ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014)

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคเหนือ

ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y14TEVN025 การศึกษาคุณสมบัติการบำบัดน้ำเสียของเปลือกไข่ไก่และเมล็ดมะขาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล มงฟอร์ตวิทยาลัย นายจักรพงษ์ บุญตันจีน นาย วรรธนัย ทิพย์สถาพร

เหนือ เชียงใหม่

2 Y14TEVN033 ชีววิทยาของแมงมุมและการประยุกต์ใช้ใยแมงมุมในการดูดซับโลหะหนัก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล ตาคลีประชาสรรค์ นางกนกภรณ์ นิลสนธิ นายอริญชัย นิลสนธิ

เหนือ นครสวรรค์

3 Y14TPAN004 การใช้ระบบไมโครฟลูวิดิกส์เพื่อช่วยในการแตกตัวของเซลล์สาหร่าย ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ บุคคล สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย นิรุต ผุสดี นาย ญาณาธิป ทิพย์เมืองพรหม

เหนือ เชียงใหม่

4 Y14TPLN039 การใช้เชื้อ Trichoderma sp. เพื่อป้องกันโรคใบพุพองในชาพันธุ์อู่หลงก้านอ่อน วิทยาศาสตร์พืช บุคคล สันติคีรีวิทยาคม นายกีรติ ทะเย็น นายสรวิทญ์ แซ่จู

เหนือ เชียงราย

5 Y14TPLN040 การเพิ่มผลผลิตเชอร์รีนอกฤดูกาลด้วยเทคนิคการต่อกิ่งซากุระ วิทยาศาสตร์พืช บุคคล สันติคีรีวิทยาคม นายกีรติ ทะเย็น นางสาวสุรัสวดี งามนางนาค

เหนือ เชียงราย

6 Y14TCSN001 มือเทียมผ่านคลื่นสมอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม เฉลิมขวัญสตรี นาย อานนท์ มีมาก นางสาว ศิริพร เคียนยี่คิ้ว นางสาว พัชรีภรณ์ อิ่มกระจ่าง นางสาว วรรณวลี มีมาก เหนือ พิษณุโลก

7 Y14TENN002 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนความลงตัวระหว่างเถ้าไม้มะขามต่อดินขาวในการทำไส้กรองเซรามิก วิศวกรรมศาสตร์ ทีม อัสสัมชัญลำปาง นาง วันเพ็ญ บุญยรัตน์ นายอัยยรัชต์ อินทสุก นาย ศรันย์ ไหวดี นาย พณิช พงษ์ไพฑูรย์ เหนือ ลำปาง

8 Y14TENN004 เครื่อง ต้นแบบบำบัดน้ำเสียที่มีอินทรีย์และโลหะหนักปนเปื้อนโดยใช้ดูดซับจากวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตรร่วมกับสารสกัดแทนนินจากต้นหูกวาง วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นาง ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาววสุนธรา ชื่นมอญ นางสาว ธรณ์ชญา ยันตะกนก นางสาวศิริวรรณ พรหมเวียง เหนือ พิษณุโลก

9 Y14TENN016 ศึกษาและประดิษฐ์ต้นแบบ CNC เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับ cross section วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นาย ดุษฎี ศรีทรงราช นายชานนท์ วงศ์ขำ นาย ณัฐภัทร พานิช นาย อฏิชัย วิจารณ์ เหนือ เชียงราย

10 Y14TEGN001 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับพลังงานแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมด้วยสารสกัดจากพืชท้องถิ่นช่วยเพิ่มพลังงานทดแทน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม เฉลิมขวัญสตรี นาง ฐานียา ว่องวิญญู นางสาว ศิตา ตันจาพันธ์ นางสาวจิรัชยา เลิศศรีมงคล นางสาว ปริญญา ทองน้อย เหนือ พิษณุโลก

11 Y14TEGN004 ตู้อนุบาลลูกนกกระทาประหยัดไฟฟ้า พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นายรัฐพงศ์ ชัยรัตน์ นางสาวอรพิน อินต๊ะวิชา นางสาวนุชกานต์ รินทะนุง เหนือ เชียงราย

12 Y14TEVN003 มหัศจรรย์พืชดูดซับน้ำมันดิบ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม บุญวาทย์วิทยาลัย นางแววดาว ยาวิชัย นางสาวพัชรธร ปลาสุวรรณ์ นางสาวชุติมณฑน์ วนาพันธพรกุล นางสาวธัชขวัญ ถิ่นบูรณะกุล เหนือ ลำปาง

13 Y14TEVN004 กระถางปลูกต้นไม้สำเร็จรูปจากไดอะตอมไมท์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม บุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณ์จักร์ นายธตรัฐ ศรัทธา นางสาวปณิธาน ศิริภัณฑ์
เหนือ ลำปาง

14 Y14TEVN008 การ ใช้สารสกัดหยาบจากเห็ดหัวกรวดครีบเขียว Cholorophyllum molybdites เพื่อยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ที่เจริญบนวัสดุที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบสูง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม ชุมชนแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" นางเพื่อนจิต สิงห์เผ่น นางสาวชะเอม ดีโสภา นางสาวมาริษา อินทแสง นายชนะชัย อนันตบุตร เหนือ พิษณุโลก

15 Y14TEVN015 อุปกรณ์ต้นแบบการดูดซับโลหะหนักจากน้ำทิ้งด้วยเซลลูโลสจากผักตบชวา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวกาญจนา อั๋งสกุล นางสาวศดานันท์ สุ่มมาตย์ นางสาวชิตณิชา ค้ำชู เหนือ พิษณุโลก

16 Y14TEVN017 การ ศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์ม โดยใช้สารสกัดไคโตซานจากเปลิอกปูนาผสมสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วย เพื่อช่วยยืดอายุและป้องกันแมลงศัตรูพืชของผลมะม่วง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม เฉลิมขวัญสตรี
นางสาววสุรมย์ สุภาคง นางสาวดารารัตน์ โพธิ์อ่อน นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน เหนือ พิษณุโลก

17 Y14TEVN022 นวัตกรรมลดฝุ่นถนนลูกรังด้วยสารสกัดจากน้ำทิ้งโรงงานกระดาษสา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฏร นายสุเมธ จันทร์สุคนธ์ นายจิตรภาณุ จันมะโน นางสาวกิตติยา ปงรังษี เหนือ เชียงราย

18 Y14TPAN009 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากกะหล่ำปลีม่วงและกระเจี๊ยบแดง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย นางสาวสุวรรณา ทะเย็น นางสาวกนกพร แสงศรีจันทร์ นางสาวทิพย์ธิดา ปลัดกอง
เหนือ เชียงราย

19 Y14TMAN003 การแยกประเภทคำยืมภาษาต่างประเทศโดยใช้ตรรกศาสตร์วิภัชนัย คณิตศาสตร์ ทีม มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. ทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน์ นาย สิรภพ ต่ายวัลย์ นายสิรวิชญ์ ฟูวงค์สิทธิ์ นาย รัชกฤช พูลเมือง เหนือ พิษณุโลก

20 Y14TMAN004 เกมคู่มหัศจรรย์โดมิเคน คณิตศาสตร์ ทีม ขาณุวิทยา ว่าที่ ร.ต. อนุเทพ เทพปัน นางสาว ณัฐณิชา สุนทร นางสาว พรสวรรค์ เสือสิงห์ นาย พชร รื่นรวย เหนือ กำแพงเพชร

21 Y14TMAN010 ปริศนาเส้นโค้งสัมผัสน้ำพุ คณิตศาสตร์ ทีม ลำปางกัลยาณี นางสาว รุ่งนภา ถนอมรอด นางสาว กฤชญา แมะบ้าน นางสาว ขวัญหทัย บุญธวัชศักดิ์ นางสาว ณัชกมล ลี้จินดา เหนือ ลำปาง

22 Y14TCHN001 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารแอนโนนินจากเมล็ดน้อยหน่าที่มีต่อการกำจัดลูกน้ำ เคมี ทีม โรงเรียนสรรพวิทยาคม นางสาววันเพ็ญ ชูยิ้ม เด็กหญิงยุวดี ถาแก้ว เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ ชมสวนสวรรค์ เด็กหญิงกรกมล แก้ววังปวน เหนือ ตาก

23 Y14TCHN006 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบน้ำทิ้งที่มีการปนเปื้อนของสารตะกั่วด้วยสารสกัดหยาบจากใบชะพลู เคมี ทีม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาววทัยพรรณ อยู่ทวี นางสาวกานต์พิชชา แสนศิริ นางสาวสุชาดา สกุล ณ มรรคา เหนือ พิษณุโลก

24 Y14TCHN013 การศึกษาสภาวะและคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดจากผักปรัง ฝักกระเจี๊ยบเขียวและการประยุกต์ใช้ เคมี ทีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวสิริภรณ์ คลังชำนาญ นางสาวประติภา จีนะสอน นางสาววริศรา มโนนัย เหนือ พิษณุโลก

25 Y14TCHN018 การแยกหมู่เลือดของมนุษย์โดยใช้หอยทาก เคมี ทีม โรงเรียนบูญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นางสาวปลูกรัก ศรีวิเศษ นางสาวเจนจิรา ใจตาบุตร นางสาวพิชญาภัคร แหลมคม เหนือ ลำปาง

26 Y14TCHN024 ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากน้ำยางผลมะม่วงในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในเอื้องแซะหอม เคมี ทีม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฏร นางสาว ร่มฉัตร หน้อยตุ่น นางสาว อชิรญา คำเจริญ นางสาวจิรัฐติกาล ยนทะวงศ์ เหนือ เชียงราย

27 Y14TCHN026 ผลของสารสกัดหยาบจากพืชบางชนิดที่มีผลต่อความคงทนต่อแสงของฝ้าย พื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ เคมี ทีม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 นางสาวสมศรี รินใจ น.ส. จันทร์ฉาย ฐานสกุลทวี น.ส.ฉันทิตา ถนอมสินธุมาศ น.ส.มณีรัตน์ ชลธารลาภผล เหนือ เชียงใหม่

28 Y14TCHN028 การศึกษาค่าการดูดกลืนแสงของพืชในท้องถิ่นอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อใช้เป็นสีย้อมในเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เคมี ทีม โรงเรียนปายวิทยาคาร นางสาวภาธินี รัตนนิลอมร นาย จักรพันธุ์ รัตนประทุม นางสาวชุติมา ศรีธิยวง นางสาววลัยลักษณ์ บุญศรี เหนือ แม่ฮ่องสอน

29 Y14TPLN017 พัฒนาวิธีการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าวโดยใช้คลื่นความถี่ร่วมกับอะโกรแบคทีเรีย วิทยาศาสตร์พืช ทีม มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวสรัสวดี ภู่กร นางสาวชวรัตน์ ขำวีระ นางสาวสุกฤตตา เรืองเดช นางสาวณัฐณิชา จันทร์ใช้ เหนือ พิษณุโลก

30 Y14TPLN031 ผลการใช้ตัวอย่างใบข้าวพันธุ์ IRBB21 ที่มีอายุแตกต่างกันต่อประสิทธิภาพการตรวบสอบยีน Xa21 ด้วยวิธี Direct PCR วิทยาศาสตร์พืช ทีม มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวธนวลัย กูลประดิษฐ์ นางสาวพิมพ์ชนก จันพร นางสาวภาศิริ สิงหศิริ นางสาวพิชชาภา โพธิ์รุ่งเรือง เหนือ พิษณุโลก

31 Y14TPLN032 สมบัติบางประการของยางจากผลกาฝากเพื่อการนำไปใช้ปลูกติดกล้ากล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่ วิทยาศาสตร์พืช ทีม ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นายวัฒนะ ทำของดี นางสาวอารียา โนกุล
เหนือ เชียงราย

32 Y14TPLN036 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราโรคตายจากยอดในต้นยางพาราของเชื้อรา Trichoderma sp. และเชื้อรา Rhizopus sp. วิทยาศาสตร์พืช ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย นางกาญจนา คำจีนะ นางสาวนันทนา ธรรมรังกา นางสาวปราชญ์ณิชา สุภานนท์ นางสาววาสิตา เขื่อนเพ็ชร์ เหนือ เชียงราย

33 Y14TPLN043 ไมโครแคปซูลของสารสกัดใบสาบเสือจากเพคติน วิทยาศาสตร์พืช ทีม มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ นางสาวปฏิมากร สังข์จันทร์ นางสาวนลินรัตน์ ปั้นจาด นางสาวปิยฉัตร กาญจนพังคะ เหนือ พิษณุโลก

34 Y14TPLN045 การ ใช้สารสกัดหยาบจากเห็ดหัวกรวดครีบเขียว Chlorophyllum molybdites (Meyr. Ex. Fr.) เพื่อยับยั้งเชื้อรา Selerotinia spp ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในดาวเรือง วิทยาศาสตร์พืช ทีม ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" นายต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น นางสาวณิชาภัทร มั่นสุวรรณ นางสาววรรณิศา ครุฑวิเศษ นางสาวสุภาพร แซ่ลอ เหนือ พิษณุโลก

35 Y14TPLN046 ผลของการเคลือบผิวด้วยน้ำยางจากต้นชะอมต่อคุณภาพผลส้มเขียวหวานในระหว่างการเก็บรักษา วิทยาศาสตร์พืช ทีม ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร นายณัฐวุฒิ ติ๊บสุภา นางสาวเขมิกา สุริยะโชติ นางสาวจิราภา ไชยเทพ เหนือ เชียงราย

36 Y14TPLN051 การเจริญเติบโตของกล้าไม้เต็ง ที่ได้รับการผสมสปอร์ของเห็ดเผาะ วิทยาศาสตร์พืช ทีม โรงเรียนราชประนุเคราะห์ 31 นางสาวสมศรี รินใจ นางสาวรัตนาพร อร่ามเวชวิบูลย์ นางสาว โชติรส โชคพงศ์กุศล นายมังกร แซ่ย่าง เหนือ เชียงใหม่