กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015) ที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้

ภูมิภาคผลการพิจารณาหมายเหตุ
1. ภาคเหนือ  14-11-2014
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
  14-11-2014
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
  14-11-2014
4. ภาคใต้  14-11-2014
5. ภาคกลาง 18-11-2014

สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
โดยแต่ละศูนย์ประสานงานภูมิภาค จะจัดพิธีมอบทุนและค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามที่จะประกาศให้ทราบต่อไป

กำหนดการพิธีมอบทุน 15 - 12 - 2557

 

กำหนดการของแต่ละภูมิภาคเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ภาคเหนือ 21-22 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2015)
รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงานและเชิญเข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์


2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 4 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 20 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ภาคใต้ 8 - 9 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
5. ภาคกลาง 15 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  


เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย

1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด สามารถดาวน์โหลดจากระบบ GENA โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามให้ครบถ้วนทั้ง 2 ชุด [ตัวอย่างข้อตกลงการรับทุน]
ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย
2. สำเนาบัตรประจำตัว ที่ลงนามสำเนาถูกต้องและยังไม่หมดอายุของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี)
3. ใบสำคัญรับเงินของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงงาน (รับได้ที่ศูนย์ประสานงาน)
4. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงงานไม่สามารถมารับทุนได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงงาน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ
 
ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน YSC 2015 ได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ หรือ Facebook ของโครงการ