กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงงาน ชื่อหัวหน้าโครงงาน รหัสโครงงานและพาสเวิร์ดที่ได้รับ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ส่งมาที่

ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบข้อเสนอโครงงาน ภาคกลาง

ที่ รหัส โครงงาน สาขา โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงงาน ผู้พัฒนา ผู้พัฒนา จังหวัด ภาค

1 Y17ICSC087 อัลกอริทึมเพื่อใช้ในการทำคาริโอไทป์อัตโนมัติซึ่งสามารถดัดโครโมโซมให้ตรงเเละตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซม วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ นายณัฐพงศ์ ติยะจามร       นครปฐม ภาคกลาง

2 Y17ICSC182 การจดจำคำและแก้ไขคำผิดบนแป้นพิมพ์แบบจอสัมผัสโดยใช้การวิเคราะห์ความคล้ายของรูปแบบการกด วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายณัฐพนธ์ ธรรมอาชีพ       นครปฐม ภาคกลาง

3 Y17ICSC221 โปรแกรมถอดเสียงดนตรีเป็นโน้ตดนตรีโดยใช้การแปลงฟูรีเย วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภัทรพล มูลแก่น       นครปฐม ภาคกลาง

4 Y17TCSC173 ซอฟต์แวร์พิสูจน์ตัวตนด้วยลายเซ็นและจังหวะการเซ็น วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์       นครปฐม ภาคกลาง

5 Y17TCSC177 กระจกสร้างภาพโฮโลแกรมจำลอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์ นายธนานันต์ วรวงษ์วุฒฒิไกร นายเศวต ศรีเศวต นายชิษณุพงศ์ กีรติผจญ นครนายก ภาคกลาง

6 Y17TCSC246 การอำพรางข้อมูล ลงใน LINE sticker วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายกฤติน กระจ่างใส       ปทุมธานี ภาคกลาง

7 Y17IENC151 การพัฒนาเกตเวย์สำหรับเชื่อมต่อตัวรับรู้ ตามมาตรฐาน IEEE1888 เพื่อใช้ในระบบจัดการพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล นายณัฐ กาญจนศิริ นางสาวพรวิไล เกิดอยู่       ชลบุรี ภาคกลาง

8 Y17IENC232 อุปกรณ์ต้นแบบการยับยั้งตะใคร่น้ำและสาหร่ายเซลล์เดียวโดยใช้กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นายจรดล จันทร์สว่าง       เพชรบุรี ภาคกลาง

9 Y17IENC247 เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้หลักการไหลของอากาศ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม นายอานนท์ เอื้ออุมากุล นายณัชพล สุภัทรวณิช       กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

10 Y17IENC252 อุปกรณ์ในการตรวจวัด ค่าควันดำและแก็ส Co ด้วยเซ็นเซอร์ จากอนุภาคนาโนคาร์บอนด์แบลค วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวภัสราภรณ์ เจริญธรรม       จันทบุรี ภาคกลาง

11 Y17TENC092 การสังเคราะห์วัสดุผสมโครงร่างชีวภาพ ไฮดรอกซีอะพาไทต์/ไตรแคลเซียมฟอสเฟต/ไบโอพอลิเมอร์ เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพรชัย โกพัฒตา นายชวิศ ชัยจิรวิวัฒน์ นายเมธา ตรีเกษมมาศ นายธนเสฏฐ์ นพัทราธรณ์ นครปฐม ภาคกลาง

12 Y17TENC103 การศึกษาความเข้มของเลเซอร์เมื่อเดินทางผ่านสารละลายโซเดียมคลอไรด์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายรัชนิกร กุมรัมยะกุล นายชาครีย์ ปิยภิญโญภาพ นายวรวัชร โภคาวัฒนา นายสัณหณัฐ ฆังคสุวรรณ นครปฐม ภาคกลาง

13 Y17TENC117 การพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติด้วยพีระมิดโฮโลแกรม วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล นางสาววรัชณ์พัชร วงษ์วานิช นายสิกขวิชญ์ อมรนรชัย    กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

14 Y17TENC161 ตู้รังสีอัตราไวโอเลตฆ่าเชื้อราแอฟลาทอกซินในถั่วลิสง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นางสาวเอื้ออารีย์ จานทอง นายนิติกรณ์ บุญมี นางสาวธัญดา ทองเชื้อ นางสาวอรทัย ศรีมุกดา นครนายก ภาคกลาง

15 Y17TENC188 ประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ดูดซับสีในน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าด้วยพลังงานน้ำ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายชิด วงค์ใหญ่ นายณัฐนันท์ คันโธ นายปัญญาวุฒิ สุขสำราญ    ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง

16 Y17TENC198 ผลของการแทนที่ซิลิกาจากเถ้าแกลบที่มีผลต่อคุณสมบัติของซีเมนต์มอร์ตาร์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายบัญชา ก้อนทรัพย์ นางสาวดอราธี รากบัว นางสาวสุประวีณ์ จรรยา นางสาวบุรัสกร สง่ารังสิโนทัย ปทุมธานี ภาคกลาง

17 Y17TENC209 การตรวจสอบคุณภาพแตงโมโดยอาศัยหลักการสะท้อนกลับของแรง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวจิณณพัต ชัยชนะ นายวีรภัทร์ อินสมตัว นายนนทวัฒน์ โภคะมณี เพชรบุรี ภาคกลาง

18 Y17TENC228 การใช้หน่วยประมวลผลอิเลคโทรนิกส์แบบ Real Time ในการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อป้องกันน้ำท่วม วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นางศิริเพ็ญ ตันติ์เปล่ง นายพิศุฒฆ์ สมานชื่น นายชัยพัฒนา โรจนาพันธุ์พัฒน์    กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

19 Y17TENC235 แผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยป่านศรนารายณ์ วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นายสุทธเดช สุทธิรัตน์ นายจักรภัทร แย้มทิม    เพชรบุรี ภาคกลาง

20 Y17TENC242 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์ความดันและไมโครคอนโทรลเลอร์ในการบรรจุแก๊สชีวมวลจากการหมัก วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธวัชชัย สุดใจ นายอดิเทพ ลาภสกุลรัตนา นายรัชพล มาศผล    นครปฐม ภาคกลาง

21 Y17TENC276 แอปพลิเคชั่นแสดงความเร็วสูงสุดที่สามารถขับได้ของรถยนต์ขณะเลี้ยงโค้ง วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายรัชนิกร กุมรัมย์ นายกิตติพัฒน์ ชัยคุณแสง นายศิวกร ชลเขตุ    นครปฐม ภาคกลาง

22 Y17IEGC116 นวัต กรรมกันชนรถยนต์ผลิตจากการพัฒนาเรซิ่นพลาสติกชีวภาพชนิดไบโอ-พลลิคาร์บอเนต จากหญ้านวลจันทร์ และเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ร่วมด้วย เปลือกหอยแครงป่น และป่านศรนารายณ์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม นายปิ่นกมล เรืองเดช       เพชรบุรี ภาคกลาง

23 Y17TEGC135 การเพิ่มประสิทธิภาพของเรือกังหันบำบัดน้ำจากไคโตซาน พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม นางสาวกติญาภรณ์ พลเยี่ยม นางสาวภานุชนาถ ไชยโกฎิ นางสาวเขมิกา พลายโถ เพชรบุรี ภาคกลาง

24 Y17TEGC148 นาฬิกาพาวเวอร์แบงค์จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์ นางสาวเตชินี เสือสวย นางสาวนุชนันท์ พุฒตาล นางสาวอำภาพร ประทุม นครนายก ภาคกลาง

25 Y17TEGC158 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ลงของร่มพยุงไข่ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวปิยะนุช เขียวอร่าม นางสาวระพีพรรณ ดวงจันทร์โชติ นางสาวนางสาวนิธินาฏ เทพอรุณรัตน์ นางสาวชนานันท์ งามจรุงจิต เพชรบุรี ภาคกลาง

26 Y17TEGC194 การพัฒนาการขนส่งสารผ่านฟองสบู่ในอากาศ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล นางสาวปีย์รดา ปลาทอง นางสาวอชิรญาณ์ สุขอนนท์ นายสรสิช สมิทธินันท์ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

27 Y17IPAC042 การปรับปรุงพื้นผิวของมุ้งลวดพลาสติกเพื่อการทำความสะอาด ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง นางสาวศุทธิณีย์ เศรษฐวานิช       ลพบุรี ภาคกลาง

28 Y17IPAC123 การศึกษาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและสเปกตรัมความต้านทานเชิงซ้อนของเซลไฟฟ้าเคมีผสมกับเซลแสงโวตาอิกแบบชีวะ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายนิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ นายณภัทร ศิริพรสวรรค์       นครปฐม ภาคกลาง

29 Y17IPAC168 การเปลี่ยนวัฏภาคเชิงโครงสร้างในสารประกอบแทลเลียมกับธาตุ N P และ As ภายใต้สภาวะความดันสูงด้วยการคำนวณแบบ Ab-initio ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายคมศิลป์ โคตมูล นายกิตติพงศ์ ลิ่มชูเชื้อ       นครปฐม ภาคกลาง

30 Y17IPAC217 การเปลี่ยนวัฏภาคเชิงโครงสร้างของสารประกอบ XP (X = La, Ce, Pr, Nd) ภายใต้ความดันสูง โดยใช้วิธีการคำนวณแบบ Ab-initio ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายคมศิลป์ โคตมูล นายจิรายุ สายน้ำทิพย์       นครปฐม ภาคกลาง

31 Y17TPAC014 การศึกษาวัตถุขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคการแทรกสอดของแสงเเละเทคนิควิเคราะห์การเเปลงฟูเรียร์เเบบเร็ว ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายกิติศักดิ์ บุญขำ นายธนัช เลิศบุษศราคาม นายรัชชานนท์ ใจเด็ด นายณัฐพงศ์ ช่วยพิทักษ์ นครปฐม ภาคกลาง

32 Y17TPAC106 สเปกโตรมิเตอร์อย่างง่ายสำหรับการตรวจวัดตามเวลาจริง ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสมพร บัวประทุม นายภูกวิน วรปรีชาพงศ์ นายธนกฤต วัฒนวรางกูร นายเกียรติพงศ์ สารวิทย์ นครปฐม ภาคกลาง

33 Y17TPAC114 การจำลองสถานการณ์น้ำหลากด้วยแบบจำลองแบบไม่ต่อเนื่อง 3 มิติ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นางสาวณิชติมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นางสาวนพณัช สุฐมานนท์ นางสาวสิรี ตรียาพงษ์ นครปฐม ภาคกลาง

34 Y17TPAC125 การศึกษาลักษณะการยึดติดของปลายใยแมงมุม ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวพัชรีย์ ด่านนอก นายชนินทร์ คำภีรกิจ นายชนาธิป มั่งคั่ง นายกร ศิริตันติวัฒน์ ปทุมธานี ภาคกลาง

35 Y17TPAC176 การ ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของลักษณะการเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลงปริมาตรฟองอากาศเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจคุณภาพน้ำ โดยใช้กล้องของอุปกรณ์พกพา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ นายกฤต กรวยกิตานนท์ นายภิวัต จงเจริญ    กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

36 Y17TPAC203 ผลของไอน้ำต่อจำนวนอนุภาคนิวตรอนจากรังสีคอสมิกที่ตรวจวัดได้ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธวัชชัย สุดใจ นายศุภวิชญ์ กิตติภาดากุล นายกฤตพงศ์ กุลธำรงศรี นายวัฒนพล สังข์โพธิ์ นครปฐม ภาคกลาง

37 Y17TPAC210 ปัจจัยที่มีผลต่อการยุบตัวของขนาดเม็ดโฟมในน้ำหวาน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวธนัฐชา รักษ์เฮงกุล นางสาวอรณิชา เชี่ยวชาญ นายชวกร ศรีวิเชียร เพชรบุรี ภาคกลาง

38 Y17IMAC018 อัตราส่วนพื้นที่รูป k เหลี่ยมนูนที่มากที่สุดที่สามารถบรรจุได้ในรูป n เหลี่ยมนูน ต่อพื้นที n เหลี่ยมนูน คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายสุเทพ ผานัด นายธนกฤต เตชะเทียมจันทร์       ปทุมธานี ภาคกลาง

39 Y17IMAC234 การสร้างทำนองเพลงใหม่จากทำนองเพลงเดิมโดยใช้กระบวนการคริปโตกราฟีและทฤษฎีจำนวนเรื่องมอดูโล คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์ นางสาวศศินารถ หมอติ้น       เพชรบุรี ภาคกลาง

40 Y17IMAC239 ประกายจากเเสงวกกลับภายในเพชร คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์ นายวีระเดช สิทธิพล นายธนภัทร ลี    นครปฐม ภาคกลาง

41 Y17TMAC052 เมทริกซ์เพื่อการประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มค่า คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายศุภสฤษฏ์ ชาปัญญา นางสาวชุติภา อิ่มสกุล นางสาววริศรา ภูโทถ้ำ นางสาวศุภนิดา พูลสวัสดิ์ ลพบุรี ภาคกลาง

42 Y17TMAC115 การแบ่งเชิงลำดับของรูปหลายเหลี่ยม คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายถนอมศักดิ์ เหล่ากุล นายปัณณวัชญ์ ปงคำ นายอาณกร สมุทรนาค นายพสิษฐ์ ลิขิตวิเศษกุล นครปฐม ภาคกลาง

43 Y17TMAC129 เครือข่ายถ่ายทอดและมัลติแพคกิง คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธรรมนูญ ผุยรอด นายศิวกร สงวนหมู่ นายจักรกฤษณ์ นันทศรี    นครปฐม ภาคกลาง

44 Y17TMAC136 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านของกระดาษกับพื้นที่ผิวของรูปทรง Octahemioctahedron คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร นางสาวศุภิสรา พัฒน์ทวีกิจ นางสาวณัฐนันท์ ชนะชาญชัย นางสาวชนกนาถ หลายพัฒน์ ปทุมธานี ภาคกลาง

45 Y17TMAC137 การ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าและพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่าที่มีรูปคาร์ดิออยด์บรรจุอยู่ภายใน กับจำนวนด้านของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าและพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่บรรจุในรูปคาร์ดิออยด์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค นายธนัท จิระเสวีกุล นางสาวธันย์ชนก จันทร์แดง นางสาวภัทราวดี โประณะ เพชรบุรี ภาคกลาง

46 Y17TMAC159 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ผลของวัคซีนและการอพยพของประชากรต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิทธิเศรษฐ์ พลเวียง นางสาวชญานุช ธนฤกษ์ชัย นางสาวพิชชาภา สุวรรณวิสารท    นครปฐม ภาคกลาง

47 Y17TMAC164 ศึกษาแนวตกกระทบและแนวสะท้อนของแสงบนพื้นผิววัสดุที่มีลักษณะเป็นภาคตัดกรวยแบบต่างๆ คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ นายธนภัทร เพิ่มพูล นางสาวสุธิดา ก๋งอุบล นางสาวภาณิศา สกุลเวียงกาญจน์ เพชรบุรี ภาคกลาง

48 Y17TMAC175 การคำนวณหาพื้นที่รวมที่น้อยที่สุดของสามเหลี่ยมสองรูปที่ซ้อนทับกัน คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสิทธิโชค โสมอ่ำ นายภูมิ เลิศภิญโญวงศ์ นายกฤตเมธ เล้งรักษา นางสาวนวพรรณ วัฒนาวานิชกูล นครปฐม ภาคกลาง

49 Y17TMAC196 รากของพหุนามลดทอนบน $Z_p$ และการประยุกต์ใช้ในปัญหาระบบรักษาความปลอดภัย คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอัญญารัตน์ บุญวัฒน์ นายณภัทร ธรรมวานิช นายอริย์ธัช ธนากูลอิทธิรัตน์ นายศุภณัฐ มีสวัสดิ์ นครปฐม ภาคกลาง

50 Y17TMAC206 ความสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์: กรณีศึกษากลุ่มสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเดี่ยว ใจบุญ นายสิรภพ ขวัญขจรเกียรติ นายชัชชน ชวาลาวร    นครปฐม ภาคกลาง

51 Y17TMAC218 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของเชื้อ E.coli ในแหล่งน้ำสาธารณะ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายเดี่ยว ใจบุญ นางสาวเบญญา พรวัฒนกุล นางสาวศุภิสรา ฟูศิริ นางสาวเพ็ญเพ็ชร ธนะแพสย์ นครปฐม ภาคกลาง

52 Y17TMAC224 การสร้างสมการเชิงเส้นแบบถดถอยแบบถดถอยเพื่อทำนายปริมาณน้ำยางพาราโดยใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ นายชาญ เถาวันนี นางสาวศศิธร งามเอนก       จันทบุรี ภาคกลาง

53 Y17TMAC290 ศึกษาวิธีการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมใดๆ โดยใช้ทฤษฎีบทของเฮรอน คณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา นายอภินันท์ โพธิ์แก้ว นายสุรศักดิ์ แจ่มสีดา    ลพบุรี ภาคกลาง

54 Y17ICHC006 การปรับปรุงยา Paclitaxel โดยใช้น้ำตาล Hydroxypropyl-ß-cyclodextrin เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบขนส่งยาแบบฝัง เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นางสาวชิตินาท เทศรัตนวงศ์       นครปฐม ภาคกลาง

55 Y17ICHC097 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารประกอบที่บริสุทธิ์จากพรอพอลิส เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ นางสาวชุติกาญจน์ ล้วนไพศาลนนท์       นครปฐม ภาคกลาง

56 Y17ICHC227 การเปรียบเทียบความยาว น้ำหนัก อัตราการรอดตาย และปริมาณแคลเซียมในเนื้อและกระดูก ของปลานวลจันทร์ทะเลที่เลี้ยงในน้ำจืดกับน้ำเค็ม เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวคณิตา สุขเจริญ นางสาวอภิญญา อรรถยุติ       เพชรบุรี ภาคกลาง

57 Y17ICHC229 การทดสอบประสิทธิภาพของการสลายสีย้อมของ ZnO/Ag ในสภาพ pH ต่างกัน เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม นายปรัชภัทร ลิ้มธเนศกุล       นครปฐม ภาคกลาง

58 Y17ICHC287 การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ meninges และ basal laminae (Fractones) ในการพัฒนาของสมองในคนปกติเมื่อเทียบกับคนออทิสติก เคมี Wells International School นายRAYNARD DON DE LA PENA นางสาวDaeun Kwak       กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

59 Y17TCHC003 การเตรียมฟิล์มนาโนเซลลูโลสและบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปจากกกธูปฤาษี เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นายสิรภพ นิธิอุทัย นายภคนันท์ ศิริจารุวร นางสาวปวิตรา สุตันตยาวลี นครปฐม ภาคกลาง

60 Y17TCHC005 การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยไคโตซานรูปแบบต่างๆ เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ นางสาวพิชญา ลิขิตผลจรูญ นางสาวณัฐพร วงษา นางสาวนันท์นภัส พันธ์นิกุล นครปฐม ภาคกลาง

61 Y17TCHC029 ศึกษาการผลการเคลือบTiO2 บนผิวยางหลังจากทำการ Oxidation และ Epoxidation ของผิวยาง และศึกษาการรักษาสภาพผิวยางโดย TiO2 เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวพชรมน แสนสุขกะโต นางสาวธัญพิชชา เกตุชัยมงคล นางสาวศศิพิมพ์ พุ่มวิวัฒนศิริกุล นครปฐม ภาคกลาง

62 Y17TCHC030 โครงงานการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้จากธัญพืช เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางรัชนี รักอยู่ นางสาวพรพรรณ กุลชนก นางสาวปิยาพัชร ศรีไพบูลย์ นางสาวกิติยา สาระเดโช ลพบุรี ภาคกลาง

63 Y17TCHC031 การศึกษาผลของเส้นใยนาโนจากพอลิเมอร์ที่ใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการโครมาโทกราฟี เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาววิภาวี เลี้ยงรักษา นางสาวสิริพร นครสุข นางสาวสุชัญญาณี ชนะสกุลนิยม นางสาวบุษราคัม สนโท ลพบุรี ภาคกลาง

64 Y17TCHC091 การเพิ่มความเสถียรของอนุภาคที่บรรจุ phase change material โดยการเชื่อมขวางสายพอลิเมอร์ ในเปลือก และการประยุกต์ใช้ในน้ำยางพารา เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายสรชัย แซ่ลิ่ม นายนิธิพงศ์ วิเศษศรี นายภรัณยู โอสถธนากร    นครปฐม ภาคกลาง

65 Y17TCHC101 การ ทำนายการขัดขวางการเข้าจับระหว่างเอนไซม์เอชไอวี-1 อินทิเกรส กับตัวยาโดลูเทกราเวียร์ด้วยเทคนิคการคำนวณการเข้าจับเชิงโมเลกุลเเละการจำ ลองเเบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นางสาวอัมรัตน์ แซ่เฮ้ง นางสาวสวรินทร์ ปัญสุวรรณวงศ์ นางสาวศุกร์ศิริ รอดวัณโณ นครปฐม ภาคกลาง

66 Y17TCHC107 การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ที่มีโครงสร้างของ 3,5-ไดไฮดรอกซีโทลูอีนและ 4-ไนโตรอะนีลีนสำหรับการตรวจวัดแอนไอออน เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ นางสาวกันติชา จรางกุล นางสาวสิริภัทร เพ็งแป้น    นครปฐม ภาคกลาง

67 Y17TCHC112 การรปลูกฟิล์มบางของ F-ZnO โดยกระบวนการ chemical spray เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายวัลลภ คงนะ นายกิิตติภพ กองจำปา นายปฏิภาณ ลิมปนวงศ์แสน นายศุภฤกษ์ กองเกตุใหญ่ นครปฐม ภาคกลาง

68 Y17TCHC118 การ เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดปริมาณฟีนอลในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวน การอิเล็คโทรโคแอคกูเลชั่นแบบไฟฟ้า (Electrocoagulation) และ กระบวนการอิเล็คโทรโคแอคกูเลชั่นแบบไฟฟ้าที่เติมH2O2 (Electrogenerated H2O2) เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นายศุภธัช พงศ์พัฒนหยก นางสาวอวัสดา ธรรมวิจิตรกุล นายฐิรวัฒน์ วิสุทธินันท์ นครปฐม ภาคกลาง

69 Y17TCHC126 การศึกษาปฏิกิริยาการดูดซับร่วมกับปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกในการบำบัดน้ำเสีย เคมี โรงเรียนอุดมวิทยา นายดนัย แซ่ตั๊น นายปฏิภาณ คงใจมั่น นายปกรณ์ คงคลอด นางสาวภวิษย์พร เพ็ญพฤกษากุล ปทุมธานี ภาคกลาง

70 Y17TCHC150 การยับยั้งและชะลอการเจริญของเชื้อราด้วยขมิ้นชัน เคมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นายพุฒินันท์ พิงพิทยากุล นายสิรภพ คุปติพงศ์กุล นายพัสสน เล่าส้ม กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

71 Y17TCHC180 ศึกษาประสิทธิภาพของถุงกระดาษบรรจุขนมหม้อแกงที่เคลือบไคโตซานจากเปลือกกุ้งในการป้องกันการซึมผ่านของน้ำ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายวีรศักดิ์ จันเสนา นางสาวณัฐชยา โชติภัทรจินดา นางสาวนภสร ชื่นประเสริฐ    เพชรบุรี ภาคกลาง

72 Y17TCHC185 ฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสมน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงจากซังข้าวโพด เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางอุษา จีนเจนกิจ นางสาววรดา เกิดเกียรติขจร นางสาวกาญจนันท์ ตั้งดวงดี นางสาวศิรินัชชา ศรีอุดร นครปฐม ภาคกลาง

73 Y17TCHC186 การดูดซับโลหะตะกั่วด้วยเปลือกเงาะ เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแก้ว นางสาวศรินธร เครือชะเอม นางสาวโชติกา เทียนมหาชัย    เพชรบุรี ภาคกลาง

74 Y17TCHC193 การจำแนกสายพันธุ์ของหมัดที่มีความสำคัญในเชิงการแพทย์โดยวิธีการจำแนกเชิงโมเลกุล เคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอารีย์ สักยิ้ม นางสาวจิณห์นิภา อรุโณทัย นายเมธา ตรีเกษมมาศ นายภาสวิชญ์ วรดิษฐ์ นครปฐม ภาคกลาง

75 Y17TCHC197 การเปรียบเทียบการตกตะกอนเคิร์ดเพื่อผลิตชีสสดด้วยน้ำมะขาม น้ำส้ม และน้ำสับปะรด เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม นางสาวอินทิราภรณ์ เชาว์ดี นางสาวอภิสรา ชาญสตบุตร นางสาวศศิภา หีบแก้ว ปทุมธานี ภาคกลาง

76 Y17TCHC211 การตรวจจับโลหะหนักในน้ำโดยใช้สารสกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัว เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวพุทธิดา ทองริด นางสาวปริชามน น้อยหรำ นางสาวพรชิตา จิตรนพคุณ เพชรบุรี ภาคกลาง

77 Y17TCHC213 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซึมน้ำตาลของเยื่อมิวซีเลจจากเมล็ดแมงลัก เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวจิตราภรณ์ แก้ววิชิต นางสาวธนพร วิสภักดิ์ นางสาวทัดดาว บัวบาน เพชรบุรี ภาคกลาง

78 Y17TCHC215 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากใบชะพลูด้วยคลื่นอัลตราโซนิค เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวพัชรภรณ์ กาฬภักดี นางสาวธิลดา พงษ์พานิช    เพชรบุรี ภาคกลาง

79 Y17TCHC259 การศึกษาสมบัติทางเคมีของน้ำโดยการดูดซึมด้วยไคโตซานจากแกนหมึก เคมี โรงเรียนปทุมวิไล นางกาญจนา จันทร์ธนพิเชษฐ์ นายชัชธภูมิ สุขวิจิตร นางสาวนรีกานต์ จันทรภูมิ    ปทุมธานี ภาคกลาง

80 Y17TCHC270 ประสิทธิภาพการดูดความชื้นของวัสดุจากธรรมชาติ เคมี โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรณ์ นายธนิสร สวัสดี นายธนากร นพฤทธิ์ ณฐมน ไทยสุริยะ ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง

81 Y17TCHC289 การเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุผลไม้ด้วยไขรำข้าวร่วมกับสารตัวเติม เคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม นางสาวภคพร เทียมทัน นางสาววริศรา ศีลาวรรณา    ปทุมธานี ภาคกลาง

82 Y17IPLC127 การศึกษาการลดการสูญเสียน้ำและการเกิดสีน้ำตาลเพื่อยืดอายุของหยวกกล้วย วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ นายสันติสุข ก้านสุวรรณ       เพชรบุรี ภาคกลาง

83 Y17IPLC190 การลดการเกิดสีคล้ำของยางพาราด้วยสารสกัดจากรำข้าว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายรัฐธรรมนูญ ติยะบุตร       ปทุมธานี ภาคกลาง

84 Y17IPLC201 ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus Fabricius วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายชิด วงค์ใหญ่ นางสาวอรทัย แก้วคำ นางสาวณัฐนิชา รักมิตร นางสาวอรวีร์ ชีวาจร ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง

85 Y17IPLC207 ฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวเหนียวดำเพื่อประโยชน์ทางเวชสำอาง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นางสาวกฤติกา สีวิคาน นายพงศกร บุญรอด       นนทบุรี ภาคกลาง

86 Y17TPLC078 การเพิ่มความทนเค็มของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเพคตินจากเปลือกส้มโอ วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบัวหลวง ฝ้ายเยื่อ นางสาววรรษชล ชัยศิริรัตน์ นางสาวรติมา จิตตรีประเสริฐ นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ นครปฐม ภาคกลาง

87 Y17TPLC094 การพัฒนาแถบสีตรวจวัดคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง (Mangifera indica L.) วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาถ น้อยแก้ว นายภาสพล อุฬารกุล นายศุภณัฐ จึงประเสริฐศักดิ์ นายศักดิ์ศิรักษ์ บุญเจียม นครปฐม ภาคกลาง

88 Y17TPLC121 การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการย่อยและหมักเซลลูโลสด้วยวิธี SSF จากไม้ยางพาราที่ผ่านกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ำและสกัดด้วยเบสเพื่อให้ได้เอทานอล วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง นางสาวพรจรัส เจียรรัตนสวัสดิ์ นางสาวเบญญา แสงวิสุทธิ์ใส นางสาวสุกฤตา ปุณกบุตร นครปฐม ภาคกลาง

89 Y17TPLC143 การยืดอายุน้ำตาลสดด้วยคลื่นความถี่เสียง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ นางสาวมุกธิดา รัตนกฤษฎาธาร นางสาวพัทธนันท์ พนมชัยสว่าง นายภูริช ภูตานนท์ เพชรบุรี ภาคกลาง

90 Y17TPLC155 ผลของความร้อนที่มีผลต่อฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติการยับยั้งการดูดซึมไขมันของเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวพิมเพ็ญ กลื่นละออง นายหิรัญ รุจิพิมลกิจ นางสาวสุกฤตา โพธิโยธิน นายณัฐวัชร์ ภัคพาณิชย์ นครปฐม ภาคกลาง

91 Y17TPLC191 ผลของสารเคลือบผิวจากว่านหางจระเข้ต่อการยืดอายุมะเขือเทศพันธุ์สีดา วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศักดา จันทร์กลั่น นายโยธาวุธ โตนวุธ นางสาวสิรินตา เกษมสุขไพศาล นางสาวณัฐณิชา แซ่จิว เพชรบุรี ภาคกลาง

92 Y17TPLC195 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราเร็วและรูปแบบการบานของต้นไมยราบ Mimosa pudica l. วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวแพรวนภา หาญพุฒน์ นางสาววรัณญา เกิดเรือง    เพชรบุรี ภาคกลาง

93 Y17TPLC216 ผลของกระแสไฟฟ้าและคลื่นเสียงต่อปริมาณสารกาบาในข้าวกล้องงอก วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายมนัส สิทธิโชคธรรม นางสาวนศมน สังข์เขียว นางสาวฑิฆัมพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา นางสาวณัฐวดี ลี้เกษร เพชรบุรี ภาคกลาง

94 Y17TPLC219 ศึกษาการเปรียบเทียบมูลสัตว์ที่มีผลต่อระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเห็ดฟางจากฟางข้าว วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศาสตรา พรหมอารักษ์ นางสาวหัสยา ประเสริฐวัฒนะ นางสาวมานิตา ทองคำ นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญสุข เพชรบุรี ภาคกลาง

95 Y17TPLC241 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบของพลู ชะพลู และดีปลี ที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดวัชพืช วิทยาศาสตร์พืช โรงเรียนชลกันยานุกูล นางสาวสุภาพ แป้นดี นางสาวธวัลรัตน์ อนันต์นาวีนุสรณ์ นางสาวพีรดา ถึกสถิตย์ นางสาวอภิษฐา วุฒิไกรบัณฑิต ชลบุรี ภาคกลาง

96 Y17IEVC071 การคัดเลือกและโคลนยีนต้านแมลงศัตรูพืช (Vip3) จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาววรณิสร์ กลิ่นทอง นางสาวคัทลียา พรมดอนกอย       นครปฐม ภาคกลาง

97 Y17IEVC236 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อราTrichodermaharzianum บนชานอ้อย ฟางข้าว และเปลือกกล้วยหอม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาววารีย์ บุญลือ นางสาวกานต์สินี ธนารักษ์วุฒิกร นายธีมนต์ เดชอุฬาร เดชอุฬาร นายณัฐนันท์ มุทุตา ปทุมธานี ภาคกลาง

98 Y17IEVC250 เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบพกพา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม นายอานนท์ เอื้ออุมากุล นายธัชพล อั๋นประเสริฐ       กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

99 Y17IEVC258 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่บำบัดด้วยปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตจากเปลือกผลไม้ต่างชนิดกัน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม นายอานนท์ เอื้ออุมากุล นายธนกฤต ธนะกุลยศ       กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

100 Y17TEVC002 การ พัฒนาถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเพื่อดูดซับสีย้อม Methylene Blue ในน้ำทิ้งและการนำถ่านกัมมันต์กลับมาใช้ใหม่โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นางสาวเพชรลักษณ์ การกล้า นายธตรัฏฐ์ เด่นศรีเสรีกุล นางสาวศิณีนาฏ สุทธินวล นครปฐม ภาคกลาง

101 Y17TEVC004 : การพัฒนาสมบัติความเป็นฉนวนกันความร้อนและความแข็งแรงของคอนกรีตผสมซิลิกาแอโรเจล เถ้าลอย และเส้นใยกาบมะพร้าว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นางสาวอารียา นารถติกร นางสาวธนัชพร ลิมปนานุรักษ์ นางสาวเมธาวี รัชตวิจิน นครปฐม ภาคกลาง

102 Y17TEVC007 การเตรียมฟิล์มพลาสติกจากนาโนเซลลูโลสที่สกัดจากฟางข้าว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวศศินี อังกานนท์ นางสาวชานิดา จิระพินทุ นางสาวเมธาพร ลิ่มวรพันธ์    นครปฐม ภาคกลาง

103 Y17TEVC008 เครื่องต้นแบบกังหันดักจับตะกั่ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต นายวีระศักดิ์ เนมินทร์ ด.ช.พิพัฒน์ พลพวก ด.ช.ธันพิสิษฐ์ รัศมี ด.ช.ด.ช.ศิริพงศ์ เนียมจ้อย นนทบุรี ภาคกลาง

104 Y17TEVC010 ผลของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟต่อการลดปริมาณ Escherichia coli ในอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นางสาวพัชรีย์ ด่านนอก นางสาวปรียพัศ พงษ์วิกรานต์ นายพงษธร จุ้ยศรีแก้ว    ปทุมธานี ภาคกลาง

105 Y17TEVC012 การ ศึกษาสารสกัดหยาบจากกระเทียมที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa และ Candida albicans วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี นางสาวสโรชา สุทธิ ณ นาวิน นางสาวสโรชินี สุทธิ ณ นาวิน    ลพบุรี ภาคกลาง

106 Y17TEVC019 ผลของสารสกัดโพลีฟีนอลจากเปลือกมังคุดร่วมกับยีสต์ Issatchenkia orientalis ในการลดปริมาณสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายขุนทอง คล้ายทอง นายหฤษฎ์ มีประมูล นางสาวนิชฌ์นฎา นุธฎี สุขจำเริญ นางสาวแวววรรณ์ แหไธสง ปทุมธานี ภาคกลาง

107 Y17TEVC024 แผ่นฟิลม์บริโภคได้ต้านจุลชีพผสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี นางสาวปนัดดา ประเสริฐสุวรรณ นางสาวรุ้งเพชร ธารีรัฐการพ์    ลพบุรี ภาคกลาง

108 Y17TEVC026 ศึกษาการนำวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นสารห่อหุ้มไรโซแบคทีเรียที่ช่วยในการสนับสนุน การเจริญเติบโตของพืช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี นางสาวอภิมณฑ์ แพรเมือง นางสาวภัทรสุดา โชคสวัสดิื    ลพบุรี ภาคกลาง

109 Y17TEVC038 การศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายของกระถางต้นไม้จากไบโอพลาสติกและเยื่อหนังสือพิมพ์ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นางสาวณิชารีย์ มั่นคงพิทักษ์กุล นายกรมิษฐ์ ธัญญะศิริกุล นางสาวกมลชนก มีสุวรรณ นครปฐม ภาคกลาง

110 Y17TEVC043 การแยกและทดสอบยีน Acetamidase จากเชื้อ Bacillus sp. เพื่อใช้เป็นยีนคัดเลือกตัวใหม่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอารีย์ สักยิ้ม นายคณโชติ ตั้งวงศ์กิจศิริ นางสาวพจีกานต์ เกตุสวัสดิ์สมคร นางสาวสุภัสสร ลิ่มปิยะกรณ์ นครปฐม ภาคกลาง

111 Y17TEVC057 การดูดซับแคดเมียมไอออนในสารละลายโดยใช้กากชานอ้อยซึ่งเติมแต่งด้วย EDTA โดยผ่านรังสีไมโครเวฟ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายอิทธิพล สวัสดิวงค์ไชย นายภัคพล ปรัชญาธรรมกร นายธิปดิสรณ์ ทาก้อน นายปภพ เรืองเดช นครปฐม ภาคกลาง

112 Y17TEVC059 การประยุกต์ใช้ฟางข้าวในการดูดซับไขมันในน้ำเสียจากครัวเรือนเพื่อพัฒนาเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสมฤทัย เเก้วบุญ นายจิรเมธ ประวิทย์ธนา นายณัฐพงศ์ สุวรรณกิจ    นครปฐม ภาคกลาง

113 Y17TEVC073 ประสิทธิภาพของโปรตีนที่แยกได้จากเลือดของหอยทากยักษ์แอฟริกัน (Achatina fulica) ในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาถ น้อยแก้ว นายกานต์นิธิ รัชพงษ์ไทย นายบุณยกร นำสว่างเนตร นายศรัณย์กร มานะดี นครปฐม ภาคกลาง

114 Y17TEVC074 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางทิพนาถ น้อยแก้ว นางสาวชญานิศ ธนฤกษ์ชัย นางสาวณิชา วารีเศวตสุวรรณ นายธนกร แก้ววานิช นครปฐม ภาคกลาง

115 Y17TEVC088 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า BOD กับปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำที่ได้จากการวัดด้วยวิธี Loss-on-ignition วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอุษา จีนเจนกิจ นายพีรณัฐ กิตติวิทยากุล นายชลณัฏฐ์ พืชน์ไพบูลย์ นายณวรรต สวัสดิ์ทอง นครปฐม ภาคกลาง

116 Y17TEVC096 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของดินในป่าที่อุดมสมบูรณ์และป่าเสื่อมโทรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล นางสาวแสงทิพย์ โชคอำนวย นางสาวรณิดา นวลสุวรรณ    กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

117 Y17TEVC108 ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักทองแดง ระหว่างเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตรึง แคลเซียมอัลจิเนตของแบคทีเรีย Bacillus subtilis วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวอารีย์ สักยิ้ม นายภูรินท์ บุญศรี นายณัชพล โชโต    นครปฐม ภาคกลาง

118 Y17TEVC122 การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการดูดซับร่วมกับปฏิกิริยาโฟโตคะละติกของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับไฮดรอกซีแอปาไทต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดมวิทยา นายดนัย แซ่ตั๊น นางสาวณัฐญา สุกใส นางสาวมัลลิกา สุกใส นางสาวกัลยารัตน์ จันทะนันท์ ปทุมธานี ภาคกลาง

119 Y17TEVC152 การปรับปรุงพื้นผิวถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกส้มโอเพื่อดูดซับทองแดงในน้ำเสียสังเคราะห์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา นางสาวภัทราพร หนูซื่อตรง นางสาวโชติกา บุตรบุรี นางสาวณิชา ว่องวานิช นครปฐม ภาคกลาง

120 Y17TEVC157 การพัฒนาระบบกำจัดไขมันในน้ำด้วยตัวดูดซับจากชานอ้อย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสมฤทัย แก้วบุญ นายธนู จำรัสธนสาร นายนายนทนนท์ ชำนาญผล นางสาวบุษราภรณ์ ภิรมย์ชัยกิจ นครปฐม ภาคกลาง

121 Y17TEVC163 ผลของสารเร่งที่มีต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของจุลินทรีย์ในโคลนจากป่าชายเลน จ.เพชรบุรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายณัฐพล กลิ่นพุฒ นายธนาตุล เสมอ่วม นางสาวดลพร รอดกระจับ นางสาวบัณฑิตา สาเพิ่มทรัพย์ เพชรบุรี ภาคกลาง

122 Y17TEVC165 ประสิทธิภาพของ Paecilomyces lilacinus หลังได้รับสารกลุ่มnematicideในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางนิธิกานต์ คิมอิ๋ง นางสาวแพรวพรรณ กังวาลชิรธาดา นายณนพล องค์วรวุฒิ    นครปฐม ภาคกลาง

123 Y17TEVC184 พัฒนาระบบกรองไร้อากาศให้มีการบำบัดน้ำที่มีไขมันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสร่วมกับสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยวิธีการหมักจากสารธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวทัศนีย์ ทองล่อน นายภัสกร ผิวอ่อน นายมนต์ตรา ปทุมสูติ นายอชิตพน ยิ้มโสภา เพชรบุรี ภาคกลาง

124 Y17TEVC200 แผ่นกาวดักจับแมลงศัตรูพืชย่อยสลายได้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายชิด วงค์ใหญ่ นายสิทธิชัย เทพเดช นายธีระวัฒน์ เฉลิมญาติ นายภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง

125 Y17TEVC202 ผล ของสารจากพืชบางชนิดที่มีต่อการป้องกัน การยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme สาเหตุโรคถอดฝักดาบ การป้องกันนกกินเมล็ดพันธุ์ข้าวในนาหว่านและเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด พันธุ์ข้าว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นางสุกัลยา วงค์ใหญ่ ด.ช.จักรินทร์ เกตุมา นายธีระพัฒ เตียงกูล    ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง

126 Y17TEVC204 แบบจำลองบำบัดน้ำเสียแบบลิ้นชัก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุดมวิทยา นายดนัย แซ่ตั๊น นายชยณัฐ เอกสกุล นายชญานิน ท้าวเมือง นายโสภณวิชญ์ ไชยแก้ว ปทุมธานี ภาคกลาง

127 Y17TEVC225 การย่อยสลายสีย้อมที่เร่งกระตุ้นด้วยแสงกับไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ติดบนเม็ดลูกแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายอิทธิพล สวัสดิวงค์ไชย นายมงคล ชวลิตสาโรจน์ นางสาวฝากขวัญ เส้งส่ง นางสาวนิชา ไกรศรินท์ นครปฐม ภาคกลาง

128 Y17TEVC226 ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ต้านไบโอฟิล์ม และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากสัตว์ทะเลและเมือกของสัตว์ทะเล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล นางสาวณิชกานต์ ลีฬหาวงศ์ นางสาวธนาวรรณ กุลนา ญาณันธร รุ้งอาภาจรัสกุล นครปฐม ภาคกลาง

129 Y17TEVC266 ประสิทธิภาพของวัสดุจากธรรมชาติในการดูดซับและการกรองคราบน้ำมัน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ นางสาวพลอยปภัส พงศ์อมรธรรช นางสาวจิตรลดา อินทศรี นางสาววราภรณ์ สุวรรณราช ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง