ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
















โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014)

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคใต้

ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y14IENS001 ฝ้าเพดานแบบแขวนจากใยสัปปะรด วิศวกรรมศาสตร์ บุคคล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ น.ส.ทิพย์ธิดา คุ้มประดิษฐ์

ใต้ นครศรีธรรมราช

2 Y14IENS002 อุปกรณ์เปิดปิดไฟอัตโนมัติสำหรับห้องน้ำ วิศวกรรมศาสตร์ บุคคล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา

ใต้ นครศรีธรรมราช

3 Y14ICHS001 การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลจากดอกดาหลา เคมี บุคคล หาดใหญ่วิทยาลัย นางวัชรี อุปถัมภ์ น.ส.ปาจารี ตอนคำพา
ใต้ สงขลา

4 Y14IPLS003 การใช้สารสกัดเมล็ดราชพฤกษ์ควบคุมหนอนแมวงวัน พืช บุคคล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นายจักรกฤช ประทีปแก้ว

ใต้ นครศรีธรรมราช

5 Y14TENS005 สารเคลือบจากไขรำข้าวแบละนั้นระเหยจากกระชายยับยั้งการเกิดโรคแอนแทรคโนส วิศวกรรมศาสตร์ ทีม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ น.ส.สิริกานต์ รังคะวงษ์ น.ส.พิมพ์รัมภา เก้าเอี้ยน
ใต้ นครศรีธรรมราช

6 Y14TENS007 รถไถพรวนดินระหว่างแถวปลูกพืชผักและให้ปุ๋ยอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร์ ทีม โศภนคณาภรณ์ นางกาญจนา ปานสังข์ ด.ช.ปิยะวัฒน์ มากศรี ด.ช.วรวุฒิ ดวงแก้ว ด.ชซทยาวัต ยืนยัน ใต้ นครศรีธรรมราช

7 Y14TENS013 เครื่องสไลด์ลูกตาลโตนด วิศวกรรมศาสตร์ ทีม สทิงพระวิทยา นายไชยา รัชนีย์ นายอิงครัตน์ สิตะรุโณ นส.อิศราพร แดงงาม นส.สิรินาฎ เอกสินธุ์ ใต้ สงขลา

8 Y14TENS014 การผลิตเส้นใยคอมโพสิตเพื่อกำจัดน้ำมันจากน้ำเสีย วิศวกรรมศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช น.ส.จิรฐา ทองแก้ว น.ส.ขัตติยาภรณ์ ทิพย์รองพล น.ส.ญาณัจฉรา นวลปาน นายจักรภพ นพรัตน์ ใต้ นครศรีธรรมราช

9 Y14TENS019 Interactive Board จาก Wiimote วิศวกรรมศาสตร์ ทีม พิชัยรัตนาคาร นายอภิพัฒน์ เพชร์ทอง นายชานน กุญชะโมรินทร์ นายนิธิ พรเศรษฐ์ - ใต้ ระนอง

10 Y14TEGS005 เครื่องตัดหญ้า Solar cell พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง ทีม สทิงพระวิทยา นายไชยา รัชนีย์ ด.ช.จิตติทัช โชติอุทัย ด.ช.พัฒนพงศ์ แก้วระงับ ด.ญ.ทิพวรรณ หนูไข่ ใต้ สงขลา

11 Y14TEVS005 การศึกษาการใช้มูลแพะเพื่อไล่หนูในสวนปาล์ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม เดชะปัตตนยานุกูล นายทศพล เพ็ชรอุไร น.ส.อนิตา สิเดะ น.ส.รอยฮาน หะยียามา - ใต้ ปัตตานี

12 Y14TEVS007 การใช้สารเคราตินจากขนไก่ในการดักจับสารตะกั่ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม เดชะปัตตนยานุกูล นางมัสรี สนาบารา น.ส.แวนัสรียา หะยีสะอิ น.ส.ศศิชา ตั้งมั่นคง - ใต้ ปัตตานี

13 Y14TEVS009 การศึกษาพอลิเมอร์ปลอกจากหนอนปลอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ น.ส.สุวพิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ น.ส.กชกร ทองคำ - ใต้ นครศรีธรรมราช

14 Y14TEVS010 สารสกัดจากผลมะพลับผสมมูลวัวแห้งเคลือบเมล็ดธัญพืชป้องกันการกินของนก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สทิงพระวิทยา นายทวี มุสิกะ นายอภิลักษณ์ สุวรรณรัตน์ นายกุลธร ฉัญฉาย นายปรเมษ ยิ้มหิน ใต้ สงขลา

15 Y14TEVS013 การสกัดเคราตินจากขนไก่เพื่อประยุต์ใช้ในการผลิตพลาสติก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช น.ส.จิรฐา ทองแก้ว ด.ช.ปรเดช สงคง ด.ช.อัมรินทร์ อุดมผล - ใต้ นครศรีธรรมราช

16 Y14TEVS016 ผลิตภัณฑ์GBCที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ น.ส.อรวรรณ ทัศนเบญจกุล นายสุรเกียรติ ตรีเพฃรประภา น.ส.ณัฏฐณิชา ใจรังสี ใต้ สุราษฎร์ธานี

17 Y14TEVS017 การพัฒนาประสิทธิภาพของสีย้อมไวแสงในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นายศุภวิชญ์ บุญศิลป์ นายยุทธศาสตร์ สอนประสม นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด ใต้ สุราษฎร์ธานี

18 Y14TEVS018 การพัฒนาคุณภาพของเส้นใยกล้วย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ ด.ญ.สุรีย์พร ตรีเพชรประภา ด.ญ.กาญจนา คมกล้า ด.ญ.ธิดารัตน์ เพียรจัด ใต้ สุราษฎร์ธานี

19 Y14TEVS019 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ที่พบการอาศัยอยู่ของนกนางแอ่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย น.ส.จุฬาพรรณ คงกุลทอง น.ส.วรลักษ์ ทองนิมิตร - ใต้ นครศรีธรรมราช

20 Y14TCHS013 สารสกัดจากลูกยางพารากำจัดปลวก เคมี ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นายสารัช บัณฑิตเลิศรักษ์ นายวัจน์กร สุวรรณโมกข์ นายสุภาพ สินเจริญกุล ใต้ ตรัง

21 Y14TPLS009 การพัฒนาสารด้านจุลชีพจากน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือ พืช ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช นายบัชชิรีน หัดจำนงค์ น.ส.รมย์รวี ศรีทองแก้ว น.ส.สุทัตตา บุษวรรณ น.ส.ปวีณ์นุช คงสุทธิ์ ใต้ นครศรีธรรมราช

22 Y14TPLS010 การยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผลเน่าของลองกองด้วยน้ำยางพาราสด พืช ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช นายบัชชิรีน หัดจำนงค์ น.ส.ชลนาถ มิตรวงค์ น.ส.ชญานี ทองสาร นายธีรศักดิ์ ทิพย์รัตน์แก้ว ใต้ นครศรีธรรมราช

23 Y14TPLS012 การสกัดสารสีจากเมล็ดสำโรงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ พืช ทีม สทิงพระวิทยา นายทวี มุสิกะ ด.ญ.บุปผา พงศ์ชนะ น.ส.สุนันทา นิยมเดชา น.ส.รัตติยา สุระคำแหง ใต้ สงขลา

24 Y14TPLS015 ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum และสารเคมีในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora palmivora พืช ทีม กัลยาณีศรีธรรมราช น.ส.นิตยา ทวีกิจการ น.ส.นีร พงศ์สกุล น.ส.กัณฐิกา อ่อนแก้ว น.ส.เกวลี ศรีวัฒนเวช ใต้ นครศรีธรรมราช

25 Y14TPLS018 การเตรียมและสมบัติของแผ่นไฮโดร เจลจากเจลาตินและสมุนไพร พืช ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช น.ส.มนต์ตรา ไกรนรา นายปิยมิตร ท้วมศรี น.ส.พิมพกานต์ บุญยรัตน์ น.ส.ภัทรธิดา ฟองงาม ใต้ นครศรีธรรมราช

26 Y14TPLS021 การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการบ่มด้วยใบพืช พืช ทีม พัทลุง นางภาณี โอภิธากรณ์ ด.ช.พลวัต ขุนชิต ด.ช.เอกวีร์ เขียดนิล ด.ญ.จุฬาลักษณ์ พินิตภุชพงศ์ ใต้ พัทลุง

27 Y14TPLS022 การยืดอายุการเก็บรักษากล้วยไข่หลังการเก็บเกี่ยวด้วยมิวซิเลจจากเม็ดแมงลักและกระเจี๊ยบเขียว พืช ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช น.ส.มนต์ตรา ไกรนรา น.ส.พรยมล พูลสวัสดิ์ น.ส.นลพรรณ สุขคง นายพชร สุขลิ่ม ใต้ นครศรีธรรมราช