กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

รายชื่อโครงงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ YSC 2015

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

โครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา ภาค จังหวัด

1 Y17ICSC182 การจดจำคำและแก้ไขคำผิดบนแป้นพิมพ์แบบจอสัมผัสโดยใช้การวิเคราะห์ความคล้ายของรูปแบบการกด วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายณัฐพนธ์ ธรรมอาชีพ       ภาคกลาง นครปฐม

2 Y17ICSC221 โปรแกรมถอดเสียงดนตรีเป็นโน้ตดนตรีโดยใช้การแปลงฟูรีเย วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภัทรพล มูลแก่น       ภาคกลาง นครปฐม

3 Y17IENC232 อุปกรณ์ต้นแบบการยับยั้งตะใคร่น้ำและสาหร่ายเซลล์เดียวโดยใช้กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นายจรดล จันทร์สว่าง       ภาคกลาง เพชรบุรี

4 Y17IENC252 อุปกรณ์ในการตรวจวัด ค่าควันดำและแก็ส Co ด้วยเซ็นเซอร์ จากอนุภาคนาโนคาร์บอนด์แบลค วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวภัสราภรณ์ เจริญธรรม       ภาคกลาง จันทบุรี

5 Y17TENC276 แอปพลิเคชั่นแสดงความเร็วสูงสุดที่สามารถขับได้ของรถยนต์ขณะเลี้ยงโค้ง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายรัชนิกร กุมรัมย์ นายกิตติพัฒน์ ชัยคุณแสง นายศิวกร ชลเขตุ    ภาคกลาง นครปฐม

6 Y17TENI032 สมบัติของวัสดุคอมโพสิทของยางธรรมชาติกับเส้นใยพืชในท้องถิ่น วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางสาวกุลธิดา ทีน้อย นายเอกภพ ลีฬหานาจ นางสาวพิมพิกา อุไรวรรณ นางสาวปรัชญาภรณ์ ดีรักษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

7 Y17TENU030 P.Y. 1 ระบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโซลาร์ฟาร์ม วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายศิลปกรณ์ จันทไชย นางสาวจิดาภา ดิลกปภาพัฒน์ นางสาวชมจันทร์ พันธ์พัฒนะ นางสาวชมพูนุท ชูจันทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม

8 Y17TENS028 ฝ้าเพดานแบบแขวนผสมเส้นใยสับปะรดและนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นายรามราช ปนัดสาโก นายวัชรินทร์ บุญญวงศ์ นางสาวทิพย์ธิดา คุ้มประดิษฐ์ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

9 Y17TENS052 การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากต้นจากด้วย tio2 สู่งานหัตถกรรมจักสาน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงษ์ธีระวรรณ นายจตุพร อึ้งตระกูล นายณัฐพงษ์ เตชะวานนท์ นางสาวชนัณญา จันทรโชติ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

10 Y17TENS122 การผลิตฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติจากพอนจากเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นางสาวมนต์ตรา ไกรนรา นางสาวปุญญี่สา เทวบุรี นางสาวสุกัญณี กลั้งเนียม นางสาวสิริวิมล ทิศสักบุรี ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

11 Y17TENN124 การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างดินเบา บิสกิต ปูนซิเมนต์และทรายในการผลิตอิฐซิเมนต์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายสันติชัย ไชยดี นายนนทกร พึ่งพา นายพิญชพงศ์ ใจแก้วแดง นายชูพงษ์ ลาดปาละ ภาคเหนือ ลำปาง

12 Y17IEGC116 นวัตกรรมกันชนรถยนต์ผลิตจากการพัฒนาเรซิ่นพลาสติกชีวภาพชนิดไบโอ-โพลีคาร์บอเนต จากหญ้านวลจันทร์และเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ร่วมด้วยเปลือกหอยแครงป่นและป่านศรนารายณ์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม นายปิ่นกมล เรืองเดช       ภาคกลาง เพชรบุรี

13 Y17TEVC002 การ พัฒนาถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเพื่อดูดซับสีย้อม Methylene Blue ในน้ำทิ้งและการนำถ่านกัมมันต์กลับมาใช้ใหม่โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นางสาวเพชรลักษณ์ การกล้า นายธตรัฏฐ์ เด่นศรีเสรีกุล นางสาวศิณีนาฏ สุทธินวล ภาคกลาง นครปฐม

14 Y17TEVC004 : การพัฒนาสมบัติความเป็นฉนวนกันความร้อนและความแข็งแรงของคอนกรีตผสมซิลิกาแอโรเจล เถ้าลอย และเส้นใยกาบมะพร้าว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นางสาวอารียา นารถติกร นางสาวธนัชพร ลิมปนานุรักษ์ นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน ภาคกลาง นครปฐม

15 Y17TEVC200 แผ่นกาวดักจับแมลงศัตรูพืชย่อยสลายได้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายชิด วงค์ใหญ่ นายสิทธิชัย เทพเดช นายธีระวัฒน์ เฉลิมญาติ นายภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ ภาคกลาง ฉะเชิงเทรา

16 Y17TEVC226 ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ต้านไบโอฟิล์ม และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากสัตว์ทะเลและเมือกของสัตว์ทะเล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล นางสาวณิชกานต์ ลีฬหาวงศ์ นางสาวธนาวรรณ กุลนา ญาณันธร รุ้งอาภาจรัสกุล ภาคกลาง นครปฐม

17 Y17IEVI018 การย่อยสลายตอซังข้าวด้วยจาวปลวก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร นางสาวอรวรรณ รัมพณีนิล ด.ช.วิทวัส จารัตน์       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์

18 Y17TEVI047 การศึกษาประสิทธิภาพเซลลูโลสฟอสเฟตจากต้นกกในการดูดซับตะกั่วจากน้ำทิ้ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล นายกฤตริน เทพกิจอารีกุล นายศักดิ์สิทธิ์ ปานบ้านแพ้ว นางสาวจุฬาลักษณ์ ปลัดขวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

19 Y17TEVU081 การบำบัด H2S ในน้ำเสียด้วย Rhodobactor capsulatus. ที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างง่าย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก นายบุญรุ้ง สีดำ นางสาวพราวน้ำเพชร คำไสย์ นางสาวณัฐณิชา กิตติธรรมคุณ นางสาวไพรบุญ ก้อนสุวรรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

20 Y17TEVS032 การดัดแปลงโครงสร้างNANO MEMBRANE COMPACT จากคาร์บอนโพรงเซลลูโลสที่ติดด้วยเม็ดสีคอมโพสิตกับTiO2 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล นางสาวณัฏฐณิชา ใจรังษี นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

21 Y17TEVS038 การศึกษาความเหมาะสมของการนำดอกหญ้าขจรจบ (Pennisetum pedicellatum,Trin.)มาใช้ในการดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ นายพุฒิ พงศ์มานะวุฒิ นายศุภณัฐ สามห้วย นางสาวมนัสวี ยอดจิต ภาคใต้ ตรัง

22 Y17TEVS045 Bio Base Packaging จาก Cellulose บัวหลวง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ นายธีรพัฒน์ มาน้อย นายฤทธิกุล ธรฤทธิ์ นายยุทธศาสตร์ สอนประสม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

23 Y17TEVN082 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสารสกัดธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นางสาวสุรางค์ ประทุมโทน นางสาวนัทธกานต์ ป้อมทอง นางสาวกัณฐิกา โตเกษม นางสาวลักษิกา ดาศรี ภาคเหนือ พิษณุโลก

24 Y17IPAC123 การศึกษาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและสเปกตรัมความต้านทานเชิงซ้อนของเซลไฟฟ้าเคมีผสมกับเซลแสงโวตาอิกแบบชีวะ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายนิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ นายณภัทร ศิริพรสวรรค์       ภาคกลาง นครปฐม

25 Y17TPAC176 การ ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของลักษณะการเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลงปริมาตรฟองอากาศเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจคุณภาพน้ำ โดยใช้กล้องของอุปกรณ์พกพา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายกฤต กรวยกิตานนท์ นายภิวัต จงเจริญ    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

26 Y17TPAU011 การศึกษาปัจจัย ความสัมพันธ์ของตัวแปร ที่เกี่ยวข้องต่อการตกของลูกกระบาก ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ นายพงศ์พิสิทธิ์ ทองปุ้ม นายวัฒนา ตรีบาตร นางสาวปภัสรา นิธิชวัลรัตน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร

27 Y17TPAN120 คลื่นเสียงกับการเจริญเติบโตของต้นเมล็ดทานตะวัน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางรัฃนก สุวรรณจักร์ นางสาวพิมภาพร ยอดคำแปง นางสาวรจลดา เฉลิมชัย นางสาวเบญจมาภรณ์ อุ่นผูก ภาคเหนือ ลำปาง

28 Y17IMAC239 การสะท้อนอย่างต่อเนื่องในรูปหลายเหลี่ยมปกติ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ นายวีระเดช สิทธิพล นายธนภัทร ลี    ภาคกลาง นครปฐม

29 Y17TMAC129 เครือข่ายถ่ายทอดและมัลติแพคกิง คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธรรมนูญ ผุยรอด นายศิวกร สงวนหมู่ นายจักรกฤษณ์ นันทศรี    ภาคกลาง นครปฐม

30 Y17TMAN004 เครื่องคำนวณเกี่ยวกับเมทริกซ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual studio 2010 คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด นางสาวชวิศา ริหัด นางสาวฐิติยา มะโนวัง นางสาวณิชกานต์ แพนไธสง ภาคเหนือ ลำปาง

31 Y17ICHC006 การปรับปรุงยา Paclitaxel โดยใช้น้ำตาล Hydroxypropyl-ß-cyclodextrin เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบขนส่งยาแบบฝัง เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นางสาวชิตินาท เทศรัตนวงศ์       ภาคกลาง นครปฐม

32 Y17TCHC091 การเพิ่มความเสถียรของอนุภาคที่บรรจุ phase change material โดยการเชื่อมขวางสายพอลิเมอร์ ในเปลือก และการประยุกต์ใช้ในน้ำยางพารา เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม นายนิธิพงศ์ วิเศษศรี นายภรัณยู โอสถธนากร    ภาคกลาง นครปฐม

33 Y17TCHC107 การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ที่มีโครงสร้างของ 3,5-ไดไฮดรอกซีโทลูอีนและ 4-ไนโตรอะนีลีนสำหรับการตรวจวัดแอนไอออน เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ นางสาวกันติชา จรางกุล นางสาวสิริภัทร เพ็งแป้น    ภาคกลาง นครปฐม

34 Y17TCHC185 ฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงจากซังข้าวโพด เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นางสาววรดา เกิดเกียรติขจร นางสาวกาญจนันท์ ตั้งดวงดี นางสาวศิรินัชชา ศรีอุดร ภาคกลาง นครปฐม

35 Y17TCHU020 มหัศจรรย์ลายขิดจากเส้นใยธรรมชาติ เคมี โรงเรียนสามชัย นางปริศนา โสภารีย์ นางสาวเนตรชนก ทองไชย นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ นางสาวพวงเพชร บันโสภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์

36 Y17TCHS031 แก้วชีวภาพจากซิลเวอร์ เคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์ นางสาวศศินิภา บุญมน นางสาวนาตาช่า พรหมณะ    ภาคใต้ นครศรีธรรมราช

37 Y17TCHN090 การดูดซับตะกั่วในน้ำโดยใช้เปลือกแก้วมังกร เคมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ นางสาวปนัสยา นิพิฏฐกุล

ภาคเหนือ ลำปาง

38 Y17IPLC190 การลดการเกิดสีคล้ำของยางพาราด้วยสารสกัดจากรำข้าว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายรัฐธรรมนูญ ติยะบุตร       ภาคกลาง ปทุมธานี

39 Y17IPLU103 ชะลอการร่วงของดอกและผลแตงกวา ด้วยสารสกัดจากใบข้าวโพด วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นายผจญภัย เครื่องจำปา นายวิศรุต ชาลี       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ

40 Y17TPLI010 ฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางการเกษตรจากสารสกัดวัชพืช วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมัญจาศึกษา นายนรินทร รัตนทา นายณฐกร แสนสุรินทร์ นางสาวธัญญลักษณ์ ภัทรศิริพันธ์ นางสาวปริลดา โตกทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

41 Y17TPLI055 การศึกษาชนิดของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุง การป้องกันการดูดเลือดของยุงที่ได้จากสารสกัดเมล็ดมะละกอ เมล็ดละมุดและเมล็ดส้ม วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายสุเทพ แพทย์จันลา นายกิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย นางสาวสุภัสสร เชี่ยวขจร    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี

42 Y17TPLU056 การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยฝ้ายโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลสจากการย่อยกากเมล็ดยางพารา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนนาจะหลวย นางสาววรรณภา สายมาตย์ นางสาวศรัญยา มารัตน์ นางสาวรัตนากร สุดเต้ นายสิทธิชัย ศรีคำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี

43 Y17TPLS050 การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันด้วยชีววิธี วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ นางสาวณัฏฐณิชา บัวทอง นายอานุภาพ ชัยดา นางสาวรดารัตน์ สารทิพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี

44 Y17TPLN155 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของน้ำมันก๊าดด้วยสารสกัดจากหญ้าคออ่อน วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางยุวดี แสนทรงศิริ นางสาวพอฤทัย เมืองมา นางสาวชาลินี จางศิริกูล นายศุภกฤต วงศ์ตุ้ย ภาคเหนือ เชียงราย

45 Y17TPLN178 การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้และคุณสมบัติเชิงกลของฟิล์มเพื่อการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ นางสาวสิริภรณ์ คลังชำนาญ นางสาวประติภา จีนะสอน นางสาววริศรา มโนนัย ภาคเหนือ พิษณุโลก