ บุญมางำ นางสาวนวพร แก้วสุกใส นางสาวศุภาพิชญ์ กำลังดี ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

23 Y14TCHIU06 ยืดอายุไส้กรอกหมูด้วยสารแทนนินจากพืช เคมี ทีม สมเด็จพิทยาคม นางณิชากร สงวนกลิ่น นางสาวกาญจนาพร แสนชมภู นางสาวพรพรรณ กาวี นางสาวพัชรินทร์ บริหาร ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

24 Y14TCHIU07 คอลลาเจนทางเลือกใหม่จากไข่ข้าว เคมี ทีม สมเด็จพิทยาคม นางยุภาพร ผลสว่าง นายเศรษฐพงศ์ จันทร์มงคล นางสาวณิชกานต์ ปัตลา นางสาวกัญญารัตน์ บุตรผา ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

25 Y14TCHIU17 แคปซูลฟางข้าว เคมี ทีม ขุนหาญวิทยาสรรค์ ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย บุญหนัก เด็กหญิงพรพิมล ไชยสุวรรณ เด็กหญิงสุทธิดา แสงมณี เด็กหญิงโสภิดา เบ็ญจมาศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

26 Y14TCHIU21 ผลของน้ำด่างจากพืชในท้องถิ่นบางชนิดต่อการติดสีของเส้นไหม เคมี ทีม ยโสธรพิทยาคม นางสาวสุภาพร สุดบนิด นางสาวภานิชา เสาโมก นางสาวอุไรพร โศกค้อ นายชัยวุฒิ ศิริสาร ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร

27 Y14TPLIU03 การเปรียบเทียบคุณภาพของดินที่ใช้ปุ๋ยชุบวุ้นและปุ๋ยที่ไม่ได้ชุบวุ้น วิทยาศาสตร์พืช ทีม เดชอุดม นางนิจพร สุขสวัสดิ์อำนวย นางสาวรัตติยากร นิรมานสกุลพงศ์ นางสาวณัฐฐิญา กอมณี นางสาวอชิรญาณ์ หงษ์อินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

28 Y14TPLIU05 การศึกษาการใช้จุลินทรีย์รอบโคนไผ่เพื่อการยอ่ยสลายใบยางพารา วิทยาศาสตร์พืช ทีม เดชอุดม นางวีรวรรณ หอมชื่น นางสาวอรญา บุราไกร นางสาวชลธิชา โคจร นางสาวลักษมี สู่หา ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

29 Y14TPLIU15 การศึกษาปริมาณสารแทนนินจากส่วนต่างๆ ของมันสำปะหลังเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา วิทยาศาสตร์พืช ทีม ขุขันธ์ นายวีระพล ภาระเวช นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์ นางสาวณัฐฐา ไชยโพธิ์ นายสุนทร วงรักษา ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

30 Y14TPLIU21 การศึกษาระยะห่างของต้นข้าวในนาดำ ระยะเวลาของการตัดยอดต้นข้าวและอัตราส่วนของเมล็ดพันธ์ในนาหว่านที่ทำให้เกิดผลผลิตสูงสุด วิทยาศาสตร์พืช ทีม ปทุมราชวงศา นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ์ นางสาวอัจฉริยาพร เปการี นางสาวพิมลวัลย์ อยู่เย็น นางสาวสุนารี พันธุ์ดี ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ

31 Y14TPLIU29 กระดาษสมุนไพรยับยั้งเชื้อราและชะลอการสุกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ วิทยาศาสตร์พืช ทีม ยโสธรพิทยาคม นางสาวสุภาพร สุดบนิด นางสาวกุลธิดา สาลี นางสาวนรินทรา แนบสนิท นางสาวพรพรรณ ธิมาชัย ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร