กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ผลการแข่งขัน

 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

ผลการตัดสิน

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด ผลการตัดสิน การร่วมแข่งขันนานาชาติ

20 Y17TEVS032 การดัดแปลงโครงสร้าง NANO MEMBRANE COMPACT จากคาร์บอนโพรงเซลลูโลสที่ติดด้วยเม็ดสีคอมโพสิตกับ TiO2 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 1 Intel ISEF

29 Y17TMAC129 เครือข่ายถ่ายทอดและมัลติแพคกิง คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธรรมนูญ ผุยรอด นายศิวกร สงวนหมู่ นายจักรกฤษณ์ นันทศรี    ภาคกลาง นครปฐม รางวัลที่ 1 Intel ISEF

38 Y17IPLC190 การลดการเกิดสีคล้ำของยางพาราด้วยสารสกัดจากรำข้าว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายรัฐธรรมนูญ ติยะบุตร       ภาคกลาง ปทุมธานี รางวัลที่ 1 Intel ISEF

32 Y17TCHC091 การเพิ่มความเสถียรของอนุภาคที่บรรจุ phase change material โดยการเชื่อมขวางสายพอลิเมอร์ ในเปลือก และการประยุกต์ใช้ในน้ำยางพารา เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม นายนิธิพงศ์ วิเศษศรี นายภรัณยู โอสถธนากร    ภาคกลาง นครปฐม รางวัลที่ 2 สิทธิ์เข้าร่วม Intel ISEF

33 Y17TCHC107 การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ที่มีโครงสร้างของ 3,5-ไดไฮดรอกซีโทลูอีนและ 4-ไนโตรอะนีลีนสำหรับการตรวจวัดแอนไอออน เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ นางสาวกันติชา จรางกุล นางสาวสิริภัทร เพ็งแป้น    ภาคกลาง นครปฐม รางวัลที่ 2 สิทธิ์เข้าร่วม Intel ISEF

25 Y17TPAC176 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของลักษณะการเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลงปริมาตรฟองอากาศเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจคุณภาพน้ำ โดยใช้กล้องของอุปกรณ์พกพา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายกฤต กรวยกิตานนท์ นายบุณยกร อัศวนิเวศน์    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 2 สิทธิ์เข้าร่วม I-SWEEEP

3 Y17IENC232 อุปกรณ์ต้นแบบการยับยั้งตะใคร่น้ำและสาหร่ายเซลล์เดียวโดยใช้กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นายจรดล จันทร์สว่าง นายณัฐฏ์ โชติบุญ นางสาวรจเรข นิติวรรัตน์ ภาคกลาง เพชรบุรี รางวัลที่ 3


42 Y17TPLU056 การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยฝ้ายโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลสจากการย่อยกากเมล็ดยางพารา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนนาจะหลวย นางสาววรรณภา สายมาตย์ นางสาวศรัญยา มารัตน์ นางสาวรัตนากร สุดเต้ นายสิทธิชัย ศรีคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี รางวัลที่ 3


43 Y17TPLS050 การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันด้วยชีววิธี วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวณัฏฐณิชา บัวทอง นายอานุภาพ ชัยดา นางสาวรดารัตน์ สารทิพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 3