ขั้นตอนการเสนอโครงงาน

        1. ผู้เสนอโครงงานจัดทำข้อเสนอโครงงาน  จำนวน 2  ชุด  พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อเสนอโครงงาน”) เสนอมายังศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ (ซึ่งระบุในตอนท้ายของเอกสาร) ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
        2. พิจารณาข้อเสนอโครงงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
        3. ประกาศโครงงานที่ผ่านการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/ysc/
        4. นักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือก ทำการพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์และจัดส่งผลงาน รายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 2 ชุด และแผ่นซีดีจำนวน 1 ชุด ที่บรรจุไฟล์ข้อมูลต่อไปนี้
            4.1 ไฟล์ข้อเสนอโครงงาน
            4.2 ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์)
            4.3 ไฟล์สรุปโครงงาน/บทคัดย่อ โดยให้เขียนสรุปโครงงานประมาณ 2-3 หน้า (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “แบบฟอร์มสรุปโครงงาน”)
            4.4 ไฟล์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และรหัสต้นฉบับ (Source Code) (ถ้ามี)
            โดยต้องส่งผลงานดังกล่าวที่ศูนย์ประสานงานตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ ขอความร่วมมือ
        5. พิจารณาผลงานที่ส่งมอบโดยกำหนดให้ผู้พัฒนานำเสนอผลงานที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคต่างๆ ในเดือนมกราคม
            ผลงานที่พิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับเงินทุนสนับสนุน ดังนี้
              - ผลงานยอดเยี่ยม 15,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 13,000 บาท และ อาจารย์ที่ปรึกษา 2,000 บาท)
              - ผลงานดี 5,000 บาท และเกียรติบัตร (นักเรียน 4,000 บาท และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1,000 บาท)
              - โครงงานที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน จะได้รับเกียรติบัตร
        6. จัดประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ โดยนักเรียนที่โครงงานได้รับรางวัลที่ 1 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกวด Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา